Harcırah Kanunu İle İlgili Örnek Sayıştay Kararları-8

dolar-4

Harcırah Kanunu İle İlgili Örnek Sayıştay Kararları-8

1. Daire

Karar Tarihi : 11.11.1997

Tutanak No : 6240

Finike Belediyesi Saymanlığı 1993

6245 sayılı Harcırah Kanununun 18’inci maddesinin (c) bendinde sağlık kurumlarında yatarak veya ayakta tedavi amacıyla gönderilenlere, gidiş dönüşleri için yol masrafı ve gündelik ödeneceği, ayakta tedavi görenlere tedavi süresince gündelik ve ikamet ettikleri yer ile tedavi kurumu arasındaki mutat taşıt ücretinin ayrıca ödeneceği belirtilmiş olduğundan, yatarak tedavi gören hastaya yattığı günler için harcırah verilmesinin mümkün olmadığına,

6. Daire

Karar Tarihi : 16.12.1997

Tutanak No : 9458

Erzincan Belediyesi Saymanlığı 1994

Belediye Başkanları, ödenek karşılığı çalışan kamu görevlileri oldukları için, bunlara 6245 sayılı Kanunun 8’inci maddesinin uygulanmasına imkân bulunmadığından, aynı Kanunun 7/2’nci maddesi gereğince, 4’üncü dereceli memurun harcırahından daha yüksek miktarda harcırah almalarında mevzuata aykırılık olmadığına.

3. Daire

Karar Tarihi : 23.12.1997

Tutanak No : 204

Sağlık Bakanlığı Merkez Saymanlığı 1995

6245 sayılı Harcırah Kanununun 2562 sayılı Kanunla değişik 51’inci maddesinde; “Devletin misafiri veya ziyaretçisi olarak yahut başka bir resmî görevle Türkiye’ye gelen yabancılara refakat etmekle görevlendirilen memurlara, memuriyet ve asli sıfatları ne olursa olsun ilgili makamlarca verilecek görev emirlerinde belirtilen refakat şekil ve vaziyetine göre tanzim edilecek müfredatlı hesap pusulasına istinaden yol, ikamet, yemek, içmek ve teferruat için yaptıkları masraf ödenerek başkaca harcırah verilmez…” denilmek suretiyle yabancı konuklara refakat edenlere; harcırah yerine gerçek giderlerinin ödenmesi öngörülmüş, esasen 1994/4 sayılı Tasarruf Tedbirleri Genelgesi’nin 8’inci maddesinde; toplantılara iştirak edecek kamu görevlilerinin masraflarının 6245 sayılı Harcırah Kanununa tabi olacağı belirtilmiş olduğundan, yabancı konuklara refakat eden görevlilerin otel masraflarının bütçeden karşılanmasında mevzuata aykırılık bulunmadığına,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.