Hakediş Ödemelerinde SSK Prim Borcu Kesintisi

Muhasebe-25

SSK Prim Borcu Kesintisi ;

1- Genel Olarak

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 83.maddesinde : ? Genel ve Katma bütçeli kuruluşlar, il ve belediyeler veya sermayesinin en az yarısı genel ve katma bütçeli kuruluşlar ile il ve belediyelere ait olan teşekkül ve müesseseler, kamu iktisadi kuruluşları ve bunların müessese, bağlı ortaklık ve iştirakleri, kanunların ve kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan kurum ve kuruluşlar ve döner sermayeli kuruluşların ihale yolu ile yaptırılan işleri üzerine alanları ve bunların adreslerini Kuruma bildirmekle yükümlüdürler.

Sigorta primlerinin, hakedişlerden mahsubu yapılmak sureti ile alıkonularak ödenmesi esastır. Ödemenin ve teminatın geri verilmesine ait usul ve esaslar Bakanlar Kurulunca çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir. ? Denilerek Kamu Kurum ve Kuruluşlarının SSK? ya karşı iki önemli yükümlülüğü belirlenmiştir.

Madde hükmünde ödemenin ve teminatın geri verilmesine ait usul ve esasların Bakanlar Kurulunca çıkarılacak bir yönetmelikle belirleneceği hükme bağlanmış ve bu hüküm uyarınca, 8.4.1989 gün ve 20133 sayılı resmi gazetede yayımlanan ? Sigorta Primlerinin Hakedişlerden Mahsup Edilmesi ve Ödenmesi İle Kesin Teminatın İadesi Hakkında Yönetmelik ? çıkarılmıştır.

Adı geçen yönetmelik Kamu kurum ve kuruluşlarına bir takım yükümlülükler getirmiştir ;

1- İhale Alan Yüklenicilerin Kuruma Bildirilmesi

Yönetmeliğin 4. maddesinde : ? İdare, kendisinden ihale veya emanet yoluyla iş alanları ve bunların tebligat adreslerini, sözleşmenin imzalandığı tarihi izleyen on beş iş günü içinde Kuruma bildirmek zorundadır

Kurum, bu bildirimi takip eden on beş iş günü içinde ilgili ünitesini, iş yeri sicil numarasını ve tediye mahallini idareye ve iş verene bildirir.?

2- Prim Borçlarının Hakedişlerden Kesilmesi Ve Mahsubu

Yönetmeliğin 5. maddesine göre : ? Kurum herhangi bir tarih itibarıyla çalıştırılan sigortalılardan dolayı tahakkuk etmiş ve muaccel hale gelmiş prim ve gecikme zammı borçlarını işverenin hakedişinden kesilerek ödenmesini idareden ister.

Şu kadar ki, işveren ve varsa aracılar tarafından çalıştırılan sigortalılarla ilgili prim belgeleri kuruma verilmemiş veya iş yerinde sigortalı çalıştırılmadığı takdirde, bu husus bir dilekçe ile kurumun ilgili ünitesine bildirilmemiş ise, Kurum, bu durumu idareye bildirir. İdare de bu defa iş veya işyerinden dolayı tahakkuku muhtemel sigorta primi ve gecikme zammını karşılamak üzere hakedişten % 5 oranında kesinti yapar. Ancak, iş yeriyle ilgili prim belgeleri verildiğinde, Kurum % 5 kesinti yapılmamasını idareye bildirir.

İdarece, prim ve gecikme zammına mahsup edilmek üzere yapılan kesinti miktarı tahakkuk müzekkeresinde gösterilir. Bu kesinti ödeme makamınca muhasebe kayıtlarına intikalini izleyen ayın 20? sine kadar Kuruma yatırılır veya önceden bildirilen hesaba banka veya posta idaresi aracılığı ile gönderilir.

Hakediş miktarı işverenin kuruma olan borcunu karşılamazsa bakiye borç daha sonra ödenecek hakedişlerden kesilerek kuruma ödenir.

İşverenin gecikme zamlarından dolayı sorumluluğu Kurum alacağının hakedişten mahsup edildiği tarihe kadar devam eder.

İdare, hakediş kesintisinin yapıldığı tarihi, miktarını, muhasebe kayıtlarına intikal tarihini, tediye mahallini, bankaya yatırılmış ise hesap numarasını, işverenin adı ve soyadı ile varsa unvanını işyerinin sicil numarası ile birlikte bir yazı ile kurumun ilgili ünitesine bildirir.

Kuruma ödenen kesintiler toplamının herhangi bir devre itibarıyla mevcut borçlardan fazla olması halinde Kurum, kesinti fazlalığını işverene iade eder.

İdareye karşı üstlenilen işin konusu piyasadan hazır halde alınıp satılan işlerden ise, bu işler kuruma bildirilmez, hakedişlerden herhangi bir kesinti yapılmaz ve teminat iadesi hususunda ilişiksizlik belgesi aranmaz. ?

3- Teminatın İadesi ;

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 56. maddesinde : ? Kesin teminatın :

a) Taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun biçimde yerine getirildiği usulüne göre anlaşıldıktan ve müteahhidin bu işten dolayı idareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra, Sosyal Sigortalar Kurumundan ilişiksiz belgesinin getirilmesi halinde,tümü ;

b) ……………………………………………………………………………………………………….

müteahhide geri verilir.

Müteahhidin bu iş nedeniyle idareye ve Sosyal Sigortalar Kurumuna olan Borçları ile

ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanuni vergi kesintilerinin kesin kabul tarihine kadar ödenmemesi halinde, teminat 54. madde hükümlerine göre paraya çevrilerek borçlarına karşılık tutulur. Varsa kalanı müteahhide geri verilir.? Denilerek teminatın iadesi hükme bağlanmıştır.

Teminatın iadesi sırasında SSK primleri ile ilgili işlemlere ilişkin usul ve esaslar adı geçen yönetmeliğin 6. maddesinde açıklanmış bulunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.