GELİR VERGİSİNİN KONUSU VE UNSURLARI

Muhasebe-7

GELİR VERGİSİNİN KONUSU VE UNSURLARI
Gelir Vergisi Kanununda gelir, bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde
ettiği kazanç ve iratların safi tutarı olarak
tanımlanmış, hangi tür kazanç ve iratların
gelire dahil olduğuna ve gelirin nelerden oluştuğuna yer verilmiştir. Söz konusu
kazanç ve iratlar aşağıdaki gibidir:
1.Ticari kazançlar,
2.Zirai kazançlar,
3.Ücretler,
4.Serbest meslek kazançları,
5.Gayrimenkul sermaye iratları,
6.Menkul sermaye iratları,
7.Diğer kazanç ve iratlar.
Bir gelirin vergiye tabi olabilmesi için sayılan bu gelir türlerinden birine
girmesi gerekmektedir. Her gelir unsuru için farklı vergileme teknikleri
öngörüldüğünden, kazanç ve iratların hangi gelir unsurunun kapsamına girdiğinin
tespiti son derece önemlidir.
Gerçek kişilerin sahip oldukları gayrimenkulleri elden çıkarmalarından doğan
kazancın niteliği ve vergilendirilmesi hakkında, Gelir Vergisi Kanununda iki ayrı gelir
türünde düzenlemeye yer verilmiştir. Bunlardan ilki “ticari kazanç”, diğeri ise “diğer
kazanç ve iratlar” hükümlerinde yer alan düzenlemedir.
(Amortismana tabi iktisadi kıymet olarak gayrimenkullerin elden çıkarılması
halinde elde edilen kazancın serbest
meslek kazancı veya zirai kazanç olarak dikkate
alınmasına ilişkin hükümlere, bu rehberin konusu dışında kalmaları nedeniyle yer
verilmemiştir.)
a)Ticari kazanç:
Her türlü ticari ve sınai faaliyetten doğan kazançtır. Ticari kazancı
belirleyen temel unsur faaliyetin sermaye ve emekten oluşan bir organizasyona
dayanması ve bu organizasyonun işlemlerindeki devamlılıktır. Gelir Vergisi
Kanununda “gayrimenkullerin alım satımı ve inşa işleriyle devamlı olarak uğraşanların
bu işlerden eldeettikleri kazançlar”ın ticari kazanç olarak vergilendirileceği
belirtilmiştir.
b)Diğer kazanç ve iratlar:
Belirli kaynaklara bağlanması mümkün olmayan, belirlidönemlerde (periyodik olarak) meydana gelmeyen, devamlı değil arızi olan ve çoğuzaman bir teşebbüs sonucu olmaksızın, kişilerin bazı mal varlıklarında kendiliğinden meydana gelen kazanç ve iratlardır. Bu gelir türünü diğerlerinden ayıran en önemli
özellik, devamlılık göstermeyen gelirlerin bu kapsamda değerlendirilmiş olmasıdır.
Diğer kazanç ve iratlar, “değer artış kazançları” ve “arızi kazançlar” olmak üzere iki alt
ayrıma tabi tutulmuştur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.