Gelecek Yıla ve Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeler

Muhasebe-16

YÜKLENMEYE GİRİŞİLMESİ

Yüklenme, usulüne uygun olarak düzenlenmiş sözleşme esaslarına veya kanun hükmüne dayanılarak iş yaptırılması, mal veya hizmet alınması karşılığında geleceğe yönelik bir ödeme yükümlülüğüne girilmesidir.

Bütçede yeterli ödeneği bulunmayan işler için yüklenmeye girişilemez. Yüklenme süresi mali yılla sınırlıdır. Harcama yetkilileri, tahsis edilen ödenekler dâhilinde yüklenmeye girebilirler. Yüklenmeye girişilen tutara ait ödenekler saklı tutulur; başka iş yaptırılması, mal veya hizmet alınması için kullanılamaz.

Giderin yapılmasıyla ilgili maliye teorisinde dört aşama yer almaktadır.

Bu aşamalar; giderin taahhüdü, giderin tahakkuku, giderin verile emrine bağlanması ve giderin ödeme aşamalarıdır.

Giderin taahhüdü, yapılacak olan giderin ilk aşamasını oluşturmaktadır. Harcama yetkilisi, kendisine verilen ödenekler ve görev tanımıyla sınırlı olmak üzere taahhüde girebilir. Girilen taahhüdün bir yılı aşmaması gerekir.

 

G-ERTESİ YILA GEÇEN YÜKLENME

Giderin taahhüdü bölümünde, taahhütlerin bir yılla sınırlı olacağı belirtilmişse de, bazı hizmetlerin sürekliliği gereği, bir yılı geçen yüklenmelere girişilmesi gerekebilir.

Bu niteliklerinden dolayı mali yılla sınırlı tutulamayan ve sürekliliği bulunan aşağıdaki iş ve hizmetler için; ertesi yıla geçen yüklenmelere girişilebilir:

  1. a) Türk Silahlı Kuvvetlerinin yapım, onarım, etüt ve proje işleri, araştırma-geliştirme projeleri, giyecek ve yiyecek alımları, makine-teçhizat, silah-mühimmat-teçhizat alımlarıyla bunların bakım, onarım ve imalat işleri.
  2. b) Yiyecek, yakacak, akaryakıt ve madeni yağ ihtiyaçları.
  3. c) Temini ve korunması güç olan ilaç, aşı, serum ve tıbbi sarf malzemeleri.
  4. d) Süreli yayın alımı, taşıma,koruma ve güvenlik,   temizlik ve yemek hizmetleri.
  5. e) Taşıtların malî sorumluluk sigortası ile yurt dışından tedariki yapılan silah, silah-teçhizat ve mühimmat sevkinin her türlü riske karşı sigortalanması amacıyla yaptırılan nakliyat sigortası,
  6. f) Makine-teçhizat, yol ve otoyol, bilgisayar ve haberleşme sistemlerinin bakım işleri; her türlü onarım işleri ile elektronik bilgi erişim hizmetleri.
  7. g) Emniyet Genel Müdürlüğünün giyecek alımları ile silah, mühimmat ve teçhizat alımları,
  8. h) Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığının etüt ve proje işleri, araştırma-geliştirme projeleri, makine, silah-mühimmat, teçhizat ve sistem alımlarıyla bunların bakım, onarım ve imalat işleri.

Ancak (d) bendinde sayılan işler için bütçelerinde ödeneklerin yüzde ellisinin aşılmayacağı hükmü Millî Eğitim Bakanlığı için aranmaz.

Ertesi yıla geçen yüklenmeyle ilgili olarak; her iş itibarıyla, bütçelerinde öngörülen ödeneklerin yüzde ellisi aşılmaması, izleyen yılın Haziran ayını geçmemesi ve yüklenme süresi on iki ayı aşmaması ve ilgili üst yöneticinin onayıyla ertesi yıla geçen yüklenmeye girişilmesi gerekir.

H-GELECEK YILLARA YAYGIN YÜKLENMELER

Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdareleri, bir mali yıl içinde tamamlanması mümkün olmayan yatırım projeleri için gelecek yıllara yaygın yüklenmeye girişebilir.

Türk Silahlı Kuvvetleri Stratejik Hedef Planında yer alan projeler için 2.7.1992 tarihli ve 3833 sayılı Kanun çerçevesinde gelecek yıllara yaygın yüklenmelere girişmeye, ilgisine göre Milli Savunma Bakanlığı veya İçişleri Bakanlığı yetkilidir.

Dışişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığının uygun görüşünü almak kaydıyla, yabancı ülkelerde dış temsilcilik binası veya arsa satın alınması, bina yaptırılması veya kiralanması için gelecek yıllara yaygın yüklenmelere girişebilir.

Yılı bütçesinde ödeneği bulunması ve merkezî yönetim kapsamındaki idareler için Maliye Bakanlığının uygun görüşünün alınması kaydıyla; satın alma suretiyle edinilmesi ekonomik olmayan her türlü makine-teçhizat, cihazlar ve taşıtlar ile hava ambulansı ve yangınla mücadele amacıyla hava ve deniz araçlarının kiralanması veya finansal kiralama suretiyle temini; temizlik, yemek, koruma ve güvenlik ile personel taşıma hizmetleri, 16/6/2005 tarihli ve 5369 sayılı Kanuna göre sağlanan sabit ve ankesörlü telefon hizmetleri ile acil yardım çağrıları hizmetleri ve okullara sağlanan internet erişim hizmetleri, harita, plan, proje, etüt ve müşavirlik hizmetleri, ulusal araştırma geliştirme kurumlarının süreli ve süresiz yayın alımları, orman ağaçlandırma ve amenajman işleri, kit karşılığı cihaz, aşı ve anti-serum alımı için; süresi üç yılı geçmemek, finansal kiralama suretiyle temin edileceklerde ise dört yıl olmak üzere üst yöneticinin onayıyla gelecek yıllara yaygın yüklenmeye girişilebilir.

Burada üzerinde durulması gereken ve olağan bir uygulama olan yıllara yaygın inşaat ve onarım işleridir. Bilindiği üzere inşaat işleri, bir yılda tamamlanması mümkün olmayan ve yıllara yaygın olarak yürütülüp tamamlanan işlerdir.

Bu işlerin devam edilmesi sırasında düzenlenecek hak ediş ödemeleri, cari yıl bütçelerinden ödenecektir.

Bu uygulamaya ilaveten, kamu idarelerinin hareket alanını genişletmek amacıyla yukarıda sayılan bir kısım işler içinde gelecek yıllara yaygın yüklenmelere izin verilmiştir.

Bu çerçevede, başlangıçta, yıllara yaygın olarak taahhüde girişilecek, girişilen taahhüt tutarı, tahakkuk esaslı muhasebe sisteminde yer alan taahhüt hesapları yoluyla takip edilecek, hak ediş raporları geldiğinde ise, cari yıl bütçesinden ödenecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.