Döner Sermaye İşletmeleri Tarafından Yapılan Teslim ve Hizmetlerde KDV

 

Özelge: Üniversiteye bağlı döner sermaye işletmeleri tarafından yapılan teslim ve hizmetlerde KDV

 

Sayı:
66491453-010-2
Tarih:
25/02/2015

T.C.

KIRŞEHİR VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

Sayı

:

66491453-010-2

25/02/2015

Konu

:

Üniversiteye bağlı döner sermaye işletmeleri tarafından yapılan teslim ve hizmetlerde KDV

            İlgide kayıtlı özelge talep formu ile … Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’ne bağlı … vergi kimlik no.lu … Döner Sermaye İşletmesi, … vergi kimlik no.lu … Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, … vergi kimlik no.lu … Ziraat Fakültesi, … vergi kimlik no.lu … Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuarı Müdürlüğü  ve … vergi kimlik no.lu. … Döner Sermaye İşletmesi tarafından çeşitli faaliyetlerden dolayı elde edilen gelirler (Yüksek Öğrenim Kurumları Dışındaki Kamu Kurum ve Kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiliklerce talep edilecek, bilimsel görüş, proje araştırma ve benzeri hizmetlerde bulunmak; seminer konferans, sempozyum düzenlemek, kurslar açmak, plan fizibilite çalışması, analiz, model denemeleri, bilgi işlem hizmetleri, iş değerlendirilmesi ve organizasyonu, danışmanlık, eğitim organizasyonu, bakım onarım yapmak, bunlara ilişkin raporlar hazırlamak, bilimsel sonuçların uygulanmasını sağlamak, teknik alanlar ile kültür, sanat ve tarım alanlarında araştırmalar ve uygulamalar yapmak, eğitim amaçlı uygulamaları da üretilen ürünler ile iş ve hizmetleri değerlendirmek ve satmak) ile yapılan mal ve hizmet alımlarının bulunduğu, söz konusu alımlarda indirilecek katma değer vergisinin hangi tür işlemlerde uygulanacağının bildirilmesi istenilmiştir.

            3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun;

            1/1 maddesinde, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin; 1/3-g maddesinde, genel ve katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyeler ve köyler ile bunların teşkil ettikleri birliklere, üniversitelere, dernek ve vakıflara, her türlü mesleki kuruluşlara ait veya tabi olan veyahut bunlar tarafından kurulan veya işletilen müesseseler ile döner sermayeli kuruluşların veya bunlara ait veya tabi diğer müesseselerin ticari, sınai, zirai ve mesleki nitelikteki teslim ve hizmetlerinin KDV’ye tabi olduğu,

            17 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde, üniversitelerin ilim, fen ve güzel sanatları, tarımı yaymak, ıslah ve teşvik etmek amacıyla yaptıkları teslim ve hizmetlerin, (b) bendinde ise tiyatro, konser salonu, kütüphane, sergi, okuma ve konferans salonları ile spor tesisleri işletmek veya yönetmek suretiyle ifa ettikleri kültür ve eğitim faaliyetlerine ilişkin teslim ve hizmetlerin, KDV’den istisna olduğu,

            17 nci maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde de üniversitelerin hastane, nekahethane, klinik, dispanser, prevantoryum, sanatoryum, kan bankası ve organ nakline mahsus bankalar, anıtlar, botanik ve zooloji bahçeleri, parklar ile veteriner, bakteriyoloji, seroloji ve distofajin laboratuarları gibi kuruluşlar, öğrenci veya yetiştirme yurtları, yaşlı ve engelli bakım ve huzurevleri, parasız fukara aşevleri, düşkünevleri ve yetimhaneleri işletmek veya yönetmek suretiyle ifa ettikleri kuruluş amaçlarına uygun teslim ve hizmetleri ile bunlardan sağlık hizmeti sunanların teşhis ve tedaviye yönelik olarak birbirlerine yapacakları teslim ve hizmetlerin KDV’den istisna olduğu,

            29/1-a maddesinde, mükelleflerin, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan KDV’den, bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça, faaliyetlerine ilişkin olarak kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen KDV’yi indirebilecekleri, 29/3 üncü maddesinde, indirim hakkının vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı aşılmamak şartıyla, ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde kullanılabileceği,

            30/a maddesinde ise vergiye tabi olmayan veya vergiden istisna edilmiş bulunan malların teslimi ve hizmet ifası ile ilgili alış vesikalarında gösterilen veya bu mal ve hizmetlerin maliyetleri içinde yer alan katma değer vergisinin mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden indirilemeyeceği,

            hükme bağlanmıştır.

            26/04/2014 tarihli ve 28983 sayılı KDV Genel Uygulama Tebliğinin “III-Matrah, Nispet ve İndirim/C.İndirim/4.2. Diğer Hallerde Kısmi Vergi İndirimi Uygulaması ” başlıklı bölümünde ise;

            “İndirim hakkı tanınan ve tanınmayan işlemleri birlikte yapan mükellefler, alışlarında yüklendikleri vergileri, herhangi bir ayırım yapmaksızın tamamen o dönemde indirilebilir KDV hesabına intikal ettirirler. Daha sonra aynı dönemde, toplam satışlar içinde indirim hakkı tanınmayan işlemlerin oranı bulunur, bu oran, o dönemdeki toplam satışlar nedeniyle yüklenilen vergilere uygulanarak, istisna kapsamına giren işlemler dolayısıyla yüklenilen vergi miktarı hesaplanır. Bu şekilde bulunan vergisiz satışlara (kısmi istisna kapsamına giren işlemlere) ait yüklenilen vergiler, KDV beyannamesinin “İlave Edilecek KDV” satırına yazılır.

            İndirim hakkı tanınan ve tanınmayan işleri birlikte yapan mükellefler, müşterek genel giderler ile amortismana tabi iktisadi kıymetler nedeniyle yüklendikleri vergilerden, indirim konusu yapılacak olanlar ile indirim konusu yapılmayıp, gider hesaplarına aktarılacak olanları, bu bölümde belirtilen esaslara göre ayırıma tabi tutacaklardır.” açıklamalarına yer verilmiştir.

            Buna göre, Üniversiteniz ve bağlı birimlerinde kurulan döner sermaye işletmeleriniz tarafından Katma Değer Vergisi Kanununun 17/1-a ve b maddesi ile 17/2-a maddesi kapsamında yapılan teslim ve hizmetler katma değer vergisinden istisna olacak, söz konusu istisna kapsamında yüklenilen KDV indirim konusu yapılmayacak olup, indirim konusu yapılmayan bu vergiler gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınabilecektir.

           Öte yandan indirim hakkı tanınan ve tanınmayan işlemlerin birlikte yapılması halinde söz konusu mal ve hizmet alışlarına ilişkin KDV, Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin yukarıda yer alan bölümü kapsamında işleme tabi tutulacak olup, döner sermaye işletmenizin vergiye tabi işlemlerine ilişkin alış ve giderlere ait KDV’nin ise genel hükümler çerçevesinde indirim konusu yapacağı tabiidir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.