Doğrudan Temin %10 Limiti Nasıl Hesaplanır?

Muhasebe-21

Doğrudan Temin %10 Limiti Nasıl Hesaplanır?

ÖDENEKLERİN %10 SINIRI

• 4734/62 (ı) Bu Kanunun 21 ve 22 nci maddelerindeki parasal limitler dahilinde yapılacak harcamaların yıllık toplamı, idarelerin bütçelerine bu amaçla konulacak ödeneklerin %10’unu Kamu İhale Kurulunun uygun görüşü olmadıkça aşamaz.

• BU MADDENİN UYGULANMASINDA;

-Kurumun yıllık bütçelerinde belirlenen toplam ödenek miktarı dikkate alınacaktır.
-Mal alımı, hizmet alımı veya yapım işlerinin her biri için ayrı ayrı % 10 oranı hesaplanacaktır.
-Burada önemli olan husus, ilgili veya bağlı birimlerin değil kurum veya kuruluşun toplam ödeneklerinin %10 unun aşılıp aşılmamasıdır.

Bu Kanunun 21 ve 22 nci maddelerindeki parasal limitler dahilinde yapılacak harcamaların yıllık toplamı, idarelerin bütçelerine bu amaçla konulacak ödeneklerin %10’unu Kamu İhale Kurulunun uygun görüşü olmadıkça aşamaz.
Bahsedilen parasal tutarlar 21/f ve 22/d maddelerinde belirtilen tutarlardır

A-Amaç
Bu düzenleme ile, Kanun kapsamındaki kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin harcamaların, 4734 sayılı Kanunda belirtilen temel ilkelere ve usullere uygun bir şekilde yapılması amaçlanmıştır.
(KİK. Gn. Teb.)
5434/21-f, 22-d,21/f) (Ek: 4964/14 md.) İdarelerin yaklaşık maliyeti  () TL kadar olan mamul mal, malzeme veya hizmet alımları ( güncel oranlara bakılmalıdır)
22/d) Büyükşehir belediyesi sınırları dahilinde bulunan idarelerin (……), diğer idarelerin (……)TL aşmayan ihtiyaçları ile, temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin alımlar.

B-21/f ve 22/d’nin kapsamı
21/f kapsamında yalnızca mamul mal, malzeme ve hizmet alımları söz konusu iken;

22/d kapsamında mal, malzeme, hizmet ve yapım işleri bulunmaktadır.
(Madde metninden anlaşılacağı üzere “Temsil ve ağırlama kapsamındaki konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin alımlar” parasal sınırlar dışında tutulduğu için %10 hesabında da ayrı tutulacaktır.)

C-Avans (ön ödeme) suretiyle yapılan harcamalar
Avans suretiyle yapılan harcamalar 62/ı maddesinde belirtildiği üzere, 21/f ve 22/d maddelerinde belirtilen parasal sınırlardan olmadığından, %10 hesabında dikkate alınmayacağı değerlendirilmektedir.
Kamu İhale Genel Tebliği

21.1.1.2. Buna göre, 4734 sayılı Kanunun 62 inci maddesinin (ı) bendine göre Kanun kapsamındaki kurum ve kuruluşlar, gerek 21 inci maddesinin (f) bendi, (gerekse temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin alımlar hariç) 22 nci maddesinin (d) bendi kapsamında yapacakları harcamalarda, bütçelerine bu amaçla konulan ödeneklerin % 10 unu Kamu İhale Kurulunun uygun görüşü olmadan aşamayacaklardır.

Bütçelere bu amaçla konulacak ödenekler ibaresinden;
Mal alımları,
Hizmet alımları,
Yapım işlerini anlamak gerekir
Kamu İhale Genel Tebliği
4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (f) bendi ve 22 nci maddesinin (d) bendine göre ihtiyaçların temininde kurum ve kuruluşlar, yıllık bütçelerinde belirlenen toplam ödenek miktarını dikkate alacaklardır.

Kurum ve kuruluşlar, mal alımı, hizmet alımı veya yapım işleri için bütçelerine konan yıllık toplam ödenekleri üzerinden her biri için ayrı ayrı % 10 oranı hesaplayacaklardır.

Burada önemli olan husus, ilgili veya bağlı birimlerin değil, kurum veya kuruluşun toplam ödeneklerinin %10 unun aşılıp aşılmamasıdır

Kamu kurum ve kuruluşların bütçelerinde öngörülen ödenek tutarının, mal ve hizmet alımları için Kanunun 21 inci maddesinin (f) bendi ile 22 nci maddesinin (d) bendinde yer alan parasal limitlerin toplamını, yapım işlerinde ise 22 nci maddesinin (d) bendinde yer alan parasal limiti geçmemesi halinde % 10 oranının aşılması için Kamu İhale Kurulundan uygun görüş alınması şartı aranmayacaktır.

% 10’un takibi
Kanun kapsamındaki kurum ve kuruluşlar, ihale ve harcama yapmaya yetkili birimlerinin 4734 sayılı Kanunun 21/f ve 22/d maddeleri kapsamında yaptıkları harcamalarının, toplam ödeneklerinin % 10 oranını aşıp aşmadıklarını takip edeceklerdir
Bütçe ödeneklerinde değişiklik olması durumunda
Ek ödenek verilmesi veya bütçe içi aktarma durumlarında, oluşacak yeni duruma göre bu hesaplamaların yapılması gerekir.
Bütçe ödenekleri (Eko snf)
Bütçelerde, ekonomik sınıflandırmanın 03 ve 06 bölümlerinde bulunan ödenekler, aktarmalar da dikkate alınarak Mal, Hizmet ve Yapım başlıkları altında üç gruba ayrılarak toplamları alınmalıdır.

Bu hesaplamada kurum bütçesi esas alınmalı, ayrı ayrı birim düzeyinde hesaplama yapılmamalıdır.

%10 hesabında karşılaşılacak zorluklar
1-Kurumlar uygulama dönemi başında bütçenin ekonomik sınıflandırma bölümünün 03 ve 06 ana guruplarını oluşturan detay harcama tertiplerini Mal – Hizmet – Yapım şeklinde üç guruba ayırarak, üzerine %10 oranının uygulanacağı matrahı hesaplamalıdırlar.
Ancak, bütçelerin detay tertiplerinden bazıları hem yapım hem hizmet veya hem hizmet hem mal alımı şeklinde özellik taşımaktadırlar

2-Görev Giderleri, Temsil ve Tanıtma Giderleri, Diğer Giderler, Kültür Varlıkları Alımı ve Korunması Giderleri gibi %10 hesabında karşılaşılacak zorluk
Bu durumda,
Mali hizmetler birimi ve harcama birimleri bu tertiplerden hangi iş veya işler için harcama yapmayı öngörüyorlarsa o guruba (Mal, Hizmet, Yapım) dahil ederek hesaplama yapmalıdırlar.
Uygulama dönemi içerisinde %10 luk kısmın sürekli takip edilmesi gerektiğinden (dinamik süreç), harcama yapma aşamasında (harcama yerleri veya konularına ilişkin) farklılık oluşursa, o zaman bu harcadıkları kısmı ait olduğu guruba dahil ederek hesaplamaları yenilemelidirler.

Mali Hizmetler Birimi ve Harcama Birimleri %10 Hesabından Sorumludurlar
%10 hesaplamalarının Mali Hizmetler Birimi ve uygulamacı birimler tarafından dönem başında yapılması ve uygulama yılı içerisinde sürekli takip edilmesi gerekir

%10 miktarının birimlere dağılımı
21/f ve 22/d kapsamında ve söz konusu parasal limitler dahilinde yapılacak harcamaların her birim tarafından eşit oranda kullanılması zorunlu değildir.
Üst yönetici tarafından, birimlerin fonksiyonlarına ve ihtiyaçlarına göre bu kapsamdaki harcamalar birimlere farklı farklı kullandırılabilecektir.
%10 hesabı dışında tutulacak giderler
Avans suretiyle (mutemet avansı) yapılan harcamalar, yolluklar, tedavi ve ilaç giderleri, yasal olarak ödenmesi gereken diğer giderler (telefon, elektrik faturaları gibi) ile temsil-ağırlama kapsamında yapılan konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin giderler, üzerine %10 oranının uygulanacağı matrahın hesaplan-masında, hesaplamaya dahil edilecek; %10 sınırlaması dahilinde yapılacak harcamaların hesabında ise dahil edilmeyecektir
(KİK. Gn. Tebl)
K.İ.K. İzni
Kurumlar Kamu İhale Kurulunun izni olmadan %10 oranını aşamayacaklardır.
Alınan uygun görüş, yılı için ve uygun görüş verilen hususlar ile sınırlı olacaktır.
(4734- md. 62/ı, Kik Gn. Tebl)
Doğrudan Temin Kayıt Formu

Doğrudan temin yoluyla yapılan alımlar için “Doğrudan Temin Kayıt Formu” temin tarihini takip eden ayın onuncu gününe kadar usulüne uygun olarak ilgili kısımlar doldurulduktan sonra Kamu İhale Kurumuna internet üzerinden gönderilecektir. (Kik. Gn. Tebl)
Cezai sorumluluk
5 inci maddede belirtilen ilkelere ve 62’ nci maddede belirtilen kurallara aykırı olarak ihaleye çıkılmasına izin verenler ve ihale yapanlar hakkında 60’ıncı maddede (1 ve 2. fıkralar) belirtilen müeyyideler uygulanır.
(4734- md. 60/son fıkra)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.