Çeşitli Ödemelere İlişkin Seçme Sayıştay Kararları-2

Sayıştay-3

Çeşitli Ödemelere İlişkin Seçme Sayıştay Kararları-2

4. Daire

Karar Tarihi : 6.3.1997

Tutanak No : 28344

Ayvalık Vakıf İşletmesi Döner Sermaye Saymanlığı 1994

Ürün fiyatlarında ayarlamaya gidilmesi sürecine girildikten ve Genel Müdürlükçe toptan satışların durdurulması emredildikten sonra, eski fiyatla toptan ve vadeli satış yapılması nedeniyle ortaya çıkan farkın sorumlulara ödettirilmesine,

4. Daire

Karar Tarihi : 29.4.1997

Tutanak No : 28385

Kırıkkale Belediyesi Saymanlığı 1995

Belediyeye ait araçların ruhsatlarının yenilenmesi işlemlerinde, iş takipçisi bir şahısa bu hizmeti karşılığı ücret ve ayrıca Ankara Emniyet Teşkilâtı Yardım Derneği’ne bağış ödenmesi, bu ödemelerin ilgili işlem için bir zorunluluk oluşturmaması nedeniyle mevzuata aykırı olduğuna,

6. Daire

Karar Tarihi : 22.5.1997

Tutanak No : 9331

Adana Ceyhan Mercimekli Tarım Açık Cezaevi İşyurdu Döner Sermaye Saymanlığı 1994

Soya fasulyesi ekiminde dönüm başına ortalama beklenen ürün kaybının 232.276 kg. olması nedenlerinin araştırılması için konunun Bakanlığına yazılmasına ve Bakanlıkça yapılacak araştırma sonucuna göre karar verilmek üzere Satılan Mamuller Maliyet Hesabı ile Mamuller Hesabı’nın tutarı olan meblağın hüküm dışı bırakılmasına,

6. Daire

Karar Tarihi : 31.7.1997

Tutanak No : 9352

Kırklareli Belediyesi Saymanlığı 1995

Belediye personeli arasında deneyimli teknik eleman olmaması nedeniyle encümen kararıyla Karayolları Genel Müdürlüğü personelinin kontrollük hizmeti sağlamak amacıyla görevlendirilmesi karşılığında ücret ödenmesinin (Bayındırlık İl Müdürlüğünün görevi gereği ücretsiz yapması mümkün olan bu iş için harcama yapılamayacağı göz önünde bulundurularak) mevzuata aykırı olduğuna,

4. Daire

Karar Tarihi : 10.9.1997

Tutanak No : 28440

Tokat Belediyesi Saymanlığı 1994

3417 sayılı “Çalışanların Tasarrufa Teşvik Edilmesi ve Bu Tasarrufların Değerlendirilmesine Dair Kanun” hükümleri uyarınca, belediye personelinin ücretlerinden yapılan tasarruf kesintileri ile sağlanan devlet katkılarının T.C. Ziraat Bankasına yatırılmaması nedeniyle herhangi bir nema elde edilmediği halde, Belediye Encümeni kararıyla belediye çalışanlarına belediye bütçesinden nema ödenmesi sonucu yapılan fazla ödemenin sorumlulara ödettirilmesine,

4. Daire

Karar Tarihi : 23.12.1997

Tutanak No : 28516

Kastamonu Belediyesi Saymanlığı 1995

Belediyeye ait gayrımenkullerin kiraya verilmesinde, Yargıtay’a intikal eden konularda 2886 sayılı Kanunun değil, 6570 sayılı Kira Kanunu hükümlerine göre karar verilmesi nedeniyle, 2886 Kanunun hükümlerine uygun olarak hareket edip, içinde kiracı olan taşınmazın yeniden ihale ile kiraya verilmesi durumunda çıkacak ihtilaf özel hukuk kuralları gereği Yargıtay’a intikal edeceği için Yargıtay kararları emsal alınarak kira artırımı yapılmasında mevzuata aykırı bir husus bulunmadığına,

8. Daire

Karar Tarihi : 12.3.1998

Tutanak No : 4027

Ayancık Mal Müdürlüğü 1996

İta amiri mutemetlerine verilen avansların kapatılması işleminde kullanılan harcamalara ait fatura tarihlerinin, avansın verildiği tarihten önceki tarihleri taşıması Devlet Muhasebesi Yönetmeliği’nin 69’uncu maddesine istinaden mümkün görülemediğinden söz konusu meblağın sorumlulara ödettirilmesine,

3. Daire

Karar Tarihi : 7.7.1998

Tutanak No : 139

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Merkez Saymanlığı 1996

Basın Müşavirliği’ne alınan gazetede, düşük fiyatlı (promosyonsuz) olanın yerine aynı gazetenin promosyonlu (sertifikalı) olanının satın alınması ve kupon karşılığı alınan malzemelerin demirbaş kayıtları yapılarak kullanılıyor olması 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununun yapılacak giderin gerçek gereksinim karşılığı olması gereğine uymamakla birlikte, sonuçta alınan malzemeler demirbaş kayıtları tutularak Bakanlıkta kullanıldığından yapılacak bir işlem bulunmadığına,

3. Daire

Karar Tarihi : 27.10.1998

Tutanak No : 199

Maltepe Mal Müdürlüğü 1996

Başbakanlık Tasarruf Genelgesi bir yasa hükmüne dayanılarak yayımlanmış bir genelge olmayıp, tamamen idari nitelikte ve Devlet kurum ve kuruluşlarının bütçe uygulaması ile ilgili faaliyetlerini belirleyici mahiyette bir düzenleme olduğundan; harcama belgeleri ile muhasebe kayıtları tamam olan malmüdürlüğüne televizyon satın alınması işleminde mevzuata aykırılık olmadığına,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.