Birim Fiyat Analizleri ve Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları

mevzuat-1

Toplantı No : 2016/054
Gündem No : 12
Karar Tarihi : 05.10.2016
Karar No : 2016/UY.II-2431
Şikayetçi:
Cihan İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

İhaleyi Yapan Daire:

DSİ 8.Bölge Müdürlüğü

Başvuru Tarih ve Sayısı:

02.09.2016 / 50362

Başvuruya Konu İhale:

2016/184742 İhale Kayıt Numaralı “Erzincan Refahiye Avşarözü Göleti” İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Karar:

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:    

Başkan: Hamdi GÜLEÇ

Üyeler: II. Başkan Şinasi CANDAN, Osman DURU, Erol  ÖZ, Köksal SARINCA, Dr. Ahmet İhsan ŞATIR, Mehmet  ATASEVER, Oğuzhan YILDIZ

 

BAŞVURU SAHİBİ:

Cihan İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.,

Rızaiye Mahallesi Kazım Hoca Sokak No: 15/4 ELAZIĞ

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Dsi 8. Bölge Müdürlüğü,

Kazım Karabekir Mah. Org. Demircioğlu Cad. 25100 Yakutiye/ERZURUM

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2016/184742 İhale Kayıt Numaralı “Erzincan Refahiye Avşarözü Göleti” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Dsi 8. Bölge Müdürlüğü tarafından 20.06.2016 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Erzincan Refahiye Avşarözü Göleti” ihalesine ilişkin olarak Cihan İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.nin 18.08.2016 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 26.08.2016 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 02.09.2016 tarih ve 50362 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 02.09.2016 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2016/2049 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, aşırı düşük teklif açıklamaları sonrasında kesinleşen ihale kararında,   AVŞ-02 pozu içerisinde yer alan nakliye mesafelerinin B-07.D/3 için 400 metre ve B-07.D/4 için 1600 metre olarak Şartname ve Projelerde belirtildiğinin ifade edildiği, aşırı düşük teklif açıklamalarının nakliye mesafelerinin yanlış kullanıldığı gerekçesiyle kabul edilmediği, ancak taraflarına gönderilen aşırı düşük teklif açıklama talep yazısı ekinde yer alan analiz formatlarında “mesafeler projelerde bulunmaktadır.” ifadesi gereği mesafelerin projelerden tespit edildiği ancak B-07.D/3 için 400 metre B-07.D/4 için 1600 metre mesafelere projelerde rastlanılmadığı, projeler incelendiğinde malzeme alanları bulduru haritasında (arşiv no: DYM-01), ulaşım yılları genel paftasında (arşiv no: Yİ-01) ve malzeme alanı özelliklerini gösterir paftalarda (arşiv no: BM-04) yer alan tablolarda bir adet kaya ocağının olduğu ve bu kaya ocağının yapıya mesafesinin tüm tablolarda 360 metre olduğu, B-07.D/4 analiz girdisi için projelerde 1600 metre mesafe ile alakalı hiçbir bilgi veya veriye ulaşılamadığı, bu sebeple bu mesafenin de 360 metre alındığı, idarece depo sahası ulaşım yolu, kılçık yollar ve kaya ocağının işletme kotuna kadar olan kısmı birleştirilerek bir yorum yapıldığı, buradaki 1200 metre ve 400 metre mesafeleri toplanarak 1600 metre değerine ulaşıldığı, idarece ulaşılan bu değere aşırı düşük teklif açıklaması sunan diğer isteklilerce de ulaşılamadığı, idarelerin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun Temel ilkeleri gereği gerekli bilgi ve belgelere isteklilerin anlayacağı şekilde ve somut olarak yer vermesi gerektiği, belirtilen sebeplerle aşırı düşük teklif açıklamalarının ihale dokümanı kapsamında bulunan ve analizlerde istenildiği gibi projelerdeki veriler doğrultusunda yapıldığı, dolayısıyla aşırı düşük teklif açıklamalarının mevzuata aykırı olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 8. Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen “Erzincan Refahiye Avşarözü Göleti” işinin açık ihale usulü ile ihaleye çıkarıldığı, 11.08.2016 tarihli ihale komisyon kararı ile aşırı düşük teklif açıklaması sunan 3 isteklinin açıklamaları uygun bulunmayarak, ihalenin teklifi sınır değer üzerinde olan Abdurahman Çorum – Babacanoğlu İnşaat Ticaret ve San. Ltd. Şti. İş Ortaklığı üzerinde bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

Kurum, ihale konusu işin türü, niteliği ve yaklaşık maliyeti ile ihale edilme usulüne göre aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değerler ve sorgulama kriterleri belirlemeye, ihalenin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin sonuçlandırılabilmesine, ayrıca yaklaşık maliyeti 8 inci maddede öngörülen eşik değerlerin yarısına kadar olan hizmet alımları ile yapım işleri ihalelerinde sınır değerin altında olan tekliflerin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin reddedilmesine ilişkin düzenlemeler yapmaya yetkilidir. İhale komisyonu bu maddenin uygulanmasında Kurum tarafından yapılan düzenlemeleri esas alır.” hükmü yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Sınır değer tespiti ve aşırı düşük teklifler” başlıklı 45’inci maddesinde “45.1.2. Sınır değerin altındaki teklif sahiplerinden yaklaşık maliyetin % 80’lik bölümünü oluşturan iş kalemleri/gruplarına ilişkin ayrıntılar yazılı olarak istenir. Bu çerçevede; istenen açıklamanın niteliği dikkate alınarak, isteklilere beş (5) iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilir.

45.1.2.1. İhale komisyonunca, (38.1) maddesi kapsamında idarece hazırlanan “sıralı iş kalemleri/grupları listesi” kullanılarak yaklaşık maliyetin % 80’lik kısmına giren iş kalemleri/grupları belirlenir.

Sıralı listeye göre, tutarlarının yaklaşık maliyete oranlarının kümülatif toplamı % 80 oranına kadar olan iş kalemleri/grupları ile kümülatif toplama eklendiğinde % 80 oranının aşılmasına neden olan iş kalemi/grubu, sorgulamaya tabi tutulacak olan iş kalemleri/grupları olarak belirlenecektir. Bunların dışında kalan iş kalemleri/grupları için sorgulama yapılmayacaktır.

45.1.2.2. İhale komisyonu tarafından, açıklama istenilmesi gereken iş kalemleri/gruplarına ait idarece (38.1) maddesine göre oluşturulan “sıralı analiz girdileri listesi” kullanılarak tutarı kar ve genel gider hariç analiz toplamının % 3’üne eşit ve bu tutarın altında olan analiz girdileri tespit edilecektir.

Yaklaşık maliyeti oluşturan iş kalemi/grubu analizlerindeki analiz girdilerinden, tutarı kar ve genel gider hariç analiz toplamının %3’üneeşit ve altında olanlar için isteklilerden açıklama yapılması istenilmeyecektir.

Tutarı, kar ve genel gider hariç analiz toplamının % 3’üne eşit veya altında olması nedeniyle sorgulamaya tabi tutulmayacak analiz girdilerinin tutarlarının kümülatif toplamının kar ve genel gider hariç analiz toplamının %15’ini aşması durumunda; en küçük tutardan itibaren kümülatif toplamda % 15’lik tutarın aşılmasına neden olan analiz girdisi belirlenecek, tutarı bu girdinin tutarından daha az olan girdiler için açıklama istenilmeyecektir.

Aynı girdinin yaklaşık maliyeti oluşturan birden fazla iş kalemi/grubunun analizinde yer alması halinde bu girdinin oranı her analiz için ayrı ayrı değerlendirilerek analiz toplamının % 3’ünün altında kalıp kalmadığına göre işlem yapılır. Herhangi bir analizdeki oranı %3’ün üstünde olan analiz girdisi için açıklama istenilecektir.

Analizlerdeki işçilik girdisi, tutarları analiz toplamının % 3’üne eşit veya altında olsa dahi, açıklama istenilmeyecek girdiler arasında yer alamaz.  

45.1.2.3. İhale komisyonu teklifleri aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden (45.1.2.1) maddesinde belirlediği iş kalemleri/grupları için isteyeceği açıklama ile ilgili yazıda, (45.1.2.2) maddesine göre açıklama istenilmeyecek olan analiz girdilerini de belirtecektir.

İstekliler, teklifi kapsamında yer alan iş kalemleri/grupları için hazırlayacakları analizlerde (45.1.2.2) maddesine göre açıklama istenilmeyecek olan analiz girdileri de dahil analizlerini oluşturan tüm girdileri göstereceklerdir.

45.1.3. İsteklilerden teklifleri kapsamında analiz ve hesap cetveli sunmaları istenmeyecektir. Analizler ve hesap cetveli, Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklif fiyatı aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerin tekliflerinin önemli bileşenleri ile ilgili ayrıntıların belirlenmesi amacıyla, sadece aşırı düşük teklif sahibi isteklilerden istenecektir. Bu çerçevede; teklif fiyatının aşırı düşük olduğu tespit edilen istekliler tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenlerine ilişkin olarak yapacakları açıklama kapsamında;

a) Anahtar teslimi götürü bedel işlerde, toplam teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatların gösterildiği hesap cetveli ile açıklama istenen iş kalemleri ve/veya iş gruplarının birim fiyatlarına ilişkin ihale dokümanında verilen analiz formatına uygun analizleri,

b) Teklif birim fiyatlı işlerde; açıklama istenen iş kalemlerinin birim fiyatlarına ilişkin olarak ihale dokümanında verilen analiz formatına uygun analizleri

sunacaklardır. Sorgulamaya konu edilmeyen iş kalemleri/grupları için analiz sunulması istenmeyecektir.

Anahtar teslimi götürü bedel teklif alınan ihalelerde istekli tarafından sunulacak hesap cetvelinde, sorgulamaya tabi tutulmayan iş kalemlerinin ve/veya iş gruplarının her biri için miktar ve birim fiyatların ayrı ayrı gösterilmesi zorunlu olmayıp, sorgulanmayan iş kalemlerinin tamamı için teklif edilen toplam bedelin gösterilmesi yeterlidir.

45.1.4. İdare tarafından ihale dokümanı kapsamında;

a) Teklif birim fiyatlı işlerde; her bir iş kaleminin yapım şartlarına, tarif ve içeriğine göre analizde yer almasını istediği “malzeme, işçilik, makine ve diğerleri (varsa; nakliyeler, inşaat yerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşımalar, zamlar vb.)” sadece girdi cinslerinin belirlendiği, analiz girdileri ile miktarlarının ve tutarlarının belirtilmediği,

b) Anahtar teslimi götürü bedel işlerde; iş kalemleri ve/veya iş gruplarının yapım şartlarına bağlı kalınarak, her iş kalemi/iş grubunun içeriğine göre analizde yer almasını istediği “malzeme, işçilik, makine ve diğerleri (varsa; nakliyeler, inşaat yerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşımalar, zamlar vb.)” sadece girdi cinslerinin belirlendiği, analiz girdileri ile miktarlarının ve tutarlarının belirtilmediği,

(Ek-Y.2)’de yer alan örneğe uygun analiz formatının isteklilere verilmesi, isteklilerin de tekliflerinin aşırı düşük olarak tespit edilerek kendilerinden açıklama istenmesi durumunda, yapacakları açıklamada sunacakları analizlerin verilen bu formata uygun olması gerekmektedir.

İdare tarafından bütün iş kalemleri/iş grupları için tek bir analiz formatı düzenlenebileceği gibi, iş kalemleri/iş gruplarının yapım şartlarına göre birden fazla analiz formatı da düzenlenebilir. Ancak bu durumda, idare ihale dokümanında hangi analiz formatının hangi iş kalemleri/iş grupları için kullanılacağını belirtmek zorundadır.

Kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış birim fiyatlar ile uyumlu olmayan iş kalemleri (özel iş kalemleri) ile idarelerce tasarlanan ve birden fazla iş kalemini ihtiva eden iş kalemleri (paçal iş kalemi) için bu iş kalemlerinde bulunan analiz girdileri ve miktarlarının gösterildiği analiz formatlarının, ihale dokümanı kapsamında istekli olabileceklere verilmesi gerekmektedir. Ancak idarece niteliği gereği analiz formatı hazırlanamayan iş kalemlerine ilişkin isteklilerin açıklamaları kapsamında analiz sunmalarına gerek olmayıp, anılan iş kalemlerine ilişkin açıklamalar 45.1.13 maddesi uyarınca yapılabilir.

İş kalemleri/grupları için, kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış birim fiyatlar esas alınarak teklif sunulmuş olmakla birlikte; yukarıda belirtildiği şekliyle liste halinde belirtilmemesi durumunda, söz konusu iş kalemleri/grupları için analiz sunulması zorunludur.

İlan veya davet tarihinde cari yıl birim fiyatın yayımlanmamış olması durumunda, istekli tarafından önceki yılın yayımlanmış birim fiyatları kullanılabilir.

45.1.8. Aşırı düşük teklifine ilişkin olarak yaptığı açıklamada sunduğu analizler, ihale dokümanı kapsamındaki analiz formatına, birim fiyat tariflerine, idarece tanımlanan yapım şartlarına veya teknik şartnameye uygun olmayan, analiz fiyat tutarları teklif fiyatların üzerinde olan isteklilere ait teklifler reddedilecektir. Analizler üzerinde yapılan incelemede; çarpım ve toplamlarda hesaplama hatası bulunması durumunda, analiz girdilerine ait fiyatlar esas alınarak, hesaplama hatası ihale komisyonu tarafından re’sen düzeltilir. Bu şekilde düzeltilmiş analiz fiyatı, teklif fiyatın üzerinde olan isteklilerin teklifleri reddedilir.

45.1.10. İhale komisyonu, sınır değerin altındaki tekliflerin önemli bileşenlerini;

a) Yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve yapım işinin yerine getirilmesinde kullanılacak avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen yapım işinin özgünlüğü,

gibi hususlarda istekliler tarafından yapılan yazılı açıklamaları da dikkate almak suretiyle değerlendirir ve ihaleyi sonuçlandırır.

45.1.11. Yapım yönteminin ekonomik olması hususunda bir açıklamada bulunulması durumunda; kullanılan yapım yöntemi ve teknolojisinin sağlayacağı maliyet avantajının açıklanması gereklidir.

45.1.12. Seçilen teknik çözümler, yapım işinin yerine getirilmesinde kullanılacak avantajlı koşullar veya yapım işinin özgünlüğü hususunda bir açıklamada bulunulması durumunda; belirtilen çözüm, avantajlı koşul ve özgünlük sayesinde elde edilen maliyet avantajı açıklanmalıdır.

45.1.14. Aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda; (45.1.3 – 45.1.13) maddelerine uygun açıklamada bulunmayan, açıklamaları idarece tanımlanan yapım şartlarına uymayan veya teknik şartnameye aykırı hususlar içeren isteklilerin teklifleri gerekçeleri belirtilmek suretiyle reddedilecektir.

45.1.16. Aşırı düşük teklifine ilişkin olarak istenen sürede açıklama yapmasına rağmen teklifi reddedilen isteklilerin açıklamalarının yeterli görülmeme nedenlerinin, sadece ilgili madde numaralarına atıf yapılmakla yetinilmeyerek hangi düzenlemeye aykırılık bulunduğu da belirtilmek suretiyle kesinleşen ihale kararının bildirilmesi zorunludur.” açıklamaları yer almaktadır.

 

Teklifleri sınır değer altında kalan isteklilere gönderilen aşırı düşük teklif açıklama talebi yazısında AVŞ-02 poz numaralı iş kaleminin analiz girdilerinin yer aldığı tablo aşağıdaki gibidir.

 

Erzincan Refahiye Avşarözü Göleti

Poz No

Analizin Adı

Birimi

AVŞ-02

Ocak sahalarında kaya kazılması ve gölet dolgusuna konulması

metreküp

Analiz Girdileri

Poz No

Kısa Adı / Tanımı

Birim

Miktarı

Birim

Fiyatı

Tutarı

04.101

Dinamit (Gom II)

kilogram

0,2211

 

 

08.534/a

Su

metreküp

0,4167

 

 

04.106/b

Kapsül (Elektrikli 2,50 m)

adet

0,5000

 

 

04.105/1

Kapsül (Tavikli)

adet

0,5000

 

 

03.501

Ekskavatör

saat

0,0152

 

 

03.511

Traktör buldozer

saat

0,0021

 

 

03.512

Traktör buldozer

saat

0,0060

 

 

03.517

Kompresör

saat

0,0455

 

 

03.042/6

Makinadan ( 0,000171A )

adet

0,0000007125

 

 

01.501

Düz İşçi

saat

0,1417

 

 

04.109

Mazot

kilogram

0,0853

 

 

01.404

Operatör Makinist

saat

0,0060

 

 

01.408

Yağcı

saat

0,0042

 

 

B-07.D/4

B15-301 Taşınması (Mesafeler Projelerde Bulunmaktadır)

metreküp

0,0150

 

 

B-07.D/3

B15-312 Taşınması (Mesafeler Projelerde Bulunmaktadır)

metreküp

1,0000

 

 

Toplam:

 

Yüklenici Karı ve Genel Giderler:

 

Genel Toplam:

 

AVŞ-02 analizi içerisinde açıklama istenmeyen analiz girdileri : 08.534/a , 03.042/6

 

İhale dokümanı kapsamında verilen ölçekli projelerden DYM-01 arşiv nolu “Malzeme Alanları Bulduru Haritası” projesinde Gölet Aksı belirtilmiş olup K-1 Kaya Malzeme Alanı mesafesi 360 metre olarak belirtildiği, BM-04 arşiv nolu “(Kaya
1 ) Malzeme Alanı ve Özellikleri” projesinde “Kaya Malzeme Alanı Özellikleri” adlı tabloda yapıya uzaklığı 360 metre olarak belirtildiği, Yİ-01 arşiv nolu “Ulaşım Yolları Genel Paftası” projesinde yol durumlarının belirtildiği tabloda “K-1 Kaya Malzeme Alanı Yolu” karşısında toplam 360 metre yazıldığı, depo saha alanlarının gösterildiği fakat yol mesafelerine ilişkin bilgi verilmediği görülmüştür.

 

İhale dokümanı kapsamında verilen “Özel Teknik Şartname-1 (İnşaat)”  dokümanının “Erzurum Merkez Karagöbek Gölet Ve Tesislerine Ait Karakteristikler” başlığı altında  “1.2. Gölet Ve Tesislerine Ait Karakteristiklermaddesinde “Yollar

Kret Ulaşım Yolu

Uzunluğu: 784,38 m.

Platform Genişliği: 5,00m

 

Relokasyon Yolu

Uzunluğu: 2 247,41 m.

Platform Genişliği: 7,00m

 

Vana Odası Ulaşım Yolu

Uzunluğu: 60.00 m (mevcut yol)

 

Geçirimli Malzeme Ulaşım Yolları :

D- Geçirimli Malzeme Ulaşım yolu

Uzunluğu: ~21 500,00 m (mevcut yol)

 

Kaya-1 Malzeme Ulaşım Yolu

Uzunluğu: 360 m (mevcut yol)” düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin “F. Yollar:” başlığı altında “1. 1- Kati projelerde görünen eski Avşarözü- Kemah yol relokasyonu ve gölete ait kalıcı işletme yolları (kret ulaşım yolu) ile depo yolu bu ihale kapsamında bedeli mukabilinde yapılacaktır. Diğer malzeme ocaklarına asfalt yoldan ulaşım sağlanmaktadır. Asfalt yoldan sonra diğer malzeme ocaklarının işletme kotuna kadar yapılacak ulaşım yolları (kılçık yollar vb.) fiyatlara dahil olup bedelsiz yapılacaktır.

20. Bu iş kapsamında yapılacak yollara ait mesafeler aşağıdadır.

Depo sahası ulaşım yolu 1200 metredir. Yeni yapılacak 1200 metrelik yolun dışında ihtiyaç olması halinde yapılması gereken kılçık yollar vb. fiyatlara dahil olup bu yollar için herhangi bir bedel ödenmeyecektir.

Kaya-1 Ocağı yolu işletme kotuna kadar 400 metre olup mevcut asfalt yol üzerinden ulaşım sağlayacaktır. İşletme aşamasında yapılması gereken kılçık yollar fiyatlara dahil olup kaya-1 Ocağı ulaşım yolu için yükleniciye herhangi bir bedel ödenmeyecektir.” düzenlemesi,

 

Anılan Şartname’ninNotlar” başlığı altında “Not-1. İş için gerekli malzemeler projelerde gösterilen malzeme ocaklarından, İdare tarafından tespit edilen öncelik sırasına göre temin edilecektir. Kazılardan çıkan malzemeler projede gösterilen depo sahalarına konulacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhale dokümanı kapsamında verilen “Erzincan Refahiye – Avşarözü Göleti İnşaatı Birim Fiyat Tarifleri” dokümanında “AVŞ – 02 Ocak sahalarında kaya kazılması ve gölet dolgusuna konulması (K, Ku)

Projelere, teknik şartnamelere ve İdarenin talimatına uygun olarak ocak sahalarından getirilen kaya -kaya ufağı dolgu malzemesi ile gölet dolgusu yapılması. (K(4),Ku) (TL/m³)

Birim fiyata dahil olan masraflar:

İdarece gösterilecek her derinlik ve yükseklikte ve her cins kaya ocağı veya kaya malzemesi ariyet sahalarından, her cins ve klastaki kaya zeminlerin her cins ve kapasitede ekipmanlar kullanılarak, kuruda ve su içinde, her derinlik ve/veya yükseklikte, her genişlikte, eğimde, her yerde (yarma, kanal, yatak, temel, ariyet, kupür, gibi vs. diğer yerlerde) ve her türlü şartlarda kazılması için kazısı yapılacak alanlar içindeki her çap ve yüksekliğe kadar olan ağaçların kesilmesi, üstteki nebati toprağın, köklerin ve çürüyebilen organik maddelerin sıyrılarak temizlenmesi, (proje ve teknik şartnamesinde belirtilen granülometri ve evsafına uygun kaya malzemesi temini için ocak üstünün sıyırma kazıları, nebati toprak ve dolguda kullanılması uygun olmayan tüm malzemelerin kazılması dahil) patlayıcı maddenin temini ve nakli yapılmış imalat ve dolgular ile tabii zeminlerine zarar vermeyecek şekilde İdarece kabul edilen bir atış tekniği kullanılarak kazılması için lağım deliklerinin delinmesi, uygun evsaftaki patlayıcı maddelerle doldurulması, emniyet tedbirlerinin alınması, patlatılması, kayaların sökülmesi, proje ve teknik şartname esaslarına uygun malzemelerin sınıflara ayrılarak seçilmesi, ayıklanması ve dolguya konulmasına müsaade edilmeyen malzemelerin malzeme sahası içinde İdarenin göstereceği yere depo edilmesi, dolgu yapılmasına uygun malzemelerin taşıtlara yüklenmesi, dolgu sahasına getirilmesi, temelinin teknik şartnamelere ve İdarenin talimatına uygun olarak zeminin gevşek kısımlarının kaldırılması, tümseklerin kazılarak kaldırılması icabında basınçlı hava ve su kullanılarak toz ve çamurların temizlenmesi ve temelin dolgu yapımına hazır hale getirilmesi, her cins ve klastaki kaya malzemenin her cins ve kapasitede ekipmanlar kullanılarak kuruda ve su içinde, her derinlik ve yükseklikte, her genişlikte ve eğimde, (her yerdeki her türlü dolguya) her türlü şartlar altında teknik şartnamede belirtildiği şekilde, dolgu, sedde ve/veya baraj dolgu sahalarındaki İdarenin göstereceği yerlere boşaltılması, sulanması ve yine teknik şartnamede belirtilen kalınlıktaki tabakalar halinde şartnameye uygun olarak serilmesi ve silindir ile sıkıştırılması şevlerin ve dolgu üst yüzeylerinin projelere göre tesviye ve tanzim edilmesi, ocakta kazılıp herhangi bir sebepten alınmamış malzemenin (pasa vs.) İdarenin göstereceği yere depo edilmesi, Aşağıda “Birim fiyata dahil olmayan masraflar” başlığı altında sayılanlar dışında kalan bütün bu iş kalemleri için gereken her türlü işçilik, malzeme, donanım, ekipman, iş makineleri, enerji, su vs. gibi giderler ve şantiye mobilizasyonu, iş zorlukları, randıman düşüklükleri, yüklenici karı ve genel giderler.

Birim fiyata dahil olmayan masraflar: Yok

Ölçü :Proje boyutları üzerinden hesaplanan m³ dolguya göre yapılacaktır.

Ödeme :Birim fiyat teklif cetvelindeki teklif birim fiyat ile ödeme yapılır

Not :1- Sıkıştırma, sulama, kazı ve dolgu sahalarındaki geçici servis yollarının yapılması, bütün müşkülat zamları ve her türlü zayiat teklif birim fiyatlara dâhildir.

2- Proje ve şartname esaslarına uygun kaya ve kaya ufağı temin etmek amacıyla malzeme ocaklarının üstünde idarece kaldırılması istenen bütün malzemelerin kazılması ve bu suretle malzeme ocaklarının açılarak malzeme verilecek duruma getirilmesi için yapılacak kazıların (dekapaj) bedeli, depoya nakliyesi ve depolanması teklif birim fiyatlara dâhildir.

3- Kazı / dolgu işleminin yapılmasında hacim itibariyle büyük, kesit itibariyle uzun ve çok tipik olması gibi hallerden dolayı, çalışma zorluğu, arazi şartları, çalışma şekillerine ve keza değişik cins ve kapasiteli makinelerde tek veya kombine çalışma gereklerine istinaden fiyatlarda değişiklik yapılamaz.

4- Ocak ve/veya ariyet sahalarından elde edilen malzemeler zaruri sebeplerle depolandıktan sonra kullanılsa bile hiçbir surette ilave yükleme, boşaltma bedeli ve röpriz bedeli ödenmez.

5- Dolgu mansap şev eğimi üniform şekilde teşkil edilecektir. Uygun görünümün sağlanabilmesi için, büyük kayalar seçilip, düz tarafları dışa gelecek şekilde makine ile yerleştirilerek gövde dolgusunun mansap şevi teşkil edilecek, bu işlem için herhangi bir ilave bedel ödenmeyecektir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

İdari Şartname’nin “İşin yapılacağı yerin görülmesi” başlıklı 12’nci maddesinde “12.1. İşin yapılacağı yeri ve çevresini gezmek, inceleme yapmak, teklifini hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek isteklinin sorumluluğundadır. İşyeri ve çevresinin görülmesiyle ilgili bütün masraflar isteklilere aittir.

12.2. İstekli, işin yapılacağı yeri ve çevresini gezmekle; işyerinin şekline ve mahiyetine, iklim şartlarına, işin gerçekleştirilebilmesi için yapılması gerekli çalışmaların ve kullanılacak malzemelerin miktar ve türü ile işyerine ulaşım ve şantiye kurmak için gerekli hususlarda maliyet ve zaman bakımından bilgi edinmiş; teklifini etkileyebilecek riskler, olağanüstü durumlar ve benzeri diğer unsurlara ilişkin gerekli her türlü bilgiyi almış sayılır.

12.3. İstekli veya temsilcilerinin, işin yapılacağı yeri görmek istemesi halinde, işin gerçekleştirileceği yapıya ve/veya araziye girilmesi için gerekli izinler İdare tarafından verilecektir.

12.4. Tekliflerin değerlendirilmesinde, isteklinin işin yapılacağı yeri incelediği ve teklifini buna göre hazırladığı kabul edilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Başvuru sahibi istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasında AVŞ-02 Ocak sahalarında kaya kazılması ve gölet dolgusuna konulması” iş kaleminin B-07.D/3 poz no’lu B15-312 taşınması analiz girdisi için birim maliyet hesaplama formülünde mesafeyi 360 metre aldığı, idarece 400 metre alınması gerektiği gerekçesiyle aşırı düşük teklif açıklamasının uygun bulunmadığı, B-07.D/4 poz no’lu B15-301 taşınması analiz girdisi için birim maliyet hesaplama formülünde mesafeyi yine 360 metre olarak aldığı, idarece 1600 (400+1200) metre alınması gerektiği gerekçesiyle aşırı düşük teklif açıklamasının uygun bulunmadığı görülmüştür.

 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü birim fiyatları olan “B15-301” no’lu pozun “Barajlarda kaya ve batak zeminler hariç her cins ve klasta zeminlerin kazılması depoya konulması” olduğu, “B15-312” nolu pozun “Barajlarda ocak veya ariyet sahalarında kaya kazılması ve dolgu sedde veya baraj dolgusu konulması” olduğu anlaşılmıştır.   

 

Yapılan inceleme neticesinde, idarece aşırı düşük teklif açıklama talebi yazısı ekinde verilen analiz formatlarında AVŞ-02 Ocak sahalarında kaya kazılması ve gölet dolgusuna konulması” iş kaleminin B-07.D/4 ve B-07.D/3 poz no’lu analiz girdileri satırında “(mesafeler projelerde bulunmaktadır) ifadelerine yer verildiği, B-07.D/3 poz no’lu B15-312 taşınması analiz girdisi ile alakalı olarak ihale dokümanı kapsamında verilen projelerde “K-1 Kaya Malzeme Alanı Yolu” için 360 metre değeri verilse de ihale dokümanı kapsamında verilen “Özel Teknik Şartname-1 (İnşaat)”  dokümanında yer alan “Kaya-1 Ocağı yolu işletme kotuna kadar 400 metre olup mevcut asfalt yol üzerinden ulaşım sağlayacaktır.” ifadesindeki 400 metre değerinin dikkate alınmasının daha doğru olacağı, B-07.D/4 poz no’lu B15-301 taşınması analiz girdisi ile alakalı olarak ihale dokümanı kapsamında verilen projelerde herhangi bir rakam belirtilmediği, ancak söz konusu projelerin ölçekli olduğunun görüldüğü, diğer taraftan ihale dokümanı kapsamında verilen “Özel Teknik Şartname-1 (İnşaat)”  dokümanında yer alan “Depo sahası ulaşım yolu 1200 metredir.” ifadesindeki 1200 metre değerine kaya-1 ocağına kadar olan yol da dahil edilerek hesaplama yapılarak söz konusu mesafenin bulunabileceği, aşırı düşük teklif açıklaması sunulurken açıklamaların Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.8’inci maddesi gereği ihale dokümanı kapsamındaki analiz formatına uygun olması gerektiği gibi birim fiyat tariflerine, idarece tanımlanan yapım şartlarına veya teknik şartnameye de uygun olması gerektiği, isteklinin İdari Şartname’nin 12’nci maddesinde belirtildiği gibi işin yapılacağı yeri görerek teklifini daha sağlıklı hazırlamasının mümkün olduğu, tüm bunlara rağmen anlaşılamayan hususlarda idareye başvurabilme imkanının da bulunduğu, başvuru sahibinin bu imkanlara rağmen aşırı düşük teklif açıklamasını uygun şekilde yapmadığı, diğer taraftan aşırı düşük teklif değerlendirmelerinde idarelerin ve Kurum’un analiz girdilerini re’sen artırıp eksiltme, isteklilerin kâr oranlarının değiştirilerek açıklamanın uygun şekle getirilmesi gibi bir uygulamasının olmadığı, sadece birim fiyatların toplamı ve çarpımı gibi aritmetik hataları re’sen düzeltebildiği sonucuna varılarak başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


Oybirliği  ile karar verildi.

 

 

 

Hamdi GÜLEÇ

Başkan

 

Şinasi CANDAN

II. Başkan

Osman DURU

Kurul Üyesi

Erol ÖZ

Kurul Üyesi

 

Köksal SARINCA

Kurul Üyesi

Dr. Ahmet İhsan ŞATIR

Kurul Üyesi

Mehmet ATASEVER

Kurul Üyesi

 

Oğuzhan YILDIZ

Kurul Üyesi

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.