Bilimsel Araştırma Proje Ödeneklerinin Özel Hesaba Aktarılarak Kullanılması

Mevzuat-12

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BÜTÇELERİNDE
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ İÇİN TEFRİK EDİLEN ÖDENEKLERİN
ÖZEL HESABA AKTARILARAK KULLANIMI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ İLE
ÖZEL HESABIN İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN
ESAS VE USULLER
Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu Esas ve Usuller, yükseköğretim kurumları bütçelerinde bilimsel
ve teknolojik araştırma hizmetleri için tefrik edilen bilimsel araştırma projelerine ilişkin
ödeneklerin proje özel hesabına aktarılması, kullanımı, kayıt ve muhasebeleştirilmesi ile
izlenmesi ve denetiminde uygulanacak esas ve usulleri belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.
Dayanak
MADDE 2- (1) Bu Esas ve Usuller, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa
25/6/2009 tarihli ve 5917 sayılı Kanunun 21 inci maddesiyle eklenen Ek 28 inci madde
hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3- (1) Bu Esas ve Usullerde geçen;
a) Bilimsel Araştırma Projesi: Tamamlandığında sonuçları ile alanında bilime
evrensel veya ulusal ölçülerde katkı yapması, ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel
kalkınmasına katkı sağlaması beklenen bilimsel içerikli, yükseköğretim kurumu içi ve/veya
dışı, ulusal ve/veya uluslararası kurum ya da kuruluşların katılımlarıyla da yapılabilecek
projeler ile bilim insanı yetiştirme ve araştırma alt yapısını geliştirme projelerini,
b) Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu: Yükseköğretim Kurumları Bilimsel
Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince bilimsel araştırma projelerinin
kabulü, değerlendirilmesi, desteklenmesi ve izlenmesi amacıyla oluşturulan komisyonu,
c) Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi: Bilimsel Araştırma Projeleri
Komisyonunun sekretarya hizmetlerinin yürütülmesi, bütçe ödeneklerinin özel hesaba
aktarılması ve özel hesaba ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesinden sorumlu birimi,
ç) Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörü: Bilimsel
Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminin faaliyetlerinin yükseköğretim kurumu adına
yürütülmesinden sorumlu, üst yönetici tarafından belirlenen ve üst yöneticiye karşı sorumlu
kişiyi,
d) Gerçekleştirme Görevlisi: Harcama yetkilisi tarafından belirlenen kişiyi ya da
kişileri,
e) Harcamaların Tasnifi: Özel hesaba aktarılan tutarlardan yapılan harcamaların
analitik bütçe sınıflandırmasının ekonomik kodlama sistemine uygun olarak izlenmesini,
f) Harcama Yetkilisi: Bilimsel araştırma projeleri koordinasyon birimi
koordinatörünü,
g) Harcama Yetkilisi Mutemedi: Mal ve hizmet alımları için özel hesaptan avans
kullandırılmak üzere harcama yetkilisi tarafından her bir proje için belirlenen kişi ya da
kişileri,
2
h) Muhasebe Birimi: Yükseköğretim kurumlarında muhasebe işlemlerinin
yürütüldüğü birimi,
ı) Muhasebe Yetkilisi: Muhasebe biriminin yönetiminden ve yetkili mercilere hesap
vermekten sorumlu yetkiliyi,
i) Özel Hesap: Yükseköğretim kurumları bütçelerinde bilimsel ve teknolojik
araştırma hizmetleri için öz gelir ve hazine yardımı karşılığı olarak tefrik edilen bilimsel
araştırma projelerine ilişkin ödeneklerin, ilgisine göre (05) veya (07) ekonomik kodlarından
tahakkuka bağlanmak suretiyle aktarıldığı kamu bankalarının birinde açtırılan proje özel
hesabını,
j) Proje Yürütücüsü: Projeyi teklif eden, hazırlanmasından ve yürütülmesinden
sorumlu olan öğretim üyeleri ile doktora, tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlilik eğitimini
tamamlamış araştırmacıları,
k) Yükseköğretim Kurumu: Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitülerini,
ifade eder.
Genel ilkeler
MADDE 4- (1) Bilimsel araştırma projelerinin özel hesaptan yürütülmesinde
aşağıdaki ilkelere uyulur:
a) Bilimsel araştırma projelerine ilişkin olarak yükseköğretim kurumları
bütçelerinde tefrik edilen ödeneklerden, bütçelerine gider kaydı yapılmak suretiyle mal ve
hizmet alınamaz, ödeme yapılamaz. Söz konusu harcamalar, özel hesaptan gerçekleştirilir.
b) Özel hesaba aktarılan tutarlar ve projelere ilişkin giderler, yükseköğretim
kurumları bütçe ve faaliyet gelir-giderleriyle ilişkilendirilmeksizin, emanet hesaplarda izlenir.
c) Özel hesaba aktarılan tutarlardan yapılan harcamalar, analitik bütçe
sınıflandırmasının ekonomik kodlama sistemine uygun olarak tasnif edilir ve yükseköğretim
kurumu kayıtlarında izlenir.
ç) Özel hesaptan yapılacak mal ve hizmet alımlarında, 01/12/2003 tarihli ve
2003/6554 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı hükümleri uygulanır.
d) Bilimsel araştırma proje tekliflerinin değerlendirilmesi, kabulü, desteklenmesi,
bunlara ilişkin hizmetlerin yürütülmesi, izlenmesi, sonuçlarının değerlendirilmesi ve
kamuoyuna duyurulması ile bu Esas ve Usullerde düzenleme bulunmayan hallerde
Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik ve Yılı
Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar hükümleri uygulanır.
e) Özel hesaba aktarılan tutarlar, yükseköğretim kurumlarının Strateji Geliştirme
Birimlerince açılmış bulunan diğer banka hesapları ile ilişkilendirilmez.
Bütçe ödeneklerinin özel hesaba aktarılması
MADDE 5- (1) Yükseköğretim kurumları bütçelerinde bilimsel ve teknolojik
araştırma hizmetleri için tefrik edilen bilimsel araştırma projelerine ilişkin ödenekler, proje
özel hesabına aktarılmak suretiyle kullanılır. Söz konusu ödenekler, “05- Cari Transferler”,
“07- Sermaye Transferleri” ekonomik kodlarına ve söz konusu ekonomik kodlardan
tahakkuka bağlanmak suretiyle de proje özel hesabına aktarılır. Ödeneklerin aktarılmasında
aşağıdaki hususlara uyulur:
a) Yükseköğretim kurumları bütçelerinde bilimsel araştırma projelerine ilişkin
olarak “03- Mal ve Hizmet Alımları” ekonomik kodunda yer alan ödenekler, “05.3- Kar
Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler” ekonomik koduna; “06- Sermaye
3
Giderleri” ekonomik kodunda yer alan ödenekler ise “07.1- Yurtiçi Sermaye Transferleri”
ekonomik koduna fonksiyon değişikliği yapılmaksızın aktarılır.
b) Anılan transfer tertiplerine aktarılacak tutarlar, serbest bırakılan ödenekler, öz
gelir gerçekleşmeleri ile bilimsel araştırma projeleri komisyonunca belirlenen bilimsel
araştırma projelerinin kaynak ihtiyaç planları doğrultusunda belirlenir.
c) Öz gelir karşılığı bilimsel araştırma projelerine ilişkin olarak önceki yıldan
devreden finansman fazlası tutarlar ile yılı bütçelerinin (B) işaretli cetvelinde belirlenen
tahmini tutarlar üzerinde gerçekleşen gelir fazlası tutarlar ilgisine göre (05.3) veya (07.1)
ekonomik kodlarına ödenek olarak eklenir ve buradan özel hesaba aktarılır.
ç) Bilimsel araştırma projelerine ilişkin olarak yıl içerisinde meydana gelen ödenek
artışları, ilgisine göre “05.3- Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler” ve
“07.1- Yurtiçi Sermaye Transferleri” ekonomik kodlarına kaydedilir buradan da özel hesaba
aktarılmak suretiyle kullanılır.
d) Yılı yatırım programında “Proje etüdü DPT Müsteşarlığı tarafından onaylandıktan
sonra harcama yapılacaktır.” ifadesi bulunan bilimsel araştırma projelerine ilişkin ödenekler,
proje etüdü DPT Müsteşarlığı tarafından onaylanmadıkça özel hesaba aktarılamaz ve
kullanılamaz.
e) Özel hesaba aktarılan ödeneklerin proje bazında harcama durumu ve hesap özeti
her yıl Eylül ve Aralık aylarının son haftasında DPT Müsteşarlığına gönderilir.
f) Özel hesaba aktarılan tutarlardan yapılan harcamalar, analitik bütçe
sınıflandırmasının ekonomik kodlama sistemine uygun olarak her yılın Ağustos ve Aralık ayı
sonu itibarıyla, takip eden ayın ilk haftasında Maliye Bakanlığına gönderilir.
Özel hesaptan yapılacak harcamalar
MADDE 6- (1) Özel hesapta izlenen tutarlar, proje süresi ile sınırlı olmak üzere
çalıştırılacakların harcamaları, yolluk, hizmet alımları, tüketim malları ve malzeme alımları,
demirbaş alımları, makine ve teçhizat alımları ile bilimsel araştırma projeleri için gerekli diğer
giderleri karşılamak üzere kullanılır.
(2) Onaylanan proje planlarında personel çalıştırılması öngörülmediği sürece,
bilimsel araştırma projelerinde özel hesaptan personel çalıştırılamaz, bu amaçla herhangi bir
ödeme yapılamaz. Yılı Yatırım Programında yer alan Rektörlük Bilimsel Araştırmaları isimli
projeler için ilgili üniversitelerin Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonlarınca, diğer projeler
için ise DPT Müsteşarlığınca yapılacak yıllık değerlendirmeler sonucuna göre projelerde
personel çalıştırılabilir. Ancak, proje onaylarında personel çalıştırılması öngörülmüş olsa bile
ilgili mevzuatına göre verilecek personel çalıştırma izinlerinde belirtilen sayı, süre ve tutarları
geçmemek kaydıyla projelerde personel çalıştırılması mümkün olabilecektir. İlgili mevzuatı
gereğince yapılması gereken zorunlu ödemeler, toplam proje maliyeti içinde kalmak kaydıyla
ödenebilir.
(3) Bir önceki yılın Yatırım Programında yer alıp, Yılı Yatırım Programında yer
almayan projelerin özel hesaba aktarılan tutarlarından kullanılamayanlar, Yılı Yatırım
Programında teknolojik araştırma sektöründe yer alan projelere Rektörlük onayı ile
aktarılabilir ve DPT Müsteşarlığına aktarmayla ilgili bilgi verilir.
Özel hesabın kullanımı ve işleyişi
MADDE 7- (1) Özel hesaba aktarılan tutarlardan yapılan harcamalar ve verilen
avanslar bilimsel araştırma projeleri koordinasyon birimince öz gelir ve hazine yardımı
karşılığı ayrımı yapılarak, analitik bütçe sınıflandırmasının ekonomik kodlama sistemine
uygun olarak dört düzeyli kaydedilir ve izlenir.
4
(2) Bilimsel araştırma projelerinin finansman değişiklikleri ile söz konusu projelerin
toplam maliyetini değiştirecek kaynak geçişleri; yılı yatırım programında yer alan hazine
yardımı karşılığı bilimsel araştırma projeleri için Yılı Programının Uygulanması,
Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar hükümleri, diğerlerinde ise bilimsel araştırma
projeleri komisyon kararları çerçevesinde gerçekleştirilir.
(3) Gerçekleştirme görevlisinin imzasını müteakip tahakkuk eden bilimsel araştırma
projelerine ilişkin giderler, harcama yetkilisinin muhasebe birimine, muhasebe yetkilisinin de
bankaya vereceği talimat üzerine özel hesaptan ödenir.
Ön ödeme ve mahsup işlemleri
MADDE 8- (1) Ön ödeme limitleri, yılı merkezi yönetim bütçe kanununda iller için
belirlenen parasal limitin altı katına kadar yükseköğretim kurumu tarafından belirlenir. Her
bir harcama yetkilisi mutemedi aldığı avanstan harcadığı tutarlara ilişkin kanıtlayıcı belgeleri
en çok bir ay, açılan kredilerden harcadığı tutarlara ilişkin kanıtlayıcı belgeleri ise en çok üç
ay içerisinde muhasebe birimine vermekle yükümlüdür.
(2) Harcama yetkilisi mutemedi işin tamamlanmasından sonra veya mali yılın
sonunda bu sürelerin dolmasını beklemeksizin avans veya kredi artığını iade etmek, henüz
mahsubunu yaptırmadığı harcamalara ait belgeleri vermek ve varsa artan parayı muhasebe
birimine iade etmek suretiyle mahsup işlemini gerçekleştirmek zorundadır. Bu şekilde
mahsup işlemi yapılmadıkça aynı iş için yeniden avans verilemez, kredi açılamaz.
(3) Önceki yıllarda açılmış akreditiflere ilişkin kredi artıkları ertesi yıla
devredilmekle birlikte ödenekleri iptal olunur. Devredilen kredi artıklarının karşılığı,
yükseköğretim kurumu bütçesinin bilimsel araştırma projelerinin ilgili tertiplerine ödenek
kaydolunur, özel hesapla hiçbir şekilde ilişkilendirilmez. Ancak, akreditif karşılığı ödenek
kaydedilen tutarın alım maliyetini karşılamaması halinde, ilave maliyet özel hesaptan ödenir.
(4) Aldıkları avansın mahsubunu yapmayan harcama yetkilisi mutemetleri hakkında
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.
Muhasebeleştirme işlemleri ve belgeleri
MADDE 9- (1) Emanet hesaplardan yapılan tüm işlemlerde Merkezi Yönetim
Harcama Belgeleri Yönetmeliği eki muhasebe işlem fişi, muhasebeleştirme belgesi olarak
kullanılır. Muhasebeleştirme belgelerinin ekine harcama belgelerinin asılları eklenir.
(2) Satın alınan dayanıklı taşınırlar, Taşınır Mal Yönetmeliği gereğince taşınır işlem
fişi düzenlenerek yükseköğretim kurumu envanterine alınır ve söz konusu taşınırlar, bunları
kullanacak proje yürütücüsüne ya da belirleyeceği kişiye zimmetlenir. Tüketime yönelik mal
ve malzemeler ise doğrudan proje yürütücüsünün kullanımına tahsis edilir.
Harcama belgeleri ve muhafazası
MADDE 10- (1) Bilimsel araştırma projeleri kapsamında yapılan harcamaların
belgelendirilmesinde Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği hükümleri kıyasen
uygulanır. Bilimsel araştırma projeleri ile ilgili her türlü işlem ve harcamalara ilişkin belgeler,
ilgili yükseköğretim kurumunda genel hükümlere göre muhafaza edilir ve denetime hazır
halde bulundurulur.
Özel hesap dönemi ve devir
MADDE 11- (1) Özel hesabın dönemi takvim yılıdır.
(2) Özel hesaba aktarılan tutarlardan herhangi bir bilimsel araştırma projesine
ayrılan tutarın kullanım imkanının kalmaması halinde, söz konusu tutarlar diğer bilimsel
araştırma projelerinin finansmanında kullanılabilir.
5
(3) Dönem sonu itibariyle özel hesapta kalan tutarlar, ilgili yükseköğretim kurumu
bütçesi ile ilişkilendirilmeksizin ertesi yıla devreder.
(4) Kullanılmayan ve ertesi yıla devreden tutarların bilimsel araştırma projeleri ile
ilişkilendirilmesinde, bu Esas ve Usullerin 7 nci maddesinin ikinci fıkrası hükümleri
uygulanır.
Sorumluluk
MADDE 12- (1) Yükseköğretim kurumu üst yöneticisi, bu Esas ve Usuller
çerçevesinde özel hesabın işleyişinden, kaynakların verimli ve etkin bir şekilde kullanılması
hususunda gerekli tedbirlerin alınmasından sorumludur.
(2) Harcama yetkilisi, gerçekleştirme görevlisi, muhasebe yetkilisi, proje yürütücüsü
ile bunların dışında kalan ihale komisyonu, muayene ve kabul komisyonu gibi komisyonlarda
görevli diğer personel, yükseköğretim mevzuatı, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanunu ve ilgili diğer mali mevzuat hükümleri çerçevesinde sorumludur.
Denetim
MADDE 13- (1) Bu Esas ve Usuller kapsamında yapılan harcamalar projelerin tabi
olduğu mevzuat ve 5018 sayılı Kanuna göre denetlenir. Yapılan denetimler neticesinde, Türk
Ceza Kanunu açısından suç teşkil eden fiillerin tespiti halinde ilgililer hakkında
yükseköğretim kurumu tarafından genel hükümlere göre işlem yapılır.
(2) Bu Esas ve Usuller kapsamında yapılan harcamalar Sayıştay denetimine tabidir.
Yetki
MADDE 14- (1) Bu Esas ve Usullerin uygulanması sırasında ortaya çıkabilecek
tereddütleri gidermeye ve gerektiğinde düzenleme yapmaya Maliye Bakanlığı yetkilidir.
Yürürlük
MADDE 15- (1) Bu Esas ve Usuller, 1/1/2010 tarihinden itibaren geçerli olmak
üzere imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16- (1) Bu Esas ve Usulleri, Yükseköğretim Kurulu Başkanı ve
yükseköğretim kurumu Rektörleri yürütür.
(İmza) (İmza) (İmza)
Yusuf Ziya ÖZCAN Kemal MADENOĞLU Naci AĞBAL
YÖK Başkanı DPT Müsteşarı Maliye Bakanlığı Müsteşarı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.