Yurt Dışından Alınan İş Deneyim Belgelerinde Bulunması Gereken Unsurlar Nelerdir?

baraj-3

Toplantı No : 2016/016
Gündem No : 10
Karar Tarihi : 03.03.2016
Karar No : 2016/UM.III-686
Şikayetçi:
Zhefu Holding Group Co. Ltd.

İhaleyi Yapan Daire:

Orman Ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Barajlar Ve Hes Dairesi Başkanlığı

Başvuru Tarih ve Sayısı:

10.02.2016 / 8637

Başvuruya Konu İhale:

2015/120167 İhale Kayıt Numaralı “Yusufeli Barajı Elektromekanik Teçhizatı” İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Karar:

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:     

Başkan: Mahmut GÜRSES

Üyeler: Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hamdi GÜLEÇ,

Dr. Mehmet AKSOY

 

BAŞVURU SAHİBİ:

Zhefu Holding Group Co. Ltd.,

 

VEKİLİ:

Av. Umut AKSOY

Sezenler Cad. No:2/21 Sıhhiye Çankaya/ANKARA

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Barajlar ve HES Dairesi Başkanlığı,

Devlet Mah. İnönü Bulvarı No: 16 06100 Çankaya/ANKARA

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2015/120167İhale Kayıt Numaralı “Yusufeli Barajı Elektromekanik Teçhizatı” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

            Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Barajlar ve HES Dairesi Başkanlığı tarafından 14.12.2015 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Yusufeli Barajı Elektromekanik Teçhizatı” ihalesine ilişkin olarak Zhefu Holding Group Co. Ltd.nin 20.01.2016 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 01.02.2016 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 10.02.2016 tarih ve 8637 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 10.02.2016 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2016/422 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) İhalede sunmuş olduğu evrakların İdari Şartname’nin 7.7’nci maddesine uygun olmadığı gerekçesi ile tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, şirketlerinin evrak tercümelerini ve tercüme onaylarını İdari Şartname’nin 7.7.5.2.5 maddesine göre yaptırdığı, Çin Halk Cumhuriyeti’nin apostil anlaşmasına taraf ülke olmaması ve evrak tasdiki ile ilgili özel bir anlaşmaya taraf olmaması nedenleriyle bu ülkede düzenlenen belgelerin ülkede bulunan T.C. Şanhay Başkonsolosluğu’na tasdik ettirilebildiği, T.C. Şanhay Başkonsolosluğu’nun evrakların doğrudan getirilmesini kabul etmediği, noter onayı ile birlikte Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Zhejiang Eyaleti Dış İlişkiler Bürosu onaylı olarak aynı büro tarafından teslim edilen evrakları onayladığı, daha önce aynı idare tarafından yapılan ihalelerde istenilen tasdik koşulları hakkında T.C. Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Genel Müdürlüğü’ne görüş sorulduğu, verilen cevap yazısından belgelerin üzerindeki imzanın, mührün ve imzalayanın sıfatının T.C. Dışişleri Bakanlığı ve yurtdışı temsilcilikleri tarafından tasdik edilmediğinin açık olarak ifade edildiği, ihale dosyasında mümkün olan onay şekline ilişkin yazısında sunulduğu, ihale komisyonu kararında görüleceği üzere 4 firmanın evraklarının eksiksiz olduğunun tespitine rağmen yabancı istekli durumunda bulunan 3 firmanın tekliflerinin geçersiz bulunduğu, üç firmanın da tekliflerinin geçersiz bulunma gerekçelerinin aynı olduğu, Dışişleri Bakanlığı’nın yazısında belirtildiği üzere teknik olarak mümkün olmayan tasdik şeklini içeren İdari Şartname’nin 7.7’nci maddesi gerekçe gösterilerek tekliflerin değerlendirme dışı bırakılması ile ihalede rekabetin engellendiği, tek bir firmanın teklifinin kabul edildiği, ihale komisyon kararında tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçesi olarak gösterilen İdari Şartname’nin 7.7’nci maddesi ile idareye yapılan şikayete verilen cevapta gerekçe olarak gösterilen Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği metin olarak farklı olsa da aynı anlamları taşıdığı, idarenin düzenlemelerinde mevzuat ve ilgili Yönetmelik’te tasdikin yapılması ile ilgili herhangi izlenebilecek alternatif bir yol veya yoruma açık ifade yer almadığı, İdari Şartname’nin 7.8’inci maddesine göre kendi ülke mevzuatına uygun olarak hazırlanan ve mümkün olan tek yol ile tasdiki gerçekleştirilen belgelerin geçerli kabul edilerek ihalenin kendileri üzerine bırakılması gerektiği,

 

2) İdarenin  ALSTOM Hydro France isteklisinin şikayetine verdiği cevapta yer verilen ifadelerden ANDRITZ Hydro Ltd. Şti.’nin sunmuş olduğu iş deneyim belgesinin Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti’nde gerçekleştirilen bir işe ait olduğu, Etiyopya ülkesinin de  Çin Halk Cumhuriyeti gibi apostil anlaşmasına taraf ülke olmadığı, Etiyopya ülkesinde T.C. Büyükelçiliği’nin bulunmadığı, mevzuata göre bu ülkede düzenlenen belgelerin ülkedeki T.C. Konsolosluğu tarafından veya sırası ile belgenin düzenlendiği ülkenin Türkiye’deki temsilciliği ile T.C. Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmesi gerektiği, buna rağmen söz konusu belgede T.C. Addis Ababa Büyükelçiliği tarafından Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’na ait onayın tasdik edildiği, ihale komisyonunun mevzuat hükümlerine uygun şekilde tasdik edilmemiş olan bu belgeyi kendi insiyatifi ve yorumu ile doğru kabul ettiği, belgenin mevzuat hükümleri çerçevesinde incelenmediği, aynı ihalede iki farklı isteklinin evraklarının değerlendirmesinde farklı yolları izlemesi ile uyulması gereken eşitlik ve tarafsızlık ilkesinin çiğnendiği iddialarına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

1)      Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

İdare tarafından ihale işlem dosyası kapsamında gönderilen belgelerin incelenmesi neticesinde, şikayete konu ihalenin Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü – Barajlar ve HES Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan “Yusufeli Barajı Elektromekanik Teçhizatı” işi olduğu, açık ihale usulü ile 14.12.2015 tarihinde yapılan ihalede 10 ihale dokümanı satın alındığı, 6 isteklinin ihaleye katıldığı, isteklilerden ODT San. ve Tic. A. Ş.nin ihaleye katılım ile mesleki ve teknik yeterlik için belge sunmaması ve teklif mektubunun standart forma uygun olmaması nedenleriyle, OJSC Power Machines’in ihaleye katılım ile mesleki ve teknik yeterlik için sunulan belgelerin İdari Şartname’nin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 7.7’nci maddesine uygun olmaması ve vekil Natalia Raznikova’ya vekalet veren Roman Petrovich’in vekalet vermeye yetkisini kanıtlayan bir belgenin bulunmaması nedenleriyle, DONGFANG Electric International Corporatıon’ın şirkete ait imza sirkülerinin ve ortaklık son durumunu gösteren belgelerinin olmaması,  mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odası belge tarihinin 2009 yılı olması, ihtiyaç listesi formunda toplam sözleşme bedeli karşılığında yazılan tutar ile teklif mektubunda yazılan tutar arasında uyumsuzluk olması, ihaleye katılım ile mesleki ve teknik yeterlik için sunulan belgelerin “Belgelerin sunuluş şekline” uygun olmaması nedenleriyle, ALSTOM Hydro France’ın iş deneyimini gösteren belgenin ve  Banka referans mektubunun İdari Şartname “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 7.7’nci maddesine uygun olmaması ve iş deneyimini gösteren belgenin benzer işe ait olmaması nedenleriyle, başvuru sahibi ZHE FU Holding Group Co. Ltd.nin ise ihaleye katılım ile mesleki ve teknik yeterlik için sunulan belgelerinin İdari Şartname’nin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 7.7’nci maddesine uygun olmaması nedeniyle, tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, yapılan değerlendirme sonucu tek geçerli teklif olarak kalan ANDRITZ Hydro Ltd. Şti.ne ait teklifin ekonomik açıdan en avantajlı 1’inci teklif olarak belirlendiği ve bu şekilde alınan 07.01.2016 tarihli ihale komisyon kararının isteklilere bildirildiği anlaşılmıştır.

 

            Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 29’uncu maddesinde “… (4) Türkiye Cumhuriyetinin yabancı ülkelerde bulunan temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgeler dışında yabancı ülkelerde düzenlenen belgeler ile yabancı ülkelerin Türkiye’deki temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

            a) Tasdik işleminden, belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

            b)Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf ülkelerde düzenlenen ve bu Sözleşmenin 1 inci maddesi kapsamında bulunan resmi belgeler, “apostil tasdik şerhi” taşıması kaydıyla Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı  tasdik işleminden muaftır.

            c) Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında, belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde, bu ülkelerde düzenlenen belgelerin tasdik işlemi, bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

            ç) “Apostil tasdik şerhi” taşımayan veya (c) bendi kapsamında sunulmayan yabancı ülkelerde düzenlenen belgelerin, o ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla o ülkenin Türkiye’deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmesi gerekir. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde düzenlenen belgeler ise sırasıyla, düzenlendiği ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu ülkenin Türkiye’deki temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

            d) Yabancı ülkenin Türkiye’deki temsilciliği tarafından düzenlenen belgeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

            e) Fahri konsolosluklarca düzenlenen belgelere dayanılarak işlem tesis edilemez.

            f) İdare tasdik işleminden muaf tuttuğu resmi niteliği bulunmayan belgeleri ön yeterlik şartnamesinde veya idari şartnamede belirtir.

            (5) Başvuru veya teklif kapsamında sunulacak belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

            a) Yerli istekliler ile Türk vatandaşı gerçek kişi ve/veya Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ortağı bulunan iş ortaklıkları veya konsorsiyumlar tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, Türkiye’deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu tercümeler Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.

            b) Yabancı istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ile bu tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

            1) Tercümelerin tasdik işleminden, tercümeyi gerçekleştiren yeminli tercümanın imzası ve varsa belge üzerindeki mührün ya da damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

            2) Belgelerin tercümelerinin düzenlendiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümesinde “apostil tasdik şerhi” taşıması halinde, bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz. Bu tercümelerin “apostil tasdik şerhi” taşımaması durumunda ise tercümelerdeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damga, bu ülkedeki ilgili Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla belgenin düzenlendiği ülkenin Türkiye’deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

            3) Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında, belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde, belgelerin tercümelerinin tasdik işlemi de bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

            4) Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, o ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olmakla birlikte “apostil tasdik şerhi” taşımaması durumunda ise; söz konusu tercümedeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damganın, sırasıyla bu ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu ülkenin Türkiye’deki temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmesi gereklidir.

            5) Yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin Türkiye’deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması halinde ise, bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz... ” hükmü,

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 8’inci maddesinde “8.1.Belgelerin sunuluş şekline ilişkin düzenlemeler, Uygulama Yönetmelikleri ile tip şartnamelerin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı maddelerinde yer almaktadır.

8.2. İhale Uygulama Yönetmeliklerinin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı maddesinde; Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf ülkelerde düzenlenen ve bu Sözleşmenin 1 inci maddesi kapsamında bulunan resmi belgelerin, “apostil tasdik şerhi” taşıması kaydıyla Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaf olduğu belirtilmiştir.

8.2.1. 27/7/1984 tarih ve 84/8373 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla onaylanan Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi, 16/9/1984 tarih ve 18517 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf devletler ile bu devletlerde tasdik şerhi vermeye yetkili makamların Listesi, Lahey Uluslararası Özel Hukuk Konferansı’nın internet sayfasında (http://hcch.e-vision.nl/index_en.php?act=states.listing) yer almaktadır.

8.2.2. Anılan sözleşmenin 2 nci maddesi, sözleşmeye taraf akit devletlerin, sözleşmenin 1 inci maddesinde sayılan resmi belgelerden kendi ülkesinde kullanılacak olan belgeleri tasdik işleminden bağışık tutacağını hüküm altına almıştır. Bu sözleşmenin amaçları bakımından, tasdik işleminden, yalnız belgenin kullanıldığı ülkenin diplomasi veya konsolosluk memurları tarafından belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının veya gerekirse üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyit işleminin anlaşılacağı öngörülmüştür…” açıklaması bulunmaktadır.

 

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri uyarınca, yabancı ülkelerde düzenlenen belgeler ile yabancı ülkelerin Türkiye’deki temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgelerin;

 

-Tasdik işleminden, belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılacaktır.

 

-Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf ülkelerde düzenlenen ve bu Sözleşmenin 1’inci maddesi kapsamında bulunan resmi belgeler, “apostil tasdik şerhi” taşıması kaydıyla Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.

 

-Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında, belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde, bu ülkelerde düzenlenen belgelerin tasdik işlemi bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilecektir.

 

-“Apostil tasdik şerhi” taşımayan veya tasdik işlemine ilişkin özel hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme kapsamında sunulmayan yabancı ülkelerde düzenlenen belgelerin üzerindeki imzanın, mührün veya damganın alındığı ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla belgenin düzenlendiği ülkenin Türkiye’deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmesi gerekmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde düzenlenen belgeler ise sırasıyla, düzenlendiği ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu ülkenin Türkiye’deki temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmesi gerekmektedir.

 

-Yabancı ülkenin Türkiye’deki temsilciliği tarafından düzenlenen belgelerin, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmesi gerekmektedir.

 

İdari Şartname’nin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 7.7’nci maddesinde “7.7.1. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir.

7.7.2. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

7.7.3. İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.

7.7.4. Türkiye Cumhuriyetinin yabancı ülkelerde bulunan temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgeler dışında yabancı ülkelerde düzenlenen belgeler ile yabancı ülkelerin Türkiye’deki temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgelerin tasdik işlemi:

7.7.4.1. Tasdik işleminden, belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.4.2. Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf ülkelerde düzenlenen ve bu Sözleşmenin 1 inci maddesi kapsamında bulunan resmi belgeler, “apostil tasdik şerhi” taşıması kaydıyla Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.

7.7.4.3. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında, belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde, bu ülkelerde düzenlenen belgelerin tasdik işlemi, bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

7.7.4.4. “Apostil tasdik şerhi” taşımayan veya tasdik işlemine ilişkin özel hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme kapsamında sunulmayan ve yabancı ülkelerde düzenlenen belgelerin üzerindeki imzanın, mührün veya damganın, düzenlendiği ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla, belgenin düzenlendiği ülkenin Türkiye’deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmesi gerekir. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde düzenlenen belgeler ise sırasıyla, düzenlendiği ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu ülkenin Türkiye’deki temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.4.5. Yabancı ülkenin Türkiye’deki temsilciliği tarafından düzenlenen belgeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.4.6. Fahri konsolosluklarca düzenlenen belgelere dayanılarak işlem tesis edilmez.

7.7.4.7. Tasdik işleminden muaf tutulan resmi niteliği bulunmayan belgeler

7.7.4.7.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.7.5. Teklif kapsamında sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin yapılması ve bu tercümelerin tasdik işlemi:

7.7.5.1. Yerli istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

7.7.5.1.1. Yerli istekliler ile Türk vatandaşı gerçek kişi ve/veya Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ortağı bulunan iş ortaklıkları veya konsorsiyumlar tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, Türkiye’deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu tercümeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.

7.7.5.2. Yabancı istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi, aşağıdaki şekilde yapılır:

7.7.5.2.1. Tercümelerin tasdik işleminden tercümeyi gerçekleştiren yeminli tercümanın imzası ve varsa belge üzerindeki mührün ya da damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.5.2.2. Belgelerin tercümelerinin, düzenlendiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümesinde “apostil tasdik şerhi” taşıması halinde bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz. Bu tercümelerin “apostil tasdik şerhi” taşımaması durumunda ise tercümelerdeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damga, bu ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla, belgenin düzenlendiği ülkenin Türkiye’deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.5.2.3. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde belgelerin tercümelerinin tasdik işlemi de bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

7.7.5.2.4. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, düzenlendiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümenin de “apostil tasdik şerhi” taşımaması durumunda ise söz konusu tercümedeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damganın sırasıyla bu ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu ülkenin Türkiye’deki temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.5.2.5. Yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin Türkiye’deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması halinde, ise bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz. ” düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin “Tekliflerin dili” başlıklı 7.9’uncu maddesinde “7.9.1. Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer doküman Türkçe olacaktır. Başka bir dilde sunulan belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır. Bu durumda teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır. Tercümelerin yapılması ve tercümelerin tasdiki işleminde ilgili maddedeki düzenlemeler esas alınacaktır. ” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdari Şartname’nin 7.9’uncu maddesinde başvuruyu oluşturan bütün belgeler ve eklerin Türkçe olacağı, başka bir dilde sunulan belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacağından anılan Yönetmelik ve anılan Şartname’nin 7.7.5’inci maddesi uyarınca başvuru kapsamında sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin yapılması ve tercümelerin tasdik işlemi;

 

-Yerli istekliler ile Türk vatandaşı gerçek kişi ve/veya Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ortağı bulunan iş ortaklıkları veya konsorsiyumlar tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, Türkiye’deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunlu olup bu tercümeler Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.

 

-Yabancı istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işleminin belgelerin tercümelerinin verildiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümesinde “apostil tasdik şerhi” taşıması halinde bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmayacak, bu tercümelerin “apostil tasdik şerhi” taşımaması durumunda ise tercümelerdeki imza, ve varsa üzerindeki mührün veya damganın, bu ülkedeki ilgili Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla belgenin düzenlendiği ülkenin Türkiye’deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmesi gerekmektedir.

 

-Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde belgelerin tercümelerinin tasdik işlemi de anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilecektir.

 

-Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde düzenlenen belgelerin tercümelerinin verildiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümenin de “apostil tasdik şerhi” taşımaması durumunda ise söz konusu tercümedeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damga sırasıyla bu ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu ülkenin Türkiye’deki temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmesi gerekmektedir.

 

-Yabancı ülkelerde düzenlenen belgelerin tercümelerinin Türkiye’deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması halinde ise bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmayacaktır.

 

            Başvuru sahibi iddiasında sunmuş olduğu belgelerin, belgelerin sunuluş şekline uygun olduğunu iddia etmektedir.

 

            İhale komisyonu tarafından alınan karar incelendiğinde başvuru sahibi istekliye ait teklifin değerlendirme dışı bırakılma gerekçesinin “…sunulan ticaret ve sanayi odası belgesinin, ortakların son durumunu gösteren belgelerin, bankalardan temin edilecek belgelerin, bilanço veya eşdeğer belgelerin, iş hacmini gösteren belgelerin, iş deneyimini gösteren belgesinin belgelerin sunuluş şekline uygun olmadığı… ” şeklinde olduğu belirtilmiştir. Ancak sunulan belgelerin hangi yönü ile uygun bulunmadığı konusunda herhangi bir saptamada bulunulmadığı görülmüştür.

 

İdarenin başvuru sahibinin yapmış olduğu şikayete cevabında ise “sunulan belgeler üzerinde belgeyi düzenleyen kişilere ait imzaların doğruluğunun, hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi yapılmadığından Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 29’uncu maddesine uygun olmadığı” ifadelerine yer verilerek sunulan belgelerin, belgelerin sunuluş şekline aykırı olan hususunun açıkça ortaya konulduğu anlaşılmaktadır.

 

a)      Ticaret ve sanayi odası belgesine ilişkin inceleme ;

 

Başvuru sahibi isteklinin ticaret/sanayi odasına kayıtlı olduğunu tevsik etmek için Zhejiang Eyalet Sanayi ve Ticaret Sicil Odası tarafından yabancı dilde (Çince) düzenlenmiş, 28.09.2015 tarihli belgeyi sunduğu, söz konusu belgede şirketin sicil numarası, sermayesi, kuruluş tarihi, faaliyet alanı gibi bilgilere yer verildiği,

 

            Belgenin yabancı dilde (Çince) düzenlenmiş nüshası ve Türkçe tercümesi üzerinde Ankara 47. Noterliği’nin 11 Aralık 2015 tarihli ve 38445 yevmiye numaralı  onayının bulunduğu ve Çince’den Türkçe’ye Troy Çeviri Tercüme ve Eğt. Dan. Hiz. Tic. Ltd. Şti. yeminli tercümanı tarafından tercüme edildiği, belge üzerinde yeminli tercüman tarafından “iş bu belge tarafımdan aslından Çince’den Türkçe’ye çevrilmiştir.” ibaresine yer verildiği, ilgili tercüme bürosunun kaşesinin ve mührünün üzerinde imzasının yer aldığı, Ankara 47. Noterliği tarafından “ işbu belgenin Çince’den Türkçe’ye dairemizde kimliği saklı yeminli mütercim … tarafından çevrildiğini onaylarım” ibaresine yer verilerek mühürlenip imzalandığı,

 

Yabancı dilde düzenlenmiş belgenin ekinde Çin Halk Cumhuriyeti Zhejiang Eyaleti Tonglu İlçesi Noteri Ye Jiaxiang’a ait “Yukarıdaki fotokopinin Zhejiang Eyalet Sanayi ve Ticaret Sicil Odası tarafından, Zhefu Holding Grup Limited Şirketi’ne verildiği 28 Eylül 2015 tarihli Kurumsal Ticaret Sicil Belgesi (suret) (Birleşik sosyal kredi kodu: 91330000759522947D)’nin aslı ile aynı olduğu asıl belgenin doğru olduğu tasdik olunur.” ifadelerinin yer aldığı Noter Tasdik Belgesinin de sunulduğu, belgenin Türkçe tercümesi  üzerinde Ankara 47. Noterliği onayının ve Türkiye’de yeminli tercüman tarafından tercüme edildiğine dair yukarıda belirtilen ibarelerin bulunduğu,

 

Noter Tasdik Belgesinin Türkçe tercümesinin arka sayfasında Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Zhejiang Eyaleti Halk Hükümeti Dış İlişkiler Bürosu tarafından verildiği anlaşılan bir bandrolün bulunduğu, söz konusu bandrol için yapılan tercümenin de  sunulduğu, tercüme belge üzerinde “Bu onay önceki dökümanlarda bulunan Noterlik Damgasının ve Noter    Ye Jiaxiang ‘ın imzasının gerçek olduğunu doğrular.” ibaresinin bulunduğu,

 

Aynı Noter Tasdik Belgesinin Türkçe tercümesinin arka sayfasında T.C. Şanhay Başkonsolosluğu onayının yer aldığı, bu onayda “Yukarıdaki imza mühürün Zhejiang Eyaleti Halk Hükümeti Dış İlişkiler Bürosu’na ait olduğu tasdik olunur” ibaresine yer verildiği görülmüştür.

 

Belge ile birlikte sunulan dokümanlarda bulunan noter damgasının ve imzasının Noter Ye Jiaxiang’a ait olduğunu ifade eden Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Zhejiang Eyaleti Halk Hükümeti Dış İlişkiler Bürosu onaylı belgenin ve belge üzerindeki imza ve mührün Zhejiang Eyaleti Halk Hükümeti Dış İlişkiler Bürosu’na ait olduğunu tasdik eden T.C. Şanhay Başkonsolosluğu onayının sunulduğu görülmüştür.

 

Başvuru sahibi iddiasında İdari Şartname’nin 7.7.5.2.5’nci maddesinde yer alan “Yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin Türkiye’deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması halinde, ise bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz. ” düzenlemesine göre belgelerin sunulduğu hususuna yer verilmiştir.

 

Ancak söz konusu düzenleme sunulan belgelerin tercümelerine ilişkin olup belge asıllarının taşıması gereken tasdik koşulları İdari Şartname’nin 7.7.4.4’üncü maddesi ve Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 29’uncu maddesinin 4’üncü fıkrasının (ç) bendinde hüküm altına alınmıştır. Bu hüküm ve düzenlemeye göre yabancı isteklilerce yabancı dilde sunulan belgelerin apostil tasdik şerhi taşımaması halinde belgelerdeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damganın bu ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla belgenin düzenlendiği ülkenin Türkiye’deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmesi gerekmekte olup belge tercümelerinin Türkiye’deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması halinde bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmamaktadır.

 

Bu husus göz önünde bulundurularak daha açık şekilde ifade etmek gerekirse, sunulan ticaret/sanayi odası kayıt belgesi için hazırlanmış olan Noter Tasdik Belgesi Türkçe tercümesi arkasında belge aslında bulunması gereken T.C. Şanhay Başkonsolosluğu onayının yalnızca Noter Tasdik Belgesi Türkçe tercümesi arkasında yer alan Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Dış İlişkiler Bürosu onayına (imza ve mührüne) ilişkin olduğu, yabancı dilde düzenlenmiş olan belge aslı üzerinde herhangi bir tasdik bulunmadığı, yabancı dilde düzenlenen belge üzerindeki imza ve mührün tasdik edilmediği, apostil tasdik şerhi ile veya Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu onayı ile ya da sırasıyla Çin Halk Cumhuriyeti’nin Türkiye’deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından da tasdik edilmediği anlaşıldığından sunulan ticaret/sanayi odası kayıt belgesinin mevzuata uygun şekilde sunulmadığı neticesine ulaşılmıştır.

 

b)      Ortakların son durumunu gösteren belgelere ilişkin inceleme ;

 

Başvuru sahibi istekli tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri, kurucuları ile yönetimindeki görevlileri tevsik etmek için Çin Menkul Kıymetler Tescil ve Takas Ltd. Şti. Shenzen Şubesi tarafından düzenlenmiş “Menkul Kıymet Sahipleri İsimler Listesi” başlıklı belgeyi sunduğu, belgede şirket ortakları ve hisse oranlarının gösterildiği, bununla birlikte Zhefu Holding Grup Limited Şirketi vekili Wangxiao tarafından düzenlendiği anlaşılan “Zhefu Holding Grup Limited Şirketi Üst Düzey Yönetim Personel İsim Listesi” başlıklı belgenin sunulduğu, belgede şirketin yönetimindeki görevlilerin isimlerine ve görev ünvanlarına yer verildiği,

 

Belgelerin yabancı dilde (Çince) düzenlenmiş nüshaları ve Türkçe tercümeleri  üzerinde Ankara 47. Noterliği’nin 11 Aralık 2015 tarihli ve sırasıyla 38449 yevmiye numaralı ve 38455 numaralı onaylarının bulunduğu ve Çince’den Türkçe’ye Troy Çeviri Tercüme ve Eğt. Dan. Hiz. Tic. Ltd. Şti. yeminli tercümanı tarafından tercüme edildiği, belgeler üzerinde yeminli tercüman tarafından “iş bu belge tarafımdan aslından Çince’den Türkçe’ye çevrilmiştir.” ibaresine yer verildiği, ilgili tercüme bürosunun kaşesinin ve mührünün üzerinde imzasının yer aldığı, Ankara 47. Noterliği tarafından “ işbu belgenin Çince’den Türkçe’ye dairemizde kimliği saklı yeminli mütercim … tarafından çevrildiğini onaylarım” ibaresine yer verilerek mühürlenip imzalandığı,

 

Yabancı dilde düzenlenmiş “Menkul Kıymet Sahipleri İsimler Listesi” başlıklı belgenin ekinde Çin Halk Cumhuriyeti Zhejiang Eyaleti Tonglu İlçesi Noteri Ye Jiaxiang’a ait “Çin Menkul Kıymetler Tescil ve Takas Ltd. Şti. Shenzen Şubesi Yayıncı İş Birimi tarafından verildiği 20 Kasım 2015 tarihli Menkul Kıymet Sahipleri İsimler Listesi’nin aslının doğru olduğu tasdik olunur.” ifadelerinin yer aldığı Noter Tasdik Belgesinin de sunulduğu, belgenin Türkçe tercümesi üzerinde Ankara 47. Noterliği onayının ve Türkiye’de yeminli tercüman tarafından tercüme edildiğine dair yukarıda belirtilen ibarelerin bulunduğu,

 

Yabancı dilde düzenlenmiş “Zhefu Holding Grup Limited Şirketi Üst Düzey Yönetim Personel İsim Listesi” başlıklı belgenin ekinde Çin Halk Cumhuriyeti Zhejiang Eyaleti Tonglu İlçesi Noteri Ye Jiaxiang’a ait “Zhefu Holding Grup Limited Şirketi vekili Wangxiao 27 Kasım 2015 tarihinde noterliğimize gelerek huzurumda yukarıdaki belge üzerindeki Zhefu Holding Grup Limited Şirketine ait mührün kendisine ait olduğunu beyan etmiş olduğu tasdik olunur.” ifadelerinin yer aldığı Noter Tasdik Belgesinin de sunulduğu, belgenin Türkçe tercümesi üzerinde Ankara 47. Noterliği onayının ve Türkiye’de yeminli tercüman tarafından tercüme edildiğine dair yukarıda belirtilen ibarelerin bulunduğu,

 

Noter Tasdik Belgelerinin Türkçe tercümelerinin arka sayfasında Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Zhejiang Eyaleti Halk Hükümeti Dış İlişkiler Bürosu tarafından verildiği anlaşılan bir bandrolün bulunduğu, söz konusu bandrol için yapılan tercümelerin de sunulduğu, tercüme belge üzerinde “Bu onay önceki dökümanlarda bulunan Noterlik Damgasının ve Noter    Ye Jiaxiang ‘ın imzasının gerçek olduğunu doğrular.” ibaresinin bulunduğu,

 

Aynı Noter Tasdik Belgelerinin Türkçe tercümelerinin arka sayfasında T.C. Şanhay Başkonsolosluğu onayının yer aldığı, bu onayda “Yukarıdaki imza mühürün Zhejiang Eyaleti Halk Hükümeti Dış İlişkiler Bürosu’na ait olduğu tasdik olunur” ibaresine yer verildiği görülmüştür.

 

Bu itibarla incelemenin (a) kısmında yer verilen ticaret/sanayi odası kayıt belgesinin mevzuata uygun olmadığı hususuna ilişkin değerlendirmelerin başvuru sahibi tarafından ortakların son durumunu göstermek üzere sunulan belgeler için de geçerli olduğu sonucuna varıldığından sunulan belgelerin mevzuata uygun şekilde sunulmadığı neticesine ulaşılmıştır.

 

c)      Banka referans mektubuna ilişkin inceleme ;

 

Başvuru sahibi banka referans mektubu olarak Bank Of China Zhejiang Bölgesi Tonglu Şubesi tarafından düzenlenmiş belgenin sunulduğu, belgenin Yan Jun tarafından imzalandığı,

 

            Belgenin yabancı dilde (Çince) düzenlenmiş nüshası ve Türkçe tercümesi üzerinde Ankara 47. Noterliği’nin 11 Aralık 2015 tarihli ve 38444 yevmiye numaralı  onayının bulunduğu ve Çince’den Türkçe’ye Troy Çeviri Tercüme ve Eğt. Dan. Hiz. Tic. Ltd. Şti. yeminli tercümanı tarafından tercüme edildiği, belge üzerinde yeminli tercüman tarafından “iş bu belge tarafımdan aslından Çince’den Türkçe’ye çevrilmiştir.” ibaresine yer verildiği, ilgili tercüme bürosunun kaşesinin ve mührünün üzerinde imzasının yer aldığı, Ankara 47. Noterliği tarafından “ işbu belgenin Çince’den Türkçe’ye dairemizde kimliği saklı yeminli mütercim … tarafından çevrildiğini onaylarım” ibaresine yer verilerek mühürlenip imzalandığı,

 

Yabancı dilde düzenlenmiş belgenin ekinde Çin Halk Cumhuriyeti Zhejiang Eyaleti Tonglu İlçesi Noteri Ye Jiaxiang’a ait “Bank Of China Zhejiang Bölgesi Tonglu Şubesi tarafından, Zhefu Holding Grup Limited Şirketi’ne verildiği 27 Kasım 2015 tarihli banka referans mektubunun aslının doğru olduğu tasdik olunur.” ifadelerinin yer aldığı Noter Tasdik Belgesinin de sunulduğu, belgenin Türkçe tercümesi üzerinde Ankara 47. Noterliği onayının ve Türkiye’de yeminli tercüman tarafından tercüme edildiğine dair yukarıda belirtilen ibarelerin bulunduğu,

 

Noter Tasdik Belgesinin Türkçe tercümesinin arka sayfasında Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Zhejiang Eyaleti Halk Hükümeti Dış İlişkiler Bürosu tarafından verildiği anlaşılan bir bandrolün bulunduğu, söz konusu bandrol için yapılan tercümenin de  sunulduğu, tercüme belge üzerinde “Bu onay önceki dökümanlarda bulunan Noterlik Damgasının ve Noter    Ye Jiaxiang ‘ın imzasının gerçek olduğunu doğrular.” ibaresinin bulunduğu,

 

Aynı Noter Tasdik Belgesinin Türkçe tercümesinin arka sayfasında T.C. Şanhay Başkonsolosluğu onayının yer aldığı, bu onayda “Yukarıdaki imza mühürün Zhejiang Eyaleti Halk Hükümeti Dış İlişkiler Bürosu’na ait olduğu tasdik olunur” ibaresine yer verildiği görülmüştür.

 

Bu itibarla incelemenin (a) kısmında yer verilen ticaret/sanayi odası kayıt belgesinin mevzuata uygun olmadığı hususuna ilişkin değerlendirmelerin başvuru sahibi tarafından banka referans mektubu olarak sunulan belgeler için de geçerli olduğu sonucuna varıldığından sunulan belgelerin mevzuata uygun şekilde sunulmadığı neticesine ulaşılmıştır.

 

d)     Bilanço veya eşdeğer belgeler ve iş hacmini gösteren belgelere ilişkin inceleme ;

 

Başvuru sahibi Qiu Yueting tarafından imzalanmış olan “Bilanço Bilgileri Tablosu”nu ve Pan-Çin Mali Müşavirliği tarafından düzenlenmiş olan “Denetim Raporu”nun sunulduğu,

 

            Belgelerin yabancı dilde (Çince) düzenlenmiş nüshaları ve Türkçe tercümeleri  üzerinde Ankara 47. Noterliği’nin 11 Aralık 2015 tarihli ve sırasıyla 38448 yevmiye numaralı ve 38450 numaralı onaylarının bulunduğu ve Çince’den Türkçe’ye Troy Çeviri Tercüme ve Eğt. Dan. Hiz. Tic. Ltd. Şti. yeminli tercümanı tarafından tercüme edildiği, belge üzerinde yeminli tercüman tarafından “iş bu belge tarafımdan aslından Çince’den Türkçe’ye çevrilmiştir.” ibaresine yer verildiği, ilgili tercüme bürosunun kaşesinin ve mührünün üzerinde imzasının yer aldığı, Ankara 47. Noterliği tarafından “ işbu belgenin Çince’den Türkçe’ye dairemizde kimliği saklı yeminli mütercim … tarafından çevrildiğini onaylarım” ibaresine yer verilerek mühürlenip imzalandığı,

 

Yabancı dilde düzenlenmiş “Bilanço Bilgileri Tablosu”nun ekinde Çin Halk Cumhuriyeti Zhejiang Eyaleti Tonglu İlçesi Noteri Ye Jiaxiang’a ait “Qiu Yueting’in 9 Kasım 2015 tarihinde  Zhefu Holding Grup Limited Şirketi’ne düzenlemiş olduğu Bilanço Bilgileri Tablosu’nun aslının gerçek olduğu tasdik olunur.” ifadelerinin yer aldığı Noter Tasdik Belgesinin de sunulduğu, belgenin Türkçe tercümesi üzerinde Ankara 47. Noterliği onayının ve Türkiye’de yeminli tercüman tarafından tercüme edildiğine dair yukarıda belirtilen ibarelerin bulunduğu,

 

Yabancı dilde düzenlenmiş “Denetim Raporu”nun ekinde Çin Halk Cumhuriyeti Zhejiang Eyaleti Tonglu İlçesi Noteri Ye Jiaxiang’a ait “Yukarıdaki fotokopinin Pan-Çin Mali Müşavirliği tarafından Zhefu Holding Grup Limited Şirketi’ne verildiği 27 Nisan 2015 tarihli Denetim Raporu (Denetim No: (2015) 3918) nun aslı ile aynı olduğu asıl belgenin doğru olduğu tasdik olunur.” ifadelerinin yer aldığı Noter Tasdik Belgesinin de sunulduğu, belgenin Türkçe tercümesi üzerinde Ankara 47. Noterliği onayının ve Türkiye’de yeminli tercüman tarafından tercüme edildiğine dair yukarıda belirtilen ibarelerin bulunduğu,

 

Noter Tasdik Belgelerinin Türkçe tercümelerinin arka sayfasında Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Zhejiang Eyaleti Halk Hükümeti Dış İlişkiler Bürosu tarafından verildiği anlaşılan bir bandrolün bulunduğu, söz konusu bandrol için yapılan tercümenin de  sunulduğu, tercüme belge üzerinde “Bu onay önceki dökümanlarda bulunan Noterlik Damgasının ve Noter    Ye Jiaxiang ‘ın imzasının gerçek olduğunu doğrular.” ibaresinin bulunduğu,

 

Aynı Noter Tasdik Belgelerinin Türkçe tercümelerinin arka sayfasında T.C. Şanhay Başkonsolosluğu onayının yer aldığı, bu onayda “Yukarıdaki imza mühürün Zhejiang Eyaleti Halk Hükümeti Dış İlişkiler Bürosu’na ait olduğu tasdik olunur” ibaresine yer verildiği görülmüştür.

 

Bu itibarla incelemenin (a) kısmında yer verilen ticaret/sanayi odası kayıt belgesinin mevzuata uygun olmadığı hususuna ilişkin değerlendirmelerin başvuru sahibi tarafından bilanço bilgileri ve iş hacmini göstermek üzere sunulan belgeler için de geçerli olduğu sonucuna varıldığından sunulan belgelerin mevzuata uygun şekilde sunulmadığı neticesine ulaşılmıştır.

 

e)      İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin inceleme ;

 

            Başvuru sahibi iş deneyimini tevsik etmek için Hanjiang Group Co., Ltd. tarafından yabancı dilde düzenlenmiş, “Pan Kou Hidroelektrik Santrali” işine ilişkin iş deneyim belgesinin sunulduğu, belge Luo Xu tarafından imzalandığı,

 

            Belgenin yabancı dilde (Çince) düzenlenmiş nüshası ve Türkçe tercümesi  üzerinde Ankara 47. Noterliği’nin 17 Kasım 2015 tarihli ve 35483 yevmiye numaralı  onayının bulunduğu ve Çince’den Türkçe’ye Troy Çeviri Tercüme ve Eğt. Dan. Hiz. Tic. Ltd. Şti. yeminli tercümanı tarafından tercüme edildiği, belge üzerinde yeminli tercüman tarafından “iş bu belge tarafımdan aslından Çince’den Türkçe’ye çevrilmiştir.” ibaresine yer verildiği, ilgili tercüme bürosunun kaşesinin ve mührünün üzerinde imzasının yer aldığı, Ankara 47. Noterliği tarafından “ işbu belgenin Çince’den Türkçe’ye dairemizde kimliği saklı yeminli mütercim … tarafından çevrildiğini onaylarım” ibaresine yer verilerek mühürlenip imzalandığı,

 

Yabancı dilde düzenlenmiş belgenin ekinde Çin Halk Cumhuriyeti Zhejiang Eyaleti Tonglu County Noteri Ye Jia Xiang’a ait “Bu ispat ise, Hanjiang Group Co., Ltd. tarafından, 18 Temmuz 2014 tarihinde ZHE FU Holding Group Co. Ltd.’ye verilen <<İş Bitirme Belgesi>>nın orijinal olduğunu tasdik etmektedir. Belge orijinaldir.” Limited Şirketi’  .” ifadelerinin yer aldığı Noterlik Belgesinin de sunulduğu, belgenin Türkçe tercümesi üzerinde Ankara 47. Noterliği onayının ve Türkiye’de yeminli tercüman tarafından tercüme edildiğine dair yukarıda belirtilen ibarelerin bulunduğu,

 

Noterlik Belgesinin Türkçe tercümesinin arka sayfasında Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Zhejiang Eyaleti Halk Hükümeti Dış İlişkiler Bürosu tarafından verildiği anlaşılan bir bandrolün  bulunduğu, söz konusu bandrol için yapılan tercümenin de sunulduğu, tercüme belge üzerinde “Bu onay önceki dökümanlarda bulunan Noterlik Damgasının ve Noter    Ye Jiaxiang ‘ın imzasının gerçek olduğunu doğrular.” ibaresinin bulunduğu,

 

Aynı Noterlik Belgesinin Türkçe tercümesinin arka sayfasında T.C. Şanhay Başkonsolosluğu onayının  yer aldığı, bu onayda “Yukarıdaki imza mühürün Zhejiang Eyaleti Halk Hükümeti Dış İlişkiler Bürosu’na ait olduğu tasdik olunur” ibaresine yer verildiği görülmüştür.

 

Bu itibarla incelemenin (a) kısmında yer verilen ticaret/sanayi odası kayıt belgesinin mevzuata uygun olmadığı hususuna ilişkin değerlendirmelerin başvuru sahibi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgeler için de geçerli olduğu sonucuna varıldığından sunulan belgelerin mevzuata uygun şekilde sunulmadığı neticesine ulaşılmıştır.

 

            Yukarıda yer verilen tespit ve değerlendirmeler sonucunda, İdari Şartname’nin 7.7’nci maddesinde istenen belgelerin yabancı dilde sunulduğu, belgelerdeki imzaların, mühür/damgaların ve belgeleri imzalayan kişilerin sıfatlarının apostil tasdik şerhi veya Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu onayı ya da sırasıyla Çin Halk Cumhuriyeti’nin Türkiye’deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı onayı ile tasdik edilmediği, yalnızca belgelerin üzerindeki Noter Ye Jia Xiang’ın imzasının ve mührünün aslına uygunluğunun Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Zhejiang Eyaleti Halk Hükümeti Dış İlişkiler Bürosu tarafından tasdik edilmesinin ise yeterli olamayacağı, belgelerdeki imzaların, mühür/damgaların ve belgeleri imzalayan kişilerin sıfatlarının Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından tasdik edilmediği anlaşıldığından, söz konusu istekliye ait teklifin ihale komisyonu tarafından değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı bu nedenle başvuru sahibinin 1’inci iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

4734 sayılı Kanun’un “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinde   

 

          “…Başvurular üzerine ihaleyi yapan idare veya Kurum tarafından gerekçeli olarak;

           

            c) Başvurunun süre, usul ve şekil kurallarına uygun olmaması, usulüne uygun olarak sözleşme imzalanmış olması veya şikâyete konu işlemlerde hukuka aykırılığın tespit edilememesi veya itirazen şikâyet başvurusuna konu hususun Kurumun görev alanında bulunmaması hallerinde başvurunun reddine,

karar verilir…” hükmü,

 

            İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin; “Başvuruların şekil unsurları” başlıklı 8’inci maddesinin onuncu fıkrasında; “İdarenin şikâyet üzerine aldığı kararda belirtilen hususlar hariç, şikâyet başvurusunda belirtilmeyen hususlar itirazen şikâyet başvurusuna konu edilemez.” hükmü,

 

            İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in “Kurum tarafından yapılacak işlemler” başlıklı 12’nci maddesinin ikinci fıkrasında ise “…İdareye başvuru konularının yanı sıra yeni konular da eklenerek Kuruma başvurulması halinde ise, itirazen şikâyet başvurusunun incelenmesinde idareye başvuru konusu edilmeyen hususlar dikkate alınmaz.” açıklaması bulunmaktadır.

 

            Başvuru sahibinin ikinci iddiasının idareye yapılan şikâyet başvurusunda yer almadığı tespit edilmiştir.

 

            Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri çerçevesinde, idareye şikâyet başvurusunda yer verilmeyen söz konusu iddianın itirazen şikâyet kapsamında değerlendirilmesi mümkün olmadığından başvuru sahibini 2’nci iddiasının şekil yönünden reddedilmesi gerekmektedir.

 

            Ancak başvuru sahibinin 1’inci iddiası kapsamında, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan belgeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Kuruma itirazen şikayet başvurusu” başlıklı 56’ncı maddesine göre itiraz edilen işlemler bakımından eşit muamele ilkesinin ihlal edilip edilmediği hususunda yapılan inceleme kararın (B) bölümünde yer almaktadır.

 

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesinin ikinci fıkrası yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti’nde bir kamu kuruluşu olan Ethiopan Electric Power’a (EEP) işvereni tarafından düzenlenmiş olan “BELES Çok Amaçlı Projesi (MPP) İnşaat, Hidrolik ve Elektromekanik İşleri Yapımı” işine ait iş deneyim belgesinin sunulduğu görülmüştür.

 

Yurtdışında gerçekleştirilen işlere ilişkin düzenlenmiş olan iş deneyim belgelerinin ihalelerde kullanıldığı hallerde iş deneyim belgesinin aslının veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerinin ve iş deneyim belgesinin onaylı Türkçe tercümesinin birlikte sunulması gerektiği, aynı zamanda iş deneyim belgesi üzerinde yer alan imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun tasdik edilmesi gerekeceği Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 29’uncu maddesinde hüküm altına alınmıştır.

 

Aynı maddede yer verildiği üzere “Apostil tasdik şerhi” taşımayan veya tasdik işlemine ilişkin özel hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme kapsamında sunulmayan yabancı ülkelerde düzenlenen belgelerin üzerindeki imzanın, mührün veya damganın alındığı ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla belgenin düzenlendiği ülkenin Türkiye’deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmesi gerekmekte olup Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde düzenlenen belgelerin ise sırasıyla, düzenlendiği ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu ülkenin Türkiye’deki temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmesi gerekmektedir.

 

Bahse konu iş deneyim belgesinin ;

 

– Ankara 10. Noterliği tarafından 09 Aralık 2015 tarih ve 24231 yevmiye numarası ile “aslına aynıdır” şerhi bulunan ve İngilizce dilinde düzenlenmiş olan nüshasının sunulduğu,

 

– Ankara 10. Noterliğinin aynı tarih, yevmiye numarası ve “aslına aynıdır” şerhinin yer aldığı belge tercümesinin sunulduğu,

 

– Düzenlenmiş olduğu İngilizce dilinden Türkçe’ye Aygün Tercüme Bürosu yeminli tercümanı tarafından tercüme edildiği, belge üzerinde yeminli tercüman tarafından “iş bu belgenin İngilizce aslından Türkçe’ye tarafımdan çevrilmiş olduğunu beyan ederim.” ibaresine yer verildiği, ilgili tercüme bürosunun kaşesinin ve imzasının yer aldığı, Ankara 10. Noterliği tarafından “iş bu belgenin dairemizde kimliği saklı yeminli tercümanımız … tarafından İngilizce’den Türkçe’ye çevrilmiş olduğunu onaylarım” ibaresine yer verilerek mühürlenip imzalandığı,

 

– İşveren Ethiopan Electric Power (EEP) Portföy Yönetimi Başkanı Bıreda Maru tarafından düzenlendiği ve imzalandığı,

 

            – Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı belge tasdik memuru Demesew Kebede Tekl tarafından “İmza ve Mühürün Gerçekliği Doğrulanmıştır” ifadesi ile tasdik edildiği,

 

– T.C. Addis Ababa Konsolosluğunda Üçüncü Katip Zeynel Abidin Göksu tarafından “Bu sayfada yer alan imzanın Etiyopya Dışişleri Bakanlığı yetkilisine ve mührün Etiyopya Dışişleri Bakanlığına ait olduğu tasdik olunur. Bu tasdik metne şamil değildir.” ifadeleri ile tasdik edildiği anlaşılmaktadır.

 

Bu çerçevede ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından iş deneyim belgesinin aslına uygunluğu  Ankara 10. Noterliğince onaylanmış ve İngilizce dilinde düzenlenmiş olan nüshası ile birlikte aynı Noter  tarafından onaylanmış olan belgenin Türkçe tercümesinin sunulduğu anlaşılmış olup bu hususlarda mevzuata aykırılık bulunmadığı neticesine ulaşılmıştır.

 

Belge üzerinde yer alan tasdik işlemine ilişkin yukarıda yer verilen bilgiler doğrultusunda iş deneyim belgesinin işveren Ethiopan Electric Power (EEP) Portföy Yönetimi Başkanı Bıreda Maru tarafından imzalandığı, bu imza ve mührün gerçekliğinin Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı belge tasdik memuru Demesew Kebede Tekl tarafından tasdik edildiği, Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan tasdik işleminin de T.C. Addis Ababa Konsolosluğu Üçüncü Katibi Zeynel Abidin Göksu tarafından tasdik edildiği, ilgili Yönetmelik hükmü çerçevesinde belgenin düzenlendiği ülkede Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu’nun bulunması halinde tasdik işlemi yapılacak belgenin doğrudan düzenlendiği ülkede bulunan Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından yapılması gerekmekle birlikte ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından tasdik işleminin öncelikle belgenin düzenlendiği Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’na yaptırıldığı, akabinde ilgili ülkede bulunan T.C. Addis Ababa Konsolosluğu’na tasdik ettirildiği anlaşılmıştır.

 

Bu itibarla ;

 

Mevzuat hükümlerine göre belge tasdik işleminin doğrudan T.C. Addis Ababa Konsolosluğu tarafından yapılması gerekir iken mevzuat içerisinde Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu’nun bulunmadığı ülkelerde yapılacak tasdik işlemi için tanımlanmış işleyişe göre yapıldığı,

 

Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan tasdik işlemi ile belge üzerindeki imzanın ve belgeyi imzalayanın adı ve görev ünvanının yer aldığı  mührün gerçekliğinin doğrulandığı, sonrasında T.C. Addis Ababa Konsolosluğu tarafından da Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı yetkilisinin imza ve mührünün doğrulandığı,

 

Bu haliyle mevzuatta istenen belge üzerindeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işleminin Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılmış olduğu T.C. Addis Ababa Konsolosluğu tarafından doğrudan yapılmadığı,

 

Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu’nun doğrudan tasdik etmesi gereken bir belgenin tasdiki işleminde Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’na ait tasdikin kaşe ve imzanın doğrulanması ile mevzuatta yer verilen belgeyi imzalayan kişinin imzasının doğrulanmış olduğu anlamına gelemeyeceği, öncelikle mevzuatta aranan tasdik şartı çerçevesinde belgenin T.C. Addis Ababa Konsolosluğu tarafından doğrulanması gerektiği, bu nedenle sunulan belgenin bu haliyle Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 29’uncu maddesinin 4’üncü fıkrasına uygun olmadığı sonucuna varılmıştır. 

 

Ancak İdari Şartname’nin “Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı 7.5’inci maddesinde “7.5.1. İsteklinin ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak deneyimini gösteren belge veya teknolojik ürün deneyim belgesi sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin %20 dan az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir.

Özel imalat süreci gerektiren ihalelerde istekliler tarafından iş deneyim belgesi veya üretim kapasite raporundan birinin sunulması yeterlidir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

Yukarıda yer verilen düzenlemeden isteklilerin iş deneyimini göstermek üzere iş deneyim belgesi sunabilecekleri gibi özel imalat süreci gerektiren ihalelerde üretim kapasite raporunun da sunulabileceği, bu iki belgeden herhangi birinin sunulmasının ise yeterli olacağı anlaşılmaktadır.

 

Bu çerçevede yapılan incelemede ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından “Andritz Hydro GmbH Üretim Kapasite Raporu” başlıklı belgenin sunulduğu görülmüştür. Söz konusu belge, iş deneyiminin gösterilmesi maksadıyla sunulabilecek belgeler arasında sayılmış olduğundan, ihale komisyonu tarafından bu belge üzerinden değerlendirme yapılabileceği neticesine ulaşılmıştır.

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale komisyonu tarafından iş deneyim belgesi uygun bulunmayan isteklilerden üretim kapasite raporu olarak belge sunmuş olan isteklilerin iş deneyimine ilişkin nihai değerlendirmesinin bu belgeler göz önüne alınarak yapılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


Oybirliği ile karar verildi.