Avukatlık Vekalet Ücretlerinin Dağıtımı ile İlgili Genel Yazı

Avukat-2

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Muhasebat Genel Müdürlüğü

Sayı     : B.07.0.MGM.0.46-210.16.01/                                12/07/2012-7626

Konu   : Avukatlık Vekalet Ücretleri                                   

2/11/2011 tarihli ve 28103 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin “Davalardaki temsilin niteliği ve vekalet ücretine hükmedilmesi ve dağıtımı” başlıklı 14 üncü maddesi şöyledir:

“MADDE 14-  (1) Tahkim usulüne tabi olanlar dahil adli ve idari davalar ile icra dairelerinde idarelerin vekili sıfatıyla hukuk birimi amirleri, muhakemat müdürleri, hukuk müşavirleri ve avukatlar tarafından yapılan takip ve duruşmalar için, bu davaların idareler lehine neticelenmesi halinde, bunlar tarafından temsil ve takip edilen dava ve işlerde ilgili mevzuata göre hükmedilmesi gereken tutar üzerinden idareler lehine vekalet ücreti takdir edilir.

(2) İdareler lehine karara bağlanan ve tahsil olunan vekalet ücretleri, hukuk biriminin bağlı olduğu idarenin merkez teşkilatında bir emanet hesabında toplanarak idare hukuk biriminde fiilen görev yapan personele aşağıdaki usul ve sınırlar dahilinde ödenir.

  1. a) Vekalet ücretinin; dava ve icra dosyasını takip eden hukuk birimi amiri, hukuk müşaviri, muhakemat müdürü veya avukata %55’i, dağıtımın yapıldığı yıl içerisinde altı aydan fazla süreyle hukuk biriminde fiilen görev yapmış olmak şartıyla, hukuk birimi amiri, hukuk müşaviri, muhakemat müdürü ve avukatlara %40’ı, hukuk biriminde görev yapan diğer personele %5’i eşit olarak ödenir.
  2. b) Ödenecek vekalet ücretinin yıllık tutarı; hukuk birimi amiri, hukuk müşaviri, muhakemat müdürü, avukatlar için (10.000) gösterge, diğerleri için (6.000) gösterge rakamının, memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak aylık brüt tutarının oniki katını geçemez.
  3. c) Yapılacak dağıtım sonunda arta kalan tutar, hukuk biriminde görev yapan ve (b) bendindeki tutarları dolduramayan hukuk birimi amiri, hukuk müşaviri, muhakemat müdürü ve avukatlara ödenir. Bu dağıtım sonunda arta kalan tutar üçüncü bütçe yılı sonunda ilgili idarenin bütçesine gelir kaydedilir.

(3) Hizmet satın alınan avukatlara yapılacak ödemeler bu madde kapsamı dışındadır.”

Diğer taraftan, 2/11/2011 tarihli 28103 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin birinci maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen Ek Madde 12 nin ikinci fıkrasının (dd) bendinde, 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “hukuk biriminde görev alan diğer personele % 5’i” ibaresi ile aynı fıkranın (b) bendinde yer alan     “,diğerleri için (6000) gösterge” ibaresi 31/12/2011 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.

Anılan Kanun Hükmünde Kararnamenin 16 ncı maddesine dayanılarak hazırlanan “Vekalet Ücretlerinin Dağıtımına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” 25/6/2012 tarihli ve 2012/3327 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla 8/7/2012 tarihli ve 28347 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu düzenlemeler çerçevesinde;

1-Genel bütçeli idareler ile özel bütçeli idarelerin kullandıkları detaylı hesap planlarında;

333.18-Avukatlık Vekalet Ücretleri,

333.18.01-Dağıtılacak Vekalet Ücretleri,

333.18.02-Dağıtılacak Vekalet Ücretleri-55,

333.18.03-Dağıtılacak Vekalet Ücretleri-40,

333.18.04-Dağıtılacak Vekalet Ücretleri-05,

333.18.05-Limit Fazlası,

yardımcı hesapları açılmıştır.

2- Merkez dışı muhasebe birimleri, tahsil ettikleri vekalet ücreti tutarlarını kurumsal kodlar kullanılmak suretiyle “511-Muhasebe Birimleri Arası İşlemler Hesabı” vasıtasıyla ilgili merkez muhasebe birimine mal edeceklerdir.

Merkez muhasebe birimleri de merkez dışından gelenler ile kendi tahsil ettikleri vekalet ücreti tutarlarını kurumsal kodlar kullanılmak suretiyle “333.18.01-Dağıtılacak Vekalet Ücretleri” yardımcı hesabına kaydedecektir.

3- “333.18.02-Dağıtılacak Vekalet Ücretleri-55” yardımcı hesabı % 55 oranındaki dağıtılacak payın, “333.18.03-Dağıtılacak Vekalet Ücretleri-40” yardımcı hesabı % 40 oranında dağıtılacak payın, 333.18.04-Dağıtılacak Vekalet Ücretleri-05” yardımcı hesabı ise 2/11/2011 ila 31/12/2011 tarihleri arasında tahsil edilen vekalet ücretlerinden diğer personele % 5 oranında dağıtılacak payın ilgililerine ödenmesinde kullanılacaktır. 31/12/2011 tarihinden sonra tahsil edilen vekalet ücretlerinden dağıtılamayan % 5 oranındaki tutar doğrudan bütçeye gelir kaydedilecektir.

4-Yapılan dağıtımdan sonra “333.18.01-Dağıtılacak Vekalet Ücretleri” yardımcı hesabındaki arta kalan tutarlardan limit fazlası olarak ödenmesi gerekenler “333.18.05-Limit Fazlası” yardımcı hesabına alınacaktır. Üçüncü bütçe yılının sonuna kadar dağıtılamayan vekalet ücreti tutarları “333.18.01-Dağıtılacak Vekalet Ücretleri” hesabına borç, “600.05.09.01.99-Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler” yardımcı hesabına alacak kaydedilecek ve bütçe hesaplarına gerekli yansıtma kayıtları da yapılacaktır.

5- 2/11/2011 tarihinden sonra tahsil edilmiş olup bu genel yazının uygulanmasına geçene kadar,

  1. a) “333.01.02.01-Vekalet Ücretleri BAHUM ve Muhakemat Genel Md. Hissesi”, “333.01.02.02-Vekalet Ücreti Muhakemat Müdürlüğü Hissesi”, “333.01.02.03-Vekalet Ücretleri Hazine Avukatlığı Hissesi”, “333.01.02.10-Vekalet Ücretleri Gelir İdaresi Başk. Hukuk Müşavirliği His.”, “333.01.02.11-Vekalet Ücretleri Vergi Dairesi Başkanlıkları Hissesi” ve “333.01.03-Hukuk Müşavirliği” yardımcı hesaplarına kaydedilmiş olan tutarlardan, merkez muhasebe birimlerinin hesaplarında kayıtlı tutarlar bu yardımcı hesaplara borç, “18.01-Dağıtılacak Vekalet Ücretleri” yardımcı hesabına alacak, merkez dışı muhasebe birimlerinin hesaplarında kayıtlı tutarlar bu yardımcı hesaplara borç “511 Muhasebe Birimleri Arası İşlemler Hesabına” alacak kaydedilecektir.
  2. b) “333.99.31-Limit Fazlası” ve “333.99.32-Limit Fazlası (Gelir İdaresi Başkanlığı)” yardımcı hesaplarına yapılan kayıtlar, bu yardımcı hesaplara borç, “333.18.05-Limit Fazlası” yardımcı hesabına alacak kaydedilecektir.
  3. c) Yukarıda belirtilen işlemler tamamlandıktan sonra daha önce açılmış olan kodlar kullanıma kapatılacaktır.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Mehmet SARITAŞ

Bakan a.

Genel Müdür

DAĞITIM:

– 5018 Sayılı Kanuna Ekli II Sayılı Cetvelde

Yer Alan Kamu İdareleri

– 81 İl Valiliğine (Defterdarlık)

– Merkez Saymanlık Müdürlüklerine

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.