Araç Kiralama İşinde Maliyet Unsurları Nelerdir…Kik Kararı

otomobil-bayan-1

Toplantı No : 2016/054
Gündem No : 23
Karar Tarihi : 05.10.2016
Karar No : 2016/UH.I-2441
Şikayetçi:
Erensoy Turizm Taşımacılık Hizmetleri Ltd. Şti.

İhaleyi Yapan Daire:

İston İstanbul Beton Elemanları Ve Hazır Beton Fab. San. Ve Tic. A.Ş.

Başvuru Tarih ve Sayısı:

07.09.2016 / 51314

Başvuruya Konu İhale:

2016/153059 İhale Kayıt Numaralı “İston Aş Personel Taşımacılığı Hizmet Alımı” İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Karar:

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:    

Başkan: Hamdi GÜLEÇ

Üyeler: II. Başkan Şinasi CANDAN, Osman DURU, Erol ÖZ, Köksal SARINCA, Dr. Ahmet İhsan ŞATIR, Mehmet ATASEVER, Oğuzhan YILDIZ

 

BAŞVURU SAHİBİ:

Erensoy Turizm Taşımacılık Hizmetleri Ltd. Şti.,

Soğanlı Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Caddesi Reyhan Sokak No: 4 Bahçelievler/İSTANBUL

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

İston İstanbul Beton Elemanları ve Hazır Beton Fab. San. ve Tic.  A.Ş.,

Oruç Reis Mah. Vadi Cad. No: 108 İstanbul Tic. Sarayı K.6 Esenler/İSTANBUL

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2016/153059 İhale Kayıt Numaralı “İston Aş Personel Taşımacılığı Hizmet Alımı” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

İston İstanbul Beton Elemanları ve Hazır Beton Fab. San. ve Tic. A.Ş. tarafından 30.06.2016 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “İston Aş Personel Taşımacılığı Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Erensoy Turizm Taşımacılık Hizmetleri Ltd. Şti.nin 26.08.2016 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 02.09.2016 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 07.09.2016 tarih ve 51314 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 06.09.2016 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2016/2075 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) Aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında idarece, önemli maliyet kalemleri içerisinde yer alan ve teklif fiyata dâhil edilmesi gereken şoför ve kontrol-denetim elemanı işçilik gideri, araç levha gideri, servis şoförü giyim gideri, araçların GPS gideri vb. gider kalemlerinin de açıklanmasının istenilmesi gerektiği,

 

2) İşin yaklaşık maliyetinin 11.995.376,40 TL, sınır değerin 9.227.212,62 TL olduğu göz önüne alındığında ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen Has-Al Turizm Seyahat İnş. Tic. A.Ş. ile ikinci en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen Altur Turizm Servis ve Tic. Ltd. Şti.nin teklif fiyatları ile ihale konusu işin gerçekleştirilmesinin mümkün olmadığı, bu durumun anılan isteklilerin Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesine uygun açıklama yapılmamış olma ihtimalini akıllara getirdiği, bunun tespitine yönelik olarak;

 

a) Araç amortisman maliyetlerinin güncel verilere dayanarak hesaplanıp hesaplanmadığı, ilgili mali müşavir tarafından kaşeleme işleminin özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılıp yapılmadığı,

 

b) Araçların akaryakıt maliyetinin Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.2.3’üncü maddesine uygun olarak belirlenmiş olup olmadığı,

 

c) Araçların bakım-onarım, yedek parça gibi maliyetleri ile ilgili üçüncü kişilerden fiyat teklifi alınıp alınmadığı, fiyat tekliflerin mali müşavirleri tarafından kaşeleme işleminin özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılıp yapılmadığı,

 

ç) Güzergah izin belgesi maliyetleri ile ilgili açıklama yapılıp yapılmadığı, bununla ilgili olarak ilgili kamu kuruluşundan alınmış resmi bir yazının eklenip eklenmediği,

 

d) Araçların sigorta maliyeti için Tebliğ’in 79.3.4’üncü maddesine uygun olarak teklif alınıp alınmadığı, işin süresinin 24 ay olması nedeniyle fiyat tekliflerinin 2 yılı kapsayacak şekilde alınıp alınmadığı,

 

e) Köprü ve otoban geçişleri için maliyet çıkarılıp çıkarılmadığı, çıkarılmış ise güncel fiyatlara dayandırılıp dayandırılmadığı, bununla ilgili hizmet veren kamu kuruluşunun fiyat cetvelinin eklenip eklenmediği,

 

f) Sözleşme giderlerinin hesaplanıp hesaplanmadığı, damga vergisi, karar pulu, kik payı oranlarının güncel veriler üzerinden hesaplanıp hesaplanmadığı,

 

            g) Araç maliyetlerinin çıkarılıp çıkarılmadığı, kendi malı olarak istenilen araçların maliyetinin gösterilip gösterilmediği, kiralık araç çalıştırılacak ise bunlar ile ilgili üçüncü kişilerden fiyat teklifi alınıp alınmadığı, kaşeleme işleminin özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılıp yapılmadığı,

 

ğ) Araçların, lastik, araç tabela, şoför kıyafet, motorlu taşıtlar vergisi, egzoz emisyon, muayene, araç takip sistemi (gps) maliyeti gibi gider kalemlerinin hesaplanıp hesaplanmadığı, bunlar ile ilgili fiyat teklifi alınıp alınmadığı, alınmış ise ilgili mali müşavirlerce kaşeleme işleminin yapılıp yapılmadığı,

 

h) Banka maliyetlerinin belirtilip belirtilmediği (geçici teminat ve kesin teminat harçları giderleri vb.), belirtilmiş ise kesin teminat harçlarının tekliflerin sınır değerin altında kaldığı göz önüne alınarak hesaplanıp hesaplanmadığı,

 

i) Şoför ve servis kontrol sorumluları için işçilik maliyetinin hesaplanıp hesaplanmadığı, hesaplama yapılmış ise Tebliğ’in 79.3.3’üncü maddesi dikkate alınarak asgari işçilik maliyetinin hesaplanıp hesaplanmadığı

 

hususlarında detaylı şekilde inceleme yapılması, yukarıda sıralanan değerlendirme kriterleri dikkate alınmadan aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmış olması durumunun, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesine aykırılık teşkil edeceği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 55’inci maddesinde, idareye şikâyet süresinin ihale süreci içerisinde şikâyete konu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren anılan Kanun’un 21’inci maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün olduğu, idarenin şikâyetin verilmesini izleyen on gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya kararın bildirim tarihini izleyen on gün içinde Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

Kamu İhale Kurumuna itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabilmesinin ön koşulu, idareye süresi içerisinde şikâyet başvurusunda bulunulmasıdır.

 

Başvuru sahibinin 26.08.2016 tarihinde idarenin kayıtlarına alınan şikâyet dilekçesinde, aşırı düşük teklif açıklama yazısında ihale dokümanında belirtilen tüm giderlerin açıklanmasının istenilmediği iddia edilmektedir.

 

Aşırı düşük teklif açıklama yazısının başvuru sahibi istekliye EKAP üzerinden 27.07.2016 tarihinde tebliğ edildiği dikkate alındığında, şikâyete yol açan durumun farkına varıldığı tarihin 27.07.2016 olduğu tespit edilmiştir.

 

Buna göre, başvuru sahibi tarafından şikâyete konu durumun farkına varıldığı 27.07.2016 tarihini izleyen günden itibaren 10 gün içinde idareye şikâyet başvurusunda bulunulması gerekirken bu süre geçtikten sonra 26.08.2016 tarihinde idareye şikâyet başvurusunda bulunulduğu anlaşıldığından, söz konusu iddiaya ilişkin başvurunun 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince süre yönünden reddi gerekmektedir.

 

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “79.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde kar hariç yaklaşık maliyet tutarı; personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde ise yaklaşık maliyetin 1,30 sayısına bölünmesinden elde edilen tutar sınır değer olarak kabul edilir.

79.2. İhale ilanında ve dokümanında teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden açıklama isteneceği belirtilen hizmet alımı ihalelerinde, aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında aşağıdaki düzenlemelere göre işlem tesis edilmesi gerekmektedir.  

79.2.1. Aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, isteklilerin yapacakları açıklamalara esas olacak önemli teklif bileşenlerinin, bütün istekliler için aynı unsurları içerecek şekilde belirtilmesi zorunludur. Aşırı düşük teklif açıklaması sunulması için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere uygun bir süre verilir.

79.2.2. İstekliler aşırı düşük olarak tespit edilen tekliflerini aşağıdaki yöntemleri kullanarak açıklayabilirler.

79.2.2.1. Üçüncü Kişilerden Alınan Fiyat Teklifleri: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin üçüncü kişilerden fiyat teklifi alınması durumunda, öncelikli olarak fiyat teklifini veren kişiyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından ilgisine göre teklife konu mal veya hizmet için maliyet tespit tutanağı (Ek-O.5) veya satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.6) düzenlenecektir. Tutanaklar fiyat teklifinin dayanağı olarak düzenlenecek olup, meslek mensubu tarafından muhafaza edilecek ve fiyat teklifinin ekinde idareye verilmeyecektir. Ancak idare veya Kurum tarafından gerekli görülmesi halinde bu tutanaklar meslek mensubundan istenebilecektir.

Maliyet tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için, fiyat teklifinin mamul/mala ilişkin olması halinde mamul/malın birim fiyatının, tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim maliyetin altında olmaması; fiyat teklifinin hizmete ilişkin olması halinde ise bu hizmetin birim fiyatının, tutanakta tespit edilen toplam birim maliyetin altında olmaması, bu tespitin (Ek-O.5) formunda yapılması, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (…/…/…) tarih ve (…) sayılı maliyet tespit tutanağındaki ortalama/toplam birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Satış tutarı tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için teklif edilen birim fiyatın, ilgili tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmaması, bu tespitin (Ek-O.6) formunda yapılması, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (…/…/…) tarih ve (…) sayılı satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin teklife konu alanda faaliyet gösterenlerden alınması gerekmekte olup, bu belgelerin ihale tarihinden önce düzenlenmiş olması zorunlu değildir.

Kaşeleme işlemi 8.4 üncü maddede belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından İlan Edilen Fiyatlar: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilan edilmiş fiyat tarifeleri açıklama yöntemi olarak kullanılabilir. Bu usulle yapılmış açıklamanın geçerli olabilmesi için ilan edilen fiyatların.

79.2.3. Meslek mensubu; üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifi üzerindeki beyanın ve emsal bedel beyanı ile Ek-O.5, Ek-O.6 ve Ek-O.7 numaralı tutanaklardaki bilgilerin doğruluğundan sorumludur. Meslek mensubu ibaresinden Yeminli Mali Müşavirler veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler anlaşılır.

79.2.4. Ek-O.5, Ek-O.6 ve Ek-O.7 numaralı tutanakların son veya bir önceki geçici vergi beyanname dönemine ilişkin olarak düzenlenmesi zorunludur. Son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminin tespitinde; 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (d) ve (e) bentlerine göre pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde ilk yazılı fiyat tekliflerinin alındığı tarih, diğer ihale usulleri ile yapılan ihalelerde ise ihale tarihi esas alınır.

Örneğin; 11.1.2014 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan ihalede son geçici vergi beyanname dönemi “Ekim-Kasım-Aralık 2013”, 15.7.2014 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan ihalede son geçici vergi beyanname dönemi “Nisan-Mayıs-Haziran 2014” tür.

79.3. İdarelerin aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirilmesine ilişkin aşağıdaki düzenlemeleri de dikkate almaları gerekmektedir.

79.3.1. Teklifi aşırı düşük olarak tespit edildikten sonra yukarıdaki yöntemlere göre usulüne uygun açıklama yapan isteklilerin teklifleri geçerli kabul edilir. Hayatın olağan akışına veya ticari gereklere aykırılık gibi nedenlerle teklifler reddedilemez.

79.3.2. 79.2.2 nci maddede yer alan yöntemlerden herhangi biri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda, istekli tarafından gerekçesi belirtilmek suretiyle, ilgili mevzuatına göre ihale tarihinden önceki son 12 ay içinde düzenlenen açıklamaya elverişli diğer bilgi ve belgeler kullanılarak da açıklama yapılabilir.

79.3.3. Kurumca hazırlanan “İşçilik Hesaplama Modülü” ne (www.ihale.gov.tr) adresinden ulaşılabilecek olup, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde tekliflerin değerlendirilmesi bağlamında sözleşme ve genel giderler dahil asgari işçilik maliyeti hesabında işçilik hesaplama modülünün kullanılması zorunludur.

79.3.4. Hizmet alım ihalelerinde herhangi bir sigorta giderinin aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak kabul edilmesi durumunda, isteklilerce sigorta acentelerinden alınan poliçe, fiyat teklifi veya sözleşmelerin ekine ihale dokümanında yer alan teminat tutarları üzerinden teklif ettikleri sigorta prim tutarlarıyla sigorta hizmetini gerçekleştirebileceklerine ilişkin, ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya bölge müdürlüğünden alınan teyit yazısının eklenmesi ve bu yazının yetkili kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Ancak sigorta şirketlerinin genel müdürlük veya bölge müdürlükleri tarafından imzalanmış poliçe veya fiyat teklifleri için teyit alınması zorunlu değildir. Sigorta giderinin tevsiki için sunulan belgenin işin süresinin tamamını kapsaması gerekmektedir.  

79.3.5. Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımlarına ilişkin yapılan aşırı düşük teklif açıklamasında, sözleşme giderleri ve genel giderlerin % 4 oranında hesaplanması söz konusu olmayacak, sözleşme giderleri ilgili mevzuatına göre hesaplanmak suretiyle açıklama yapılacaktır.” açıklamaları bulunmaktadır.

 

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: İston AŞ. Personel Taşımacılığı Hizmet Alımı

b) Miktarı ve türü:

İdare personelinin 24 ay süre ile 95 adet (16+1) kapasiteli, 29 adet (26+1) kapasiteli ve 2 adet (45+1) kapasiteli araçlar ile toplamda 126 farklı güzergahta servis aracıları ile taşınması

…”

düzenlemesi,

 

Anılan Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “…7.5.2. İhale konusu hizmetin yerine getirilmesi esnasında, yüklenicinin kullanacağı araçların en az %20’sinin kendi malı olma şartı aranmaktadır. Kendi malı olan araçların; ruhsat, demirbaş ve amortisman defterine kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir (YMM) raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir (SMMM) raporu ile tevsik edeceklerdir.” düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde

“25.1. İlgili mevzuatı gereğince ödenecek vergi (KDV hariç), resim, harç ve benzeri giderler ile ulaşım, nakliye ve her türlü sigorta giderleri, Kamu İhale Kurumuna ödenmesi gereken masraf ve Teknik Şartnamede belirtilen tüm giderler teklif fiyata dahildir.

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1.

Taşımada kullanılacak araçlara ait akaryakıt gideri, her türlü sigorta giderleri, bakım-onarım giderleri, şoför işçilik giderleri, amortisman giderleri ve Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre bulundurulması gereken belgeler ile ilgili giderler teklif fiyata dâhildir.

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.” düzenlemesi,

 

Sözleşme Tasarısı’nın “İşin süresi” başlıklı 9’uncu maddesinde “9.1. İşin süresi, işe başlama tarihinden itibaren 24 (yirmi dört) aydır.” düzenlemesi,

 

Teknik Şartname’nin “Kapsam” başlıklı maddesinde “İDARE personelinin ekli güzergâh listesinde belirtilen semtlerden İSTON Avrupa Yakası (Giyimkent, Bayrampaşa, Hadımköy, Yenibosna) ve İSTON Anadolu Yakası (Tuzla) Tesislerine toplu olarak getirilip götürülmesi işi.” düzenlemesi,

 

Anılan Şartname’nin “Hizmetin Tanımı” başlıklı maddesinde “B.1.6 Servis araçlarının köprü ve otoban geçiş ücretleri, her türlü yakıt, bakım-onarım, yedek parça, tamir masrafları ile vergi, muayene, trafik cezası ve sair tüm giderleri yüklenici’ye aittir.

B.2.6 Yüklenici tüm servis araçlarda GPS bulundurmak zorunda olup, İDARE GPS kayıtlarını gerek gördüğü zaman isteyebilir. GPS giderleri YÜKLENİCİ’ ye aittir.

B.2.15 YÜKLENİCİ servis araçlarının ön ve arka kısımlarına dışarıdan rahatça görülebilecek şekilde “İSTON PERSONEL SERVİSİ VE GÜZERGAHI ” belirten yazılı levhaları asacaktır. Söz konusu levhada başka herhangi bir yazı ve resim bulunmayacaktır. Bu levhaların temini İDARE’ nin vereceği formata göre YÜKLENİCİ’ ye aittir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhale dokümanı kapsamında yer alan birim fiyat teklif cetveli güzergâhların mesafeleri ve istenen araç kapasitesi belirtilmek suretiyle 126 iş kalemi üzerinden oluşturulduğu görülmüştür.

 

İdarece yaklaşık maliyet piyasadan yapılan fiyat araştırması kapsamında elde edilen fiyat tekliflerinin aritmetik ortalaması esas alınarak 11.995.376,40 TL olarak belirlenmiş olup, sınır değer tutarı ihale konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet alım ihalesi olmadığı dikkate alınarak Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.1’inci maddesinde yer alan “…personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde … yaklaşık maliyetin 1,30 sayısına bölünmesinden elde edilen tutar sınır değer olarak kabul edilir.” açıklaması çerçevesinde 9.227.212,62 TL (11.995.376,40/1,30) olarak hesaplanmıştır.

 

Başvuru konusu ihaleye 8 isteklinin teklif verdiği, ihale komisyonunca Rtur Turizm Oto. Tem. Tekstil Gıda Petrol Ürün. Paz. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından geçici teminat mektubu, banka referans mektubu ile konak açma belgesinin sunulmadığı, bilanço ve iş hacmini gösteren belgelerinin fotokopi olduğu, Platform Turizm Taş. Gıda İnş. Tem. Hizm. San. ve Tic. A.Ş.nin sunduğu birim fiyat teklif cetvelinde aritmetik hata yapıldığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı,

 

Teklif fiyatları sınır değer tutarının (9.227.212,62TL) altında olan 4 istekliden 27.07.2016 tarihli yazılarla teklif bileşenlerinden;

“Araçların amortisman maliyeti,

Akaryakıt tüketimi,

Araçların bakım maliyeti,

Güzergah izin belgesi ve ruhsatlar,

Mali mesuliyet ve ferdi kaza sigortası,

Kasko ve zorunlu trafik sigortası,

Köprü geçiş ücretleri,

KİK payı ve damga vergisi giderleri,

Kiralama düşünülen araçlar ile ilgili tedarikçilere ait proforma fatura”na ilişkin aşırı düşük teklif açıklaması istenildiği, Altınok Oto. ve Turizm Tic. Ltd. Şti. – Koşan Turizm Aracılık ve İlet. Hizm. Ltd. Şti. İş Ortaklığı ile As-Tur Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti.nin sunduğu açıklamaların yeterli görülmediği, ihalenin aşırı düşük teklif açıklaması uygun görülen Has-Al Turizm Seyahat İnş. Tic. A.Ş. üzerinde bırakıldığı ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak Altur Turizm Servis ve Tic. Ltd. Şti.nin belirlendiği anlaşılmıştır.

 

İdarece isteklilere gönderilen aşırı düşük sorgulama yazılarında, isteklilerin tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenler dışında kalan maliyet kalemleri (işçilik, lastik, araç tabela MTV, egzoz ve emisyon vergisi, HGS-OGS vb.) açısından isteklilerce tevsik edici belge sunulmasına gerek bulunmamaktadır. Bu nedenle isteklilerin aşırı düşük teklif açıklamaları idarece önemli maliyet bileşeni olarak belirlenen hususlar çerçevesinde incelenmiştir.

 

Açıklanması istenilen “önemli maliyet bileşenleri” esas alınarak ihale üzerinde bırakılan Has-Al Turizm Seyahat İnş. Tic. A.Ş. tarafından teklif bedeline ilişkin olarak sunulan açıklama ve açıklamaya ilişkin tevsik edici belgeler incelendiğinde;

 

Teklif bileşenlerine ilişkin maliyet analiz tablosunun sunulduğu, bu tabloya göre

 

Kiralama yolu ile temin edilecek araçların (100 adet) kiralama maliyeti için 3.796.740,00 TL,

 

Kendi malı olan araçların (26 adet) amortisman maliyeti için 1.224.788,34 TL, akaryakıt maliyeti için 316.944,00 TL, bakım vb. giderlerinin maliyeti için 32.700,00 TL, kasko ve zorunlu trafik sigortası, ferdi koltuk sigortası için 271.131,00 TL,

 

Güzergah izin belgesi vb. belgelerin maliyeti için fiyat öngörülmediği, köprü geçiş maliyeti için 7.410,00 TL, her türlü vergi, resim, harç ve sözleşme giderleri için 59.346,17 TL fiyat öngörüldüğü anlaşılmıştır.

 

Anılan istekli tarafından;

 

Kiralama maliyeti için öngörülen fiyatın tevsiki amacıyla, BKS Turizm Taş. Enerji ve İnş. San. ve Tic. A.Ş.den alınan 29.06.2016 tarihli ve toplam bedeli (araçlara ait, sürücü, her türlü bakım-onarım, yedek parça giderleri, araç muayene ücreti, trafik cezaları, zorunlu mali sorumluluk, kasko ve ferdi kaza koltuk sigortası, vergiler, araç sürücülerine ait sgk, gelir vergisi ve sair masraflar tarafımıza aittir.” dâhil, “akaryakıt, güzergah kullanım belgesi ve köprü geçiş ücretleri firmanıza ait olmak üzere teklif verilmiştir.” hariç) 3.796.740,00 TL olan SMMM onaylı fiyat teklifinin sunulduğu, söz konusu belgenin üzerinde “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin bulunduğu,

 

Sunulan belge üzerinde yer alan ibarenin aktarılan Tebliğ’in 79.2.2.1’inci maddesinde yer alan beyanla uyumlu olmadığı, ayrıca fiyat teklifinde kiralama bedeline, araçlara ait sürücü, her türlü bakım-onarım, yedek parça giderleri, araç muayene ücreti, trafik cezaları, zorunlu mali sorumluluk, kasko ve ferdi kaza koltuk sigortası, vergiler, araç sürücülerine ait sgk, gelir vergisi ve sair masrafların dâhil olduğunun beyan edildiği, ancak anılan gider kalemlerine ilişkin maliyetlerin ayrı ayrı fiyatlandırılmadığı, bununla birlikte anılan tutarın ihale konusu işin süresinin tamamını da kapsamadığı (fiyat teklifi 1 yıllık alınmıştır), dolayısıyla söz konusu isteklinin araçların kiralama maliyetine ilişkin sunmuş olduğu fiyat teklifinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ikincil mevzuatına uygun olmadığı,

 

Kendi malı olan araçların amortisman giderinin tevsiki amacıyla, meslek mensubu SMMM Mehmet Hasanusta onaylı “Amortisman Tespit Tutanağı”nın sunulduğu, söz konusu tutanakta araçların alış tarihi, alış bedeli ve 2016, 2017 ve 2018 yılları itibarıyla amortisman giderinin gösterildiği,

 

Vergi Usul Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca normal amortisman yöntemi kullanılarak yapılan amortisman hesaplaması sonucunda, anılan tutanak içeriğinde yer alan tutarların doğru olduğunun tespit edildiği, bu itibarla kendi malı istenilen araçların amortisman giderine ilişkin belgelendirmenin mevzuata uygun olduğu,

 

Akaryakıt maliyetine ilişkin bedeli tevsik etmek üzere, “Akaryakıt Maliyeti” başlıklı tablonun sunulduğu, sunulan tabloda yer alan akaryakıt satış fiyatının EPDK tarafından 29.06.2016 tarihinde “Bayi Satış Fiyatı Bülteni”nde yayımlanan %18 KDV hariç motorin fiyatı tutarı olduğunun belgelendirildiği,

 

Kullanılması öngörülen farklı marka, model ve kapasitedeki araçların 100 kilometrede sarfedeceği akaryakıt miktarının tevsikinin ise Antoto Otomotiv Oto Kir. Taş. İnş. ve Turizm San. Tic. A.Ş. ile Erkay Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından 01.08.2016 tarihinde düzenlenmiş belgeler esas alınarak yapıldığı, bu haliyle akaryakıt satış fiyatı ile araçların yakıt tüketimine ilişkin yapılan belgelendirmelerde mevzuata aykırılık olmadığı,

 

2 yıllık bakım onarım, tamir ve yedek parça giderlerinin maliyeti için öngörülen fiyatın tevsiki amacıyla, Ats Yedek Parça Ser. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından düzenlenen 29.06.2016 tarihli ve toplam bedeli 32.700,00 TL olan meslek mensubu onaylı fiyat teklifinin sunulduğu, söz konusu belgenin üzerinde “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının %80’inin altında olmadığının beyan ederim” ibaresinin bulunduğu, anılan ibarenin aktarılan Tebliğ’in 79.2.2.1’inci maddesinde yer alan beyanla uyumlu olmadığı, dolayısıyla söz konusu isteklinin araçların bakım onarım, tamir ve yedek parça giderlerinin maliyetine ilişkin sunmuş olduğu fiyat teklifinin mevzuata uygun olmadığı,

 

Kasko, zorunlu trafik sigortası ve ferdi kaza sigortası maliyetine ilişkin bedelin tevsiki amacıyla, Güneş Sigorta A.Ş.nin acentesi olan Ödül Sigorta Aracılık Hizm. Ltd. Şti. tarafından 01.08.2016 tarihinde farklı kapasitedeki araçlar için (16+1 ile 29+1 kişilik) düzenlenen 2017 yılı için fiyatlara %10 eklenerek poliçelendirileceğinin belirtildiği fiyat teklifinin sunulduğu, söz konusu belgenin üzerinde “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin bulunduğu,

 

Sunulan belge üzerinde yer alan ibarenin aktarılan Tebliğ’in 79.2.2.1’inci maddesinde yer alan beyanla uyumlu olmadığı, bununla birlikte anılan fiyat teklifinin sigorta şirketlerinin genel müdürlükleri tarafından teyit edilmediği, ayrıca işin süresinin tamamını da kapsamadığı, dolayısıyla anılan tevsik yönteminin Tebliğ’in 79.3.4’üncü maddesine uygun olmadığı,

Güzergah izin belgesi için fiyat öngörülmediği, buna ilişkin 27.08.2014 2014/8-7 UKOME Kararına göre 13.12.2013 tarih ve 2468 sayılı İ.B.B Meclis kararı uyarınca 01.01.2014 yılından itibaren servis aracı güzergah kullanım izin belgeleri ile ilgili ücret alınmayacağına ilişkin belgenin sunulduğu, İ.B.B Meclis kararı ile güzergah izin belgesi için alınan ücret uygulamasının kaldırıldığı görüldüğünden anılan gider için fiyat öngörülmemesinin mevzuata aykırı olmadığı,

 

Köprü geçiş ücretini tevsik etmek üzere, 03.01.2016 tarihi saat 00:00’dan itibaren geçerli olan “İstanbul Boğazı ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri Geçiş Ücret Tarifesi” başlıklı belgenin sunulduğu, anılan belgede yer alan köprü geçişi ücretlerinin Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen “İstanbul Boğazı ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri Geçiş Ücret Tarifesi” olduğunun görüldüğü, anılan tevsik yönteminin mevzuata uygun olduğu,

 

KİK payı (onbinde beş) için 2.973,29 TL, damga vergisi (binde 9,48) için 56.372,91 TL öngörüldüğü, anılan isteklinin teklif bedelinin 5.946.510,00 TL olduğu dikkate alındığında yapılan hesaplamanın mevzuata uygun olduğu,

 

Kiralık araçların akaryakıt maliyetine ilişkin bedel öngörülmediği tespit edilmiştir.

 

Bu haliyle, yukarıda aktarılan tespitler neticesinde ihale üzerinde bırakılan Has-Al Turizm Seyahat İnş. Tic. A.Ş.nin aşırı düşük teklif açıklamasının kamu ihale mevzuatına uygun olmadığı anlaşıldığından ihale üzerinde bırakılan istekliye ait teklifin değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

 

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi istekli Altur Turizm Servi s ve Tic. Ltd. Şti. tarafından teklif bedeline ilişkin olarak sunulan açıklama ve açıklamaya ilişkin tevsik edici belgeler incelendiğinde;

 

Teklif bileşenlerine ilişkin araç toplam maliyeti için 2.072.306,60 TL, trafik ve ferdi sigorta maliyeti için 794.471,95 TL, işçi maliyeti için 581.641,20 TL, akaryakıt toplam maliyeti için 2.072.306,60 TL, bakım onarım maliyeti için 183.231,68 TL, köprü ücreti için 26.190,00 TL, KİK payı 3.650,50 TL, damga vergisi (binde 9,48) 69.213,48 TL, damga vergisi (binde 5,69) 41.542,69 TL fiyat öngörüldüğü anlaşılmıştır.

 

Araç maliyeti için öngörülen fiyatın tevsiki amacıyla, “Tablo 1”in sunulduğu, anılan tabloda ihale konusu işte kullanılacak toplam 126 aracın amortisman bedeli hesabının yer aldığı, söz konusu belgenin meslek mensubu Ali Gür tarafından kaşelenip imzalandığı, 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ile yetkilendirilen meslek mensuplarınca yapılan mesleki iş ve işlemlerin, hukuka uygunluk karinesinden yararlanacağı dikkate alındığında anılan tevsik yönteminin mevzuata uygun olduğu,

 

Zorunlu trafik sigortası ve ferdi kaza sigortası maliyetine ilişkin bedelin tevsiki amacıyla, SB Sigorta ve Dan. Ltd. Şti. tarafından 01.08.2016 tarihinde farklı plakadaki araçlar için düzenlenen, 1 yıllık sürenin bitiş tarihinden itibaren aynı koşullarda devam edileceğinin belirtildiği poliçenin sunulduğu, poliçenin ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya bölge müdürlüğünden teyit edilmediği, ayrıca işin süresinin tamamını da kapsamadığı, dolayısıyla anılan tevsik yönteminin Tebliğ’in 79.3.4’üncü maddesine uygun olmadığı,

 

Akaryakıt maliyetine ilişkin bedelini tevsik etmek üzere, “Tablo 4”ün sunulduğu, sunulan tabloda yer alan akaryakıt birim fiyatının EPDK tarafından 01.06.2016 tarihinde “Bayi Satış Fiyatı Bülteni”nde yayımlanan %18 KDV hariç motorin fiyatı tutarı olduğunun belgelendirildiği, kullanılması öngörülen farklı marka, model ve kapasitedeki araçların 100 kilometrede sarfedeceği akaryakıt miktarının tevsikinin ise Atasever Oto. San. Tic. Ltd. Şti. ile Otokar Oto. ve Savunma San. A.Ş. tarafından 29.07.2016 tarihinde düzenlenmiş belgeler esas alınarak yapıldığı, araçların yakıt tüketimine ilişkin yapılan belgelendirmelerde mevzuata uygun olduğu görülmekle birlikte akaryakıt birim fiyatının tevsiki amacıyla sunulan fiyat tarifesinin tarihinin Tebliğ’in 79.2.2.3’üncü maddesinde yer alan açıklamalar uyarınca ihalenin ilan ile ihale tarihi arasında olmadığının tespit edildiği, bu haliyle akaryakıt birim fiyatına ilişkin belgelendirmenin mevzuata uygun olmadığı,

 

Bakım – onarım için öngörülen fiyatın tevsiki amacıyla, Atasever Oto. San. Tic. Ltd. Şti., Safir Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile Otokar Oto. ve Savunma San. A.Ş. tarafından toplam 17 adet düzenlenen 29.07.2016 tarihli meslek mensubu onaylı fiyat tekliflerinin sunulduğu, ancak söz konusu fiyat tekliflerinin üzerinde Tebliğ’in 79.2.2.1’inci maddesi uyarınca aranılan beyanların yer almadığı, dolayısıyla söz konusu isteklinin araçların bakım onarım maliyetine ilişkin sunmuş olduğu fiyat teklifinin mevzuata uygun olmadığı,

 

Köprü geçiş ücretini tevsik etmek üzere, Karayolları Genel Müdürlüğü’nün internet sayfasından çıkartılan 03.01.2016 tarihi saat 00:00’dan itibaren geçerli olan “İstanbul Boğazı ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri Geçiş Ücret Tarifesi” sunulduğu, anılan tevsik yönteminin mevzuata uygun olduğu,

 

KİK payı (onbinde beş) için 3.650,50 TL, damga vergisi (binde 9,48) için 56.372,91 TL, (binde 5,69) için 41.542,69 TL öngörüldüğü, anılan isteklinin teklif bedelinin 7.301.000,00 TL olduğu dikkate alındığında yapılan hesaplamanın mevzuata uygun olduğu,

 

Araçların kasko bedeline ilişkin fiyat öngörülmediği tespit edilmiştir.

Bu haliyle, yukarıda aktarılan tespitler neticesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi istekli Altur Turizm Servi s ve Tic. Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif açıklamasının kamu ihale mevzuatına uygun olmadığı anlaşıldığından anılan istekliye ait teklifin değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Has-Al Turizm Seyahat İnş. Tic. A.Ş. ve Altur Turizm Servi s ve Tic. Ltd. Şti.ne ait tekliflerin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Hamdi GÜLEÇ

Başkan

 

Şinasi CANDAN

II. Başkan

Osman DURU

Kurul Üyesi

Erol  ÖZ

Kurul Üyesi

 

Köksal SARINCA

Kurul Üyesi

Dr. Ahmet İhsan ŞATIR

Kurul Üyesi

Mehmet  ATASEVER

Kurul Üyesi

 

Oğuzhan YILDIZ

Kurul Üyesi

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.