6111 sayılı Kanunun Belediye Alacakları Bakımından Kapsamı

Yargı Kararı-6

T.C.
ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI
Mahalli Ġdareler Genel Müdürlüğü
Sayı :
B.05.0.MAH.0.01.01.00/
8311
22/03/2011
Konu :
Abone alacakları
GAZiANTEP VALİLĠİĠNE
Ġlgi :03.03.2011 tarihli ve B.05.4.VLK.4.297 07.00/045/1345
sayılı yazınız.
İliniz Nizip Belediye Başkanlığının denetimi sırasında; su gelirleri üzerinde bulunan
gecikme faizlerinin kademeli olarak askıya alınmasına dair belediye meclisinin 10.10.2008 ve
05.01.2009 tarihli kararlarının uygulanmasıyla ilgili olarak tahsil edilmeyen 366.824,47
TL’nin kamu zararı çıkartıldığı, kamu zararının kanuni faizi ile birlikte tahsil edilmek üzere
aboneler adına tahakkuk ettirildiği ve tahsilatın devam ettiğinden bahisle, bu abonelerin 6111
sayılı Kanun hükümlerinden faydalandırılıp faydalandırılmayacağı hakkında görüĢ isteyen ilgi
yazınız incelenmiĢtir.
6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel
Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1 inci maddesinde “…
3) 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu kapsamındaki belediyelerin su abonelerinden olan ve vadesi 31/12/2010 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu halde bu Kanunun yayımlandığı tarihitibarıyla ödenmemiĢ bulunan su kullanımından kaynaklanan alacakları ile bunlara bağlı fer’i (sözleĢmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dâhil) alacakları,.. hakkında uygulanır…”hükmü yer almaktadır.
Kanun hükmünün değerlendirilmesi neticesinde;kamu zararı çıkartıldığı için aboneler
adına tahakkuk ettirilen ve tahsilatı devam eden belediye alacaklarından, tahsil edilenlerin
geri iade edilmeyeceği, ancak henüz tahsil edilmeyen kısmın 6111 sayılı Kanun kapsamında
olduğu değerlendirilmektedir.
Bilgilerinizi rica ederim.
Yavuz Selim KÖġGER
Bakan a.
Genel Müdür

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.