5326Sayılı Kabahatlar Kanunu Uyarınca Yapılan İşlemler Hakkında Genel Yazı (İdari Para Cezaslarının İadesi Hk)

Muhasebe-13

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Muhasebat Genel Müdürlüğü

Sayı     : B.07.0.MGM.0.45/380-                                                                      15941*17/10/2008

Konu   :

5326 sayılı Kabahatler Kanunu uyarınca tahsilatı yapılan idari para cezalarının iadesine ilişkin çıkan ve Bakanlığımıza bağlı muhasebe birimlerince intikal ettirilen sorunlar nedeniyle aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Bilindiği üzere; 5326 sayılı Kabahatler Kanununun “İdari para cezası” başlıklı 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrasında; “Kabahat dolayısıyla idarî para cezası veren kamu görevlisi, ilgilinin rıza göstermesi halinde bunun tahsilatını derhal kendisi gerçekleştirir. İdarî para cezasını kanun yoluna başvurmadan önce ödeyen kişiden bunun dörtte üçü tahsil edilir. Peşin ödeme, kişinin bu karara karşı kanun yoluna başvurma hakkını etkilemez.”, aynı Kanunun “Başvuru yolu” başlıklı 27 nci maddesinin 1 inci fıkrasında; “İdarî para cezası ve mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin idarî yaptırım kararına karşı, kararın tebliği veya tefhimi tarihinden itibaren en geç onbeş gün içinde, sulh ceza mahkemesine başvurulabilir. Bu süre içinde başvurunun yapılmamış olması halinde idarî yaptırım kararı kesinleşir.” hükümlerine yer verilmiştir.

Diğer taraftan, Bakanlığımızca (Gelir İdaresi Başkanlığı) hazırlanıp 12/05/2007 tarihli ve 26520 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 442 Seri No’lu Tahsilat Genel Tebliğinin III- D-3- bölümünün “İdari Yaptırım Kararlarının Kesinleşmesinden Önce Ödeme Yeri” başlıklı (a) bendinde; “İdari yaptırım kararı veren idareler; idari para cezalarını, kanuni ödeme süresi içinde ya da idari yaptırım kararlarının kesinleşmesinden önce ödemek isteyen kişilerden tahsil edecek ve tahsil ettiği tutarları Hazine hesaplarına aktaracaktır.

İdari yaptırım kararları genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri tarafından verilmiş ise söz konusu cezalar, muhasebe yetkilisi mutemetleri ve muhasebe birimleri (merkez muhasebe birimi, mal müdürlükleri ve defterdarlık muhasebe müdürlükleri) vasıtasıyla tahsil edilecektir….” esasları yer almaktadır.

Ayrıca, aynı Tebliğin “VII – Red ve İade İşlemleri” başlıklı bölümünün 1 inci fıkrasında; “Tahsil edilmiş idari para cezalarının herhangi bir sebeple iadesi gerektiği takdirde, red ve iade işlemleri; genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin yaptığı tahsilatlarda, tahsilatı yapan muhasebe birimi tarafından, diğer idarelerin tahsil ettiği idari para cezalarında ise idarenin, para cezasını yatırdığı vergi dairesi tarafından yerine getirilecektir. …” esaslarına yer verilmiştir.

Bu nedenle; idari yaptırım kararlarının iptali nedeniyle yapılacak iade taleplerine ilişkin işlemlerin, ilgili kamu idareleri tarafından muhasebe birimlerine mahkeme kararlarının uygulanması hususunun yazılı olarak bildirilmesi üzerine gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Bilgilerini ve yukarıda belirtilen hususlara ilişkin olarak ilgili birimlere gerekli duyurunun yapılması hususunda gereğini rica ederim.

Ömer DUMAN

Bakan a.

Genel Müdür

DAĞITIM :

– 5018 Sayılı Kanun Eki 1 Sayılı Cetvelde Yer Alan İdareler

– 81 İl Valiliğine

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.