% 50 Oranlarında Hisselere Sahip İki Mühendis Ortağın İş Deneyim Tutarının Hesap Edilmesi…Kik Kararı

% 50 oranlarında hisselere sahip iki mühendis ortağı bulunan tüzel kişilerin, ortaklarının herhangi birinin mezuniyet belgelerinin iş deneyimini tevsik için sunulması durumunda, iş deneyim tutarının hesap edilmesiyle ilgili karar

Toplantı No  : 2010/056
Gündem No  : 6
Karar Tarihi : 23.08.2010
Karar No  : 2010/UY.II-2483
Şikayetçi:
 BİRSU Yapı Müh. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. VEKİLİ: Av. Murat AN Zafer Meydanı No:8/17 Kızılay/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığı, Adakale Sokak No:30 Yenişehir/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 22.07.2010 / 17248
Başvuruya konu ihale:
 2010/34959 İhale Kayıt Numaralı “Sivas Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Bina İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
13.08.2010 tarih ve II.Y.22.37.G029/2010-5E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığı tarafından 27.04.2010 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Sivas Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Bina İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Birsu Yapı Müh. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 30.06.2010 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 12.07.2010 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  22.07.2010 tarih ve 17248 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 22.07.2010 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden;

4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine,

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:
Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; % 50 oranlarında hisselere sahip iki mühendis ortağı bulunan firmalarına ait teklifin, başvuru konusu ihalede iş deneyimine ilişkin olarak sunulmuş olan mezuniyet belgeleri hesaplanırken 35 yıllık mühendis ortağın diploması yerine 30 yıllık ortağın diplomasının hesaplanarak, iş deneyim tutarının yeterli olmadığı gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata uyarlık bulunmadığı iddiasına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “İdarelerce uyulması gereken diğer kurallar” başlıklı 62 nci maddesinde; “Bu Kanun kapsamındaki idarelerce mal veya hizmet alımları ile yapım işleri için ihaleye çıkılmadan önce aşağıda belirtilen hususlara uyulması zorunludur:

……

h) İş deneyimi bulunmayan mühendis veya mimarların, aldıkları lisans eğitimine uygun yapım işi ihalelerine başvurularında, toplam süresi onbeş yılı geçmemek kaydıyla mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl, yüzyirmiikibinüçyüzseksenyedi Türk Lirası (yüzyirmidokuzbin altıyüzkırkdört Türk Lirası) olarak hesaplanmak üzere 10 uncu madde kapsamındaki benzer iş deneyimi olarak dikkate alınır. Bu süre iş deneyimi bulunan mimar ve mühendisler için uygulanmaz. Bu bent kapsamında elde edilen deneyim mühendis ve mimarın beş yıldır en az % 51 hissesine sahip olduğu veya her iki ortağın da mühendis olup % 50-% 50 ortak olduğu tüzel kişiler tarafından da kullanılabilir.” hükmü,

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı 39 uncu maddesinde; “ … (10) Tüzel kişi tarafından tam olarak değerlendirilmek üzere sunulan iş denetleme belgesinin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur.

(11) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur.

(12) Mezuniyet belgelerinin iş deneyimini tevsik için sunulması durumunda; mezuniyetten sonra geçen sürenin onbeş yıldan fazlasının değerlendirmeye alınabilmesi için, başvuru veya teklif kapsamında mezuniyet belgesi sahibine ait yapım işine ilişkin bir iş deneyim belgesinin sunulması zorunludur.

(13) Her iki ortağın da mühendis olup % 50 – % 50 ortak olduğu tüzel kişiler, ortaklarından herhangi birine ait deneyimi, ilgilinin mezuniyet belgesini sunmak suretiyle, benzer iş deneyimi olarak kullanabilir. Bu durumda; her iki ortağın mezuniyet belgesinin de teklif kapsamında sunulması zorunludur. …” hükmü,

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Mühendis veya mimarların mezuniyet belgeleri ile ihalelere katılmaları” başlıklı 43 üncü maddesinde; “ 43.1. 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin (h) bendi uyarınca; mühendis ve mimarların mezuniyet belgeleriyle elde ettikleri deneyimin, mühendis veya mimarların en az beş yıldır en az % 51 hissesine sahip olduğu veya her iki ortağın da mühendis olup % 50-%50 ortak olduğu tüzel kişiler tarafından da kullanılabilmesi mümkündür. Ancak; ortaklık oranları %50-%50 olan tüzel kişilere ilişkin düzenlemede her iki ortağın da mühendis olması koşulu aranacak olup, ortaklardan birinin veya her ikisinin de mimar olduğu % 50-%50 ortaklık oranları olan tüzel kişiler ortaklarına ait mezuniyet belgeleriyle ihalelere katılamayacaklardır.

43.2. Tüzel kişilerin (her iki ortağın da mühendis olup % 50-%50 ortak olduğu tüzel kişiler hariç) ortaklarına ait mezuniyet belgesini iş deneyimlerini tevsik için sunabilmeleri için, mezuniyet belgesi sahibi ortağın en az beş yıldır tüzel kişiliğin en az % 51 hissesine sahip olunduğunun, ihalenin ilk ilan veya davet tarihinden sonra YMM, SMMM ya da ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları tarafından düzenlenen (KİK031.3/Y) nolu standart forma uygun belge ile tevsik edilmesi zorunludur.

43.3. Mezuniyetinden sonra geçen süre on beş yıldan fazla olan mühendis ve mimarların, on beş yıldan fazla mezuniyet sürelerinin de değerlendirilebilmesi için, başvuru veya teklif kapsamında mezuniyet belgesi sunulan mühendis veya mimara ait yapım işine ilişkin bir iş deneyim belgesi (iş bitirme, iş durum, iş denetleme, iş yönetme) sunulması gerekli olup, iş deneyim belgesi sunulmaması durumunda mezuniyetlerinden sonra geçen sürenin on beş yıldan fazlası dikkate alınmayacaktır. Bu kapsamda sunulacak iş deneyim belgesine konu işin, geçici kabul tarihinin veya gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin % 80’ine ulaştığı tarihin, ihale ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde olması koşulu aranmaz.

43.4. Uygulama Yönetmeliği 48 inci maddesinde birden fazla iş deneyiminin toplanarak değerlendirilemeyeceği hüküm altına alınmış olup, bu kapsamda;

a) Mezuniyet belgelerinden 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin (h) bendi uyarınca hesaplanan iş deneyim tutarları, iş deneyim (iş bitirme, iş durum, iş denetleme ve iş yönetme) belge tutarları ile toplanarak değerlendirilmeyecektir.

b) Her iki ortağın da mühendis olup % 50-%50 ortak olduğu tüzel kişilerin iş deneyimi olarak mezuniyet belgesi sunmaları durumunda, mezuniyet belgelerinden elde edilen iş deneyim tutarları toplanarak değerlendirilmeyecektir. …” açıklaması,

İdari şartnamenin “İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı 7.5.1 inci maddesinde; “… Aday ve isteklilerin teklif edilen bedelin % 100’ünden az olmamak üzere yukarıda sayılan şartlara uygun iş deneyim belgesinin sunması zorunludur. …

Mezuniyet belgelerinin iş deneyimini tevsik için sunulması durumunda; mezuniyetten sonra geçen sürenin onbeş yıldan fazlasının değerlendirmeye alınabilmesi için, başvuru veya teklif kapsamında mezuniyet belgesi sahibine ait yapım işine ilişkin bir iş deneyim belgesinin sunulması zorunludur.

Her iki ortağın da mühendis olup % 50 – % 50 ortak olduğu tüzel kişiler, ortaklarından herhangi birine ait deneyimi, ilgilinin mezuniyet belgesini sunmak suretiyle, benzer iş deneyimi olarak kullanabilir. Bu durumda; her iki ortağın mezuniyet belgesinin de teklif kapsamında sunulması zorunludur.” açıklaması yer almaktadır.

Başvuru sahibi firmanın ihale dosyasında sunmuş olduğu belgeler incelendiğinde; firma ortaklarının, % 50 hisseye sahip Mehmet Ali ÜSTÜNEL ve yine aynı oranda hisseye sahip Sebahattin KALAY olduğu, firmanın iş deneyimine ilişkin olarak şirket ortaklarından Sebahattin KALAY adına düzenlenmiş bulunan 15.09.2005 tarihli iş deneyim belgesini sunduğu, ayrıca; şirket ortakları Sebahattin KALAY ile Mehmet Ali ÜSTÜNEL’e ait mezuniyet belgelerini (İnşaat Mühendisliği Diplomalarını) sunduğu, Mehmet Ali ÜSTÜNEL’e ait mezuniyet belgesinin 20.11.1975, Sebahattin KALAY’a ait mezuniyet belgesinin ise 26.06.1981 tarihli olduğu görülmüştür.

Yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerine göre % 50 hisseye sahip iki ortağının da mühendis olduğu tüzel kişilerin, ortaklarından herhangi birine ait deneyimini, ilgilinin mezuniyet belgesini sunmak suretiyle, her iki ortağın mezuniyet belgesinin de teklif kapsamında sunulması şartıyla benzer iş deneyimi olarak kullanabileceği, mevcut haliyle mezuniyet belgesinin iş deneyimi olarak kullanılabilmesi için gerekli şartın sağlandığı,

Ancak; mezuniyet belgelerinin iş deneyimini tevsik için sunulması durumunda; mezuniyetten sonra geçen sürenin onbeş yıldan fazlasının değerlendirmeye alınabilmesi için, başvuru veya teklif kapsamında mezuniyet belgesi sahibine ait yapım işine ilişkin bir iş deneyim belgesinin sunulması zorunlu olduğu, başvuru sahibi firmanın mühendis olan ortaklarından birinin 30 yıl, diğerinin ise 36 yıllık iş deneyimine sahip olduğu ve 30 yıl iş deneyimine sahip ortağına ait iş deneyim belgesinin sunulduğu, diğer ortağına ait iş deneyim belgesi ise sunulmadığı, bu haliyle ise; değerlendirmeye alınacak iş deneyim süresinin iş deneyim belgesi sunulan ortak için 30 yıl, diğer ortak için ise 15 yıl olduğu, dolayısı ile iş deneyim tutarının 30X129.644,00=3.889.320,00 TL, firma teklifinin ise 3.993.558,58 TL olduğu, söz konusu iş deneyim tutarının idari şartnamede istenilen teklif edilen bedelin % 100’ünden az olmamak şartını karşılamadığı, bu sebeple de başvuru sahibi firmanın iş deneyim belgesi tutarının yetersiz olduğu gerekçesi ile teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.