29.05.2006 tarih ve 9279 Sayılı 2006-4 sayılı Başbakanlık Genelgesinin Uygulama Esasları Hk. Genel Yazı

Muhasebe-21

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Muhasebat Genel Müdürlüğü

Sayı : B.07.0.MGM.0.41/9279                                                                    29.05.2006

Konu:

Bilindiği üzere, 2006/4 sayılı Başbakanlık Genelgesine göre, ödemeleri Muhasebat Genel Müdürlüğüne bağlı saymanlıklarca yapılan tahakkuk dairelerinde istihdam edilen memurların say2000i sistemindeki maaş ödemelerine esas özlük bilgilerinin en geç Mayıs ayı itibariyle güncellenerek, maaş hesaplamalarının Haziran ayından itibaren say2000i sistemi üzerinden yapılması, muhasebe kayıtlarında bu hesaplamalara bağlı olarak sistem tarafından üretilen Ödeme Emri Belgesinin esas alınması gerekmektedir.

Söz konusu Başbakanlık Genelgesi ile yapılan düzenlemeler, aşağıda belirtilen esaslar dahilinde yürütülecektir:

 • Ödeme Emri Belgesinin say2000i sistemindeki maaş bilgilerine bağlı olarak hazırlanması amacıyla, say2000i sisteminde 01-1 Personel Ödenekleri (Milli Savunma Bakanlığı hariç) ekonomik koduna manuel olarak muhasebe kaydı yapılması Haziran 2006 döneminden itibaren engellenecektir. Bu sebeple, say2000i sistemindeki maaş bilgilerinin zamanında güncellenmesi büyük önem arz etmektedir. Buna göre, say2000i sistemi dışında hesaplanan maaşlara ait Ödeme Emri Belgelerine göre muhasebe kaydı ve buna dayanarak her hangi bir maaş ödemesi yapılamayacaktır.
 • 2006/4 sayılı Genelgenin ilk defa uygulanacak olması sebebiyle, Haziran ayı maaşlarında meydana gelen değişikliklere ilişkin Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde belirtilen kanıtlayıcı belgeler memur bazında tahakkuk daireleri tarafından bir araya getirilerek bir dosya halinde, en geç 2 Haziran 2006 tarihinde ve takip eden aylarda da ilgili ayın en geç 2 inci iş günü sonuna kadar bağlı oldukları saymanlıklara teslim edilecektir.
 • Evrakların saymanlığa teslim tarihinden sonra; naklen gelen, açıktan atanan, ücretsiz izin ve askerlik dönüşü gibi nedenlerle göreve başlayan personel için kişi bazında ayrıca maaş tahakkuk ettirilecektir. Bunun dışında, çalışan personelin özlük haklarında evrakların saymanlığa teslim edildiği tarihten sonra meydana gelen değişiklikler, takip eden ay maaş işlemlerine dahil edilecektir.
 • Saymanlıklar, 2 inci maddede belirtilen değişiklik belgelerinin saymanlığa teslim edildiği tarihi, Personel Modülü / Memur Maaşları Maaş Bilgileri menüsündeki Maaş Belgeleri Teslimat Bilgileri formu ile say2000i sistemine kaydedeceklerdir.
 • Haziran ayından itibaren, ilaç katkı payları (%20 memur katkı payları), Emekli Sandığı Reçete Kontrol Sisteminden otomatik olarak maaş hesabına yansıtılacak, Reçete Kontrol Sistemini uygulayan saymanlıklar mauel olarak ilaç kesinti girişi yapmayacaklardır. Buna göre eczaneler tarafından düzenlenen %20 memur katkı paylarına ilişkin listeler (Ek – 2 Listeleri), tahakkuk daireleri tarafından kontrol edildikten sonra 2’nci maddede belirtilen dosya içinde saymanlıklara ulaştırılacaktır.

Reçete Kontrol Sisteminden say2000i sistemine aktarılan ilaç katkı payları ile tahakkuk daireleri tarafından iletilen Ek–2 Listeleri saymanlıklar tarafından karşılaştırılacak, varsa hata ve eksiklikler giderildikten sonra onaylanacaklardır.

 • Haziran 2006 döneminden itibaren tüm Türkiye’de Reçete Kontrol Sistemi yürürlüğe konulacağından Haziran ayında alınacak bütün ilaçların Reçete Kontrol Sistemi üzerinden kontrol edilerek verilmiş olması gerekmektedir. Bu husus, uygulamayı henüz başlatmamış olan saymanlıklar tarafından anlaşmalı eczanelere resmî bir yazı ile bildirilecek; daha sonra Haziran 2006 dönemine ait olup ekinde Reçete Kontrol Sisteminden alınan Java Döküm Listesi bulunmayan ilaç faturaları saymanlıklar tarafından kabul edilmeyecektir.
  Say2000i sisteminin Sağlık Modülünden Emekli Sandığı Reçete Kontrol Sistemi Kurum Uygulamasına erişebilen saymanlıklar Haziran 2006 döneminden itibaren bütün ilaç faturalarını bu program üzerinden, Emekli Sandığı programına ulaşamayanlar ise manuel olarak kontrol ettikten sonra ödeme yapacaklardır.
 • Saymanlıklar, maaş bilgileriyle ilgili güncellemeleri ve maaş hesaplamalarını yaptıktan sonra, her bir tahakkuk dairesi için Ödeme Emri Belgesini dökecek, sistemden alınıp Bankaya Gönderilecek Listeyi ve tahakkuk daireleri tarafından iletilen değişiklik belgelerini bu Ödeme Emri belgesinin ekine bağlayarak, maaş bilgilerinin Ödeme Emri Belgesinin ekindeki değişiklik belgelerine göre güncellendiğini ve güncellenen bilgilere göre maaş hesaplatıldığını bu hesaplamalara dayalı olarak oluşturulan Ödeme Emri Belgesinin sistemden döküldüğünü belirten bir resmî yazı ekinde tahakkuk dairelerine göndereceklerdir. Söz konusu yazı ve eki belgeler, her ayın en geç 10 una kadar, bu tarihin tatile rastlaması halinde bu tarihten önceki en son mesai günü sonuna kadar Daire mutemetleri tarafından   teslim alınacaktır.
 • Daire mutemetleri, saymanlıktan teslim aldığı tahakkuk evrakını (7incı maddede belirtilen yazı ve eki belgeleri) personelin maaş hesabının bulunduğu banka şubesi ve hesap numaraları açısından kontrol edecek, varsa hata ve noksanlıkları aynı gün içinde saymanlığa düzelttireceklerdir.
 • 05.2006tarih ve 2006/5 sayılı say2000i duyurusunda belirtilen uygulama nedeniyle, banka hesap numaralarının geç güncellenmesinden dolayı Haziran ayına yetiştirilememe ihtimali olması durumunda; Haziran ayı maaşlarına ait banka disketleri, bir önceki ayda bankaya verilen listelerin güncellenmesi suretiyle daire mutemetleri tarafından hazırlanarak bankalara iletilecektir.
 • Tahakkuk daireleri, kendilerine gelen Ödeme Emri Belgesi ve eki evrakı her ayın 11 inde, bu günün tatile rastlaması halinde bu günden önceki en son mesai saati bitimine kadar imza süreciyle ilgili işlemleri tamamladıktan sonra bağlı oldukları saymanlıklara ulaştıracaklardır.
 • Saymanlıklar, Haziran 2006 döneminden başlamak üzere, her ayın 12’sinde bu günün tatile rastlaması halinde fazla mesai yapmak suretiyle muhasebeleştirme işlemlerini tamamlayarak Gönderme Emri Belgelerini ilgili Bankaya ulaştıracaklardır.

Bilgilerini ve maaş ödemelerinde her hangi bir aksamaya meydan verilmemesi için yukarıda belirtilen hususlarla ilgili gereken tedbirlerin alınmasını önemle rica ederim.

Ömer DUMAN

Bakan Adına

Genel Müdür

DAĞITIM:

Bakanlıklara

Bağlı ve İlgili Kuruluşlara

81 İl Valiliğine

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.