2019 Yurt Dışı Harcırahı Mesafe Cetvelleri Son Hali

 

Yurt dışı harcırahı mesafe cetvelleriyle ilgili olarak 15.01.2019 tarihinde yapılan değişiklik aşağıda gösterilmiştir.

 

Yurt dışı harcırahı mesafe cetvelini görmek için tıklayınız….

 

Yurt Dışı Geçici Görev Yolluğu Nasıl Hesaplanır?

– Yurtdışına

– Sürekli görevle yurtdışında iken başka  ülkelere geçici  görevle  gönderilenlere

Türkiye’den veya sürekli görevle bulundukları ülkelerden her çıkışlarında seyahat ve ikamet  süresinin ilk on günü için yurtdışı için tespit edilen gündelik miktarlarının %50 artırılması suretiyle hesaplanır

 

Yurtdışı Konaklama Gideri Nasıl Hesaplanır?

-Yurt dışı konaklama gideri (madde 4)

– Türkiye’den yurtdışına geçici görevle gönderilenlerden, seyahat ve ikamet süresinin;

– İlk on günü ile sınırlı olmak kaydıyla,

-Yurtdışında yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri fatura ile belgelendirenlere,

Faturada gösterilen günlük yatak ücretinin birinci fıkrada belirtildiği şekilde artırımlı olarak hesaplanan gündeliklerinin % 40’ını aşması halinde aşan kısmın % 70’i ayrıca ödenir.

 

Ancak, yatacak yer temini için ödenecek  günlük ilave miktar, artırımlı olarak hesaplanan gündeliklerin ekli cetvelin;

 

q I-III no’lu sütunlarda gösterilen unvanlarda bulunanlar için % 100’ünden

q IV-VIII no’lu sütunlarda gösterilen kadrolarda

bulunanlar için % 70’inden fazla olamaz.

 

Gündelik miktarı   : 100 $

Günlük otel ücreti : 150 $

 

100x1,5=150$
150x% 40=60$
15060=90$
90x% 70=63$

 

 

-I-III nolu sutunlar için artırımlı gündeliğin %100 ünü (100*1,5=150 $)

-IV-VIII nolu sutunlarda yer alanlar için artırımlı gündelğin %70 ini geçemez. (150*0,70=105 $)

 

MADDE 5- (1)Merkezi Yönetim kapsamındaki kamu idarelerince ekli cetvelde yer alanların yurtdışına geçici görevlendirmelerinde; görevin önem ve özelliği ile görev yeri itibarıyla oluşabilecek konaklama gideri ihtiyacı dikkate alınmak ve belgelendirilmek suretiyle görevlendirme süresince;

 

a) Genel müdür ve daha üst makam yöneticileri ile ek göstergeleri genel müdür düzeyinde veya daha yüksek tespit edilen görevde bulunan yöneticilerin,

b) Ek göstergesi 8.000 ve daha yüksek olanlarla birlikte aynı yurtdışı toplantısına katılan ilgili kurum personelinin,

c) Zorunlu ve istisnai hallere münhasır olmak üzere, ilgili Bakanın onayı alınmak şartıyla (a) ve (b) bentleri kapsamı dışında kalan diğer personelin,

konaklama bedelinin ilgilinin gündeliklerinin yüzde kırkını aşan kısmının tamamı ödenebilir.

 

 

Gündelik miktarı   : 100 $

 

Günlük otel ücreti : 150 $

 

100x1,5=150$
150x% 40=60$
15060=90$

 

Ancak 10 günü aşan görevlendirmelerde ilk 10 güne kadar artırımlı gündelikler üzerinden hesaplama yapılacak. 10 günü aşan günler için ise artırımsız gündelik miktarları esas alınacaktır.

 

Yurtdışı Konaklama Giderinin ödenmesinde üst sınır var mıdır?

-Ancak, 5. madde kapsamında yıl içinde yapılan görevlendirmeler sonucunda, bu Kararın 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan tutarları aşan konaklama bedeli için idare bütçesinden yapılacak yıllık harcama tutarının toplamı ilgili idare bütçesinin 03.3.3.01 ekonomik kodunda yer alan yurtdışı geçici görev yolluğu kesintili başlangıç ödeneğinin %30’unu aşamaz. İlgili kamu idarelerinin bu kapsamda kullanabilecekleri ödenek tutarları ile bu giderlerin ödenmesi ve izlenmesine ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir.

 

Yurtdışı Geçici Görevlendirmelerde Esas Alınacak Döviz Kuru Nedir?

-Harcırah için avans verilmiş ise; avansın TL cinsinden tutarı, yabancı para cinsinden avans miktarının tahakkuk tarihindeki T.C. Merkez Bankasınca ilan edilen Efektif satış kuruyla çarpılması suretiyle bulunur. Avans mahsup işlemlerinde ise, ilgiliye ödeme tarihindeki TCMB efektif satış kuru esas alınır.

Harcırah için avans verilmemiş ise; yurtdışı gündeliklerinin Türk Lirası cinsinden tutarı, yabancı para cinsinden gündelik miktarının beyanname düzenleme tarihindeki TCMB’ce ilan edilen Döviz satış kuruyla çarpılması suretiyle bulunur.

Yurt Dışı Sürekli Görev Yolluğu Nasıl Hesaplanır?

1-Yevmiye

Yurtdışı gündelik tutarları her yıl Bakanlar Kurulu tarafından belirlenip Resmi Gazete’de ilan edilir. Her ülke için geçerli olan gündelik miktarı farklıdır. Memur hangi ülkeye gidecekse Bakanlar Kurulu ekinde yer alan cetvelden ilgili ülkenin gündeliği bulunarak kişiye ödenecek yevmiye miktarı tespit edilir.

2-Yol Masrafı

Yurtdışı yol masrafı hakkında düzenlemeler Harcırah Kanunu’nun 29. Maddesinde yer almaktadır.

3- Aile Masrafı

Yurt içi sürekli görev yolluğundaki gibidir.

4- Yer Değiştirme Masrafı

Kanun’un “Yurt Dışı Yer Değiştirme Masrafı” başlıklı 46. Maddesinde;

“Yurtdışı yer değiştirme masrafı memur veya hizmetlinin;

  1. Kendisi için yurtdışı gündeliğinin yirmi katı,
  2. Harcıraha müstehak aile fertlerinin her biri için yurtdışı gündeliğinin sekiz katı (Bu miktar yurtdışı gündeliğinin otuziki katını aşamaz),
  3. Her kilometre veya denizmili başına yalnız kendisi için yurtdışı gündeliğinin binde yedisi,

Olarak hesaplanır.

Yabancı ülkelerden dönüşlerde, yer değiştirme masrafının yukarıdaki (c) bendine göre verilecek kısmı, aynı şehirde ikamet eden her ikisi de memur veya hizmetli olan eşlerden yalnız birisi için hesaplanıp ödenir.” Hükmü yer almaktadır

Madde metninden anlaşılacağı üzere yer değiştirme masrafı iki kısımdan oluşmaktadır.

a-)Sabit Unsur

Memur=Gündelik*20

Aile Fertleri=Memurun Gündeliği*8 (Gündeliğin 32 Katını Aşamaz)

 b)Km Tazminatı

 Gündelik*‰ 7*Km

 Örnek:

Ticaret Bakanlığında, 1. Dereceden aylık alan ticaret ateşesi X İtalya Milanoya atanmıştır.

 Veriler:

Evli,Eşi çalışmıyor,

İki çocuk sahibi

Döviz Kuru: 1€=3,98-TL

1.Derece Aylık Alanlar İçin İtalya Yevmiyesi: 92€

Yevmiye TL= 92€*3,98=366,16-TL

Uçak Bileti: 390€=1.555,20-TL

Ankara-Milano =2.676 Km (net km rakamı cetvelden bulunacak)

Çözüm

1-Yevmiye= 366,16-TL

2-Yol Masrafı= 1.555,20-TL

3-Aile Masrafı:

Eşi=1.921,36 (366,16+1.555,20)

Çocuk (2 Kişi) =3.842,72 (1.921,36*2)

 4-Yerdeğiştirme Masrafı

 A-SABİT UNSUR

Memurun Kendisi İçin=7.323,20=20*366,16

Eşi=2.929,28= 8*366,16

Çocuklar (2 Kişi) =5.858,56 = (8*366,16)*2

 Unutmayalım, Aile efradı için yer değiştirme masrafı toplamda 32 katı geçemez.

B-KM TAZMİNATI

(366,16*‰7)*2.676=6.858,91-TL

Yer Değiştirme Masrafı Toplam=22.969,95-TL (Sabit Unsur Toplamı+Km Tazminatı Toplamı) (16.111,04+

Kişiye Ödenecek Tutar=1+2+3+4

366,16+1.555,20+5.764,08+22.969,95=30.655,09-TL (Vergi hariç)

Yurtdışı sürekli görev yolluğunda taksi ücreti ödenir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.