2019 Yılı Özel Usulsüzlük Cezaları

 

1) 2019 Yılı Özel Usulsüzlük Cezaları

USULSÜZLÜK CEZALARI (VUK. Md. 352) (2019)

 

MADDE 352-Usulsüzlük Dereceleri Ve Cezaları

                   (Kanuna Bağlı Cetvel)

 

Birince Derece Usulsüzlükler

 

1-Sermaye şirketleri———————————————————————————————-180

2-Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı————–110

3-İkinci sınıf tüccarlar——————————————————————————————-55

4-Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar—————25

5-Kazancı basit usulde tespit edilenler———————————————————————14,80

6-Gelir vergisinden muaf esnaf——————————————————————————-7

 

İkinci Derece Usulsüzlükler

 

1-Sermaye şirketleri————————————————————————————————98

2-Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı—————-55

3-İkinci sınıf tüccarlar——————————————————————————————–25

4-Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar————–14,80

5-Kazancı basit usulde tespit edilenler————————————————————————–7

6-Gelir vergisinden muaf esnaf——————————————————————————–3,90

 

2) 2018 Yılı Özel Usulsüzlük Cezaları

2019 Yılı Özel Usulsüzlük Cezaları aşağıda gösterilmiştir.

 

Kanuni Süresinden Sonra Elektronik Ortamda Verilen Beyannameler ve Düzeltme Amaçlı Bildirim ve Formların Özel Usulsüzlük Cezaları

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2018/3

KONU: 2018 Yılında Uygulanacak Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Ceza Tutarları ile Vergi Usul Kanununa Göre Uygulanacak Çeşitli Had ve Miktarlar.

29 Aralık 2017 tarihli ve 30285 sayılı (Mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanan 490 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Vergi Usul Kanununun 104, Mükerrer 115, 153/A, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353, 355 ve Mükerrer 355 inci maddelerinde yer alan, miktarlar ve hadler 01 Ocak 2018tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

 

MADDE NO – KONUSU

2018 Yılında Uygulanacak Tutar (TL)

MADDE 104-İlanın şekli

 

 1- İlanın vergi dairesinde yapılması

2.200

3- İlanın;

 

   – Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla gazetede yapılması

2.200-220.000

   – Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca yapılması

220.000 ve üzeri

MÜKERRER MADDE 115-Tahakkuktan vazgeçme

27

MADDE 153/A-Teminat tutarı

100.000

MADDE 177-Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri

 

 1- Yıllık;

 

  – Alış tutarı

190.000

  – Satış tutarı

260.000

2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı

100.000

3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı

190.000

MADDE 232-Fatura kullanma mecburiyeti

1.000

MADDE 252-Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç

2,70

MADDE 313-Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar

1.000

MADDE 343-En az ceza haddi

 

   – Damga vergisinde

12

  – Diğer vergilerde

24

MADDE 352- Usulsüzlük dereceleri ve cezaları

 

(Kanuna bağlı cetvel)

 

I inci derece usulsüzlükler

 

1- Sermaye şirketleri

148

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı                                                                           

90

3 – İkinci sınıf tüccarlar

45

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar   

21

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler                                               

12

6- Gelir vergisinden muaf esnaf     

5,70

II nci derece usulsüzlükler

 

1- Sermaye şirketleri

80

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

45

3 – İkinci sınıf tüccarlar                                                                          

21

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar     

12

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

5,70

6- Gelir vergisinden muaf esnaf                                                           

3,20

MADDE NO – KONUSU

2018 Yılında Uygulanacak Tutar (TL)

MADDE 353-Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmaması

 

 

1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu,  serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması

240

 – Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza

120.000

2 Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi,  giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma  irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi,  kullanılmaması veya bulundurulmaması

240

– Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için  toplam ceza

12.000

 – Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza

120.000

4- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması

240

6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen  hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik  bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara

5.700

7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel  kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara

290

8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine

900

–   Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

180.000

9 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere

1.200

10-127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına

900

MADDE 355-b) Damga Vergisinde

 

 – Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası

2

MÜKERRER MADDE 355- Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci  madde hükmüne uymayanlar için ceza

 

 

1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

1.600

2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında

800

3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında

400

Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

1.200.000

MADDE 370Kullanılan sahte veya muhteviyatı itibariyla yanıltıcı belge tutarı

57.000

 

Kanuni Süresinden   Sonra Elektronik   Ortamda   Verilen Beyannameler İçin Özel Usulsüzlük   Cezası Uygulaması (2017     YILI )
Beyannamenin kanuni   verilme süresinin     sonundan başlayarakİlk 30 Gün İçinde   Verilmesiİkinci 30 Gün İçinde   VerilmesiSonrası Verilmesi
Birinci sınıf   tüccarlar ile Serbest   Meslek   Erbabı hakkında

140 TL

280 TL

1.400 TL

İkinci sınıf   tüccarlar, defter tutan     çiftçiler ile kazancı basit usulde   tespit edilenler hakkında

70 TL

140 TL

700 TL

Yukarıda yazılı   olanlar dışında kalanlar     hakkında

35 TL

70 TL

350 TL

 

Kanuni Süresinden   Sonra Düzeltme Amacıyla Elektronik Ortamda Verilen     Bildirim ve   Formlar İçin Özel Usulsüzlük Cezası Uygulaması (2017     YILI )
Bildirim veya formun   düzeltme amacıyla kanuni verilme süresinin sonundan     başlayarakİlk 10 Gün İçinde   VerilmesiTakip Eden 15 Gün   İçinde VerilmesiSonrası Verilmesi
Birinci sınıf   tüccarlar ile Serbest Meslek Erbabı hakkında

Ceza Yok

280 TL

1.400 TL

İkinci sınıf   tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde       tespit edilenler hakkında

Ceza Yok

140 TL

700 TL

Yukarıda yazılı   olanlar dışında kalanlar hakkında

Ceza Yok

70 TL

350 TL

Not: 09.08.2016 tarihinden itibaren elektronik ortamda bildirim veya form verilmesi mecburiyetine uyulmaması hâlinde kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası, bildirim veya formların belirlenen sürelerin sonundan başlayarak elektronik ortamda 3 gün içinde verilmesi halinde 1/10 oranında uygulanır. 2017 yılı için 140 TL

Kanuni Süresinden   Sonra Elektronik   Ortamda   Verilen Beyannameler İçin Özel Usulsüzlük   Cezası Uygulaması (2016     YILI )
Beyannamenin kanuni   verilme süresinin     sonundan başlayarakİlk 30 Gün İçinde   Verilmesiİkinci 30 Gün İçinde   VerilmesiSonrası Verilmesi
Birinci sınıf   tüccarlar ile Serbest   Meslek   Erbabı hakkında

137 TL

274 TL

1.370 TL

İkinci sınıf   tüccarlar, defter tutan     çiftçiler ile kazancı basit usulde   tespit edilenler hakkında

69 TL

138 TL

690 TL

Yukarıda yazılı   olanlar dışında kalanlar     hakkında

34 TL

68 TL

340 TL

 

 

 

 

 

 

 

 

Kanuni Süresinden   Sonra Düzeltme Amacıyla Elektronik Ortamda Verilen     Bildirim ve   Formlar İçin Özel Usulsüzlük Cezası Uygulaması (2016     YILI )
Bildirim veya formun   düzeltme amacıyla kanuni verilme süresinin sonundan     başlayarakİlk 10 Gün İçinde   VerilmesiTakip Eden 15 Gün   İçinde VerilmesiSonrası Verilmesi
Birinci sınıf   tüccarlar ile Serbest Meslek Erbabı hakkında

Ceza Yok

274 TL

1.370 TL

İkinci sınıf   tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde       tespit edilenler hakkında

Ceza Yok

138 TL

690 TL

Yukarıda yazılı   olanlar dışında kalanlar hakkında

Ceza Yok

68 TL

340 TL

Not: 09.08.2016 tarihinden itibaren elektronik ortamda bildirim veya form verilmesi mecburiyetine uyulmaması hâlinde kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası, bildirim veya formların belirlenen sürelerin sonundan başlayarak elektronik ortamda 3 gün içinde verilmesi halinde 1/10 oranında uygulanır. 2016 yılı için 137 TL

Kanuni Süresinden   Sonra Elektronik   Ortamda   Verilen Beyannameler İçin Özel   Usulsüzlük Cezası Uygulaması (2015     YILI )
Beyannamenin kanuni   verilme süresinin     sonundan başlayarakİlk 30 Gün İçinde   Verilmesiİkinci 30 Gün İçinde   VerilmesiSonrası Verilmesi
Birinci sınıf   tüccarlar ile Serbest   Meslek   Erbabı hakkında

130 TL

260 TL

1.300 TL

İkinci sınıf   tüccarlar, defter tutan     çiftçiler ile kazancı basit usulde   tespit edilenler hakkında

66 TL

132 TL

660 TL

Yukarıda yazılı   olanlar dışında kalanlar     hakkında

33 TL

66 TL

330 TL

 

Kanuni Süresinden   Sonra Düzeltme Amacıyla Elektronik Ortamda Verilen     Bildirim ve   Formlar İçin Özel Usulsüzlük Cezası Uygulaması (2015     YILI )
Bildirim veya formun   düzeltme amacıyla kanuni verilme süresinin sonundan     başlayarakİlk 10 Gün İçinde   VerilmesiTakip Eden 15 Gün   İçinde VerilmesiSonrası Verilmesi
Birinci sınıf   tüccarlar ile Serbest Meslek Erbabı hakkında

Ceza Yok

260 TL

1.300 TL

İkinci sınıf   tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde       tespit edilenler hakkında

Ceza Yok

132 TL

660 TL

Yukarıda yazılı   olanlar dışında kalanlar hakkında

Ceza Yok

66 TL

330 TL

 

Kanuni Süresinden   Sonra Elektronik   Ortamda   Verilen Beyannameler İçin Özel   Usulsüzlük Cezası Uygulaması (2014     YILI )
Beyannamenin kanuni   verilme süresinin     sonundan başlayarakİlk 30 Gün İçinde   Verilmesiİkinci 30 Gün İçinde   VerilmesiSonrası Verilmesi
Birinci sınıf   tüccarlar ile Serbest   Meslek   Erbabı hakkında

120 TL

240 TL

1.200 TL

İkinci sınıf   tüccarlar, defter tutan     çiftçiler ile kazancı basit usulde   tespit edilenler hakkında

60 TL

120 TL

600 TL

Yukarıda yazılı   olanlar dışında kalanlar     hakkında

30 TL

60 TL

300 TL

 

Kanuni Süresinden   Sonra Düzeltme Amacıyla Elektronik Ortamda Verilen     Bildirim ve   Formlar  İçin Özel   Usulsüzlük Cezası Uygulaması (2014     YILI )
Bildirim veya formun   düzeltme amacıyla kanuni verilme süresinin sonundan     başlayarakİlk 10 Gün İçinde   VerilmesiTakip Eden 15 Gün   İçinde VerilmesiSonrası Verilmesi
Birinci sınıf   tüccarlar ile Serbest Meslek Erbabı hakkında

Ceza Yok

240 TL

1.200 TL

İkinci sınıf   tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde       tespit edilenler hakkında

Ceza Yok

120 TL

600 TL

Yukarıda yazılı   olanlar dışında kalanlar hakkında

Ceza Yok

60 TL

300 TL

 

Kanuni Süresinden   Sonra Elektronik   Ortamda   Verilen Beyannameler İçin Özel   Usulsüzlük Cezası Uygulaması (2013     YILI )
Beyannamenin kanuni   verilme süresinin     sonundan başlayarakİlk 30 Gün İçinde   Verilmesiİkinci 30 Gün İçinde   VerilmesiSonrası Verilmesi
Birinci sınıf   tüccarlar ile Serbest   Meslek   Erbabı hakkında

120 TL

240 TL

1.200 TL

İkinci sınıf   tüccarlar, defter tutan     çiftçiler ile kazancı basit usulde   tespit edilenler hakkında

60 TL

120 TL

600 TL

Yukarıda yazılı   olanlar dışında kalanlar     hakkında

30 TL

60 TL

300 TL

 

Kanuni Süresinden   Sonra Düzeltme Amacıyla Elektronik Ortamda Verilen     Bildirim ve   Formlar  İçin Özel   Usulsüzlük Cezası Uygulaması (2013     YILI )
Bildirim veya formun   düzeltme amacıyla kanuni verilme süresinin sonundan     başlayarakİlk 10 Gün İçinde   VerilmesiTakip Eden 15 Gün   İçinde VerilmesiSonrası Verilmesi
Birinci sınıf   tüccarlar ile Serbest Meslek Erbabı hakkında

Ceza Yok

240TL

1.200 TL

İkinci sınıf   tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde       tespit edilenler hakkında

Ceza Yok

120 TL

600 TL

Yukarıda yazılı   olanlar dışında kalanlar hakkında

Ceza Yok

60TL

300 TL

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.