2019 Yılı Değerli Kağıt (Pasaport, Sürücü Belgesi, Aile Cüzdanı vs.) Bedelleri

pasaport-2

1) 2019 Yılı Değerli Kağıt Bedelleri

DEĞERLİ KAĞIT BEDELLERİ

 

Maliye Bakanlığından:

MUHASEBAT VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 60)

DEĞERLİ KAĞITLAR

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 21/2/1963 tarihli ve 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununa ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların 2019 yılında uygulanacak satış bedellerini tespit etmektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 210 sayılı Kanunun 1 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Değerli kağıt bedelleri

MADDE 3 – (1) 210 sayılı Kanuna ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

Değerli Kağıdın Cinsi                                                                                   Bedel (TL)

1 – Noter kağıtları :                                                                                                         

  1. a) Noter kağıdı13,50
  2. b) Beyanname 13,50
  3. c) Protesto, vekaletname, re’sen senet27,00

2 – (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)                                                                                

3 – Pasaportlar                                                                                                      133,50

4 – İkamet İzni (değişik:28/7/2016- 6735/27 md.)                                                89,00

5 – (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)                                                                                

6 – (Değişik:14/1/2016-6661/3.md.)                                                                               

  1. a) Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı                                                                       22,50

  1. b) Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti

kimlik kartı                                                                                                             22,50

  1. c) Kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı                   45,00

7 – Aile cüzdanları                                                                                                121,00

8 – (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)                                                                                

9 – Sürücü belgeleri                                                                                              166,00

10 – Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)                                                            166,00

11 – (Mülga:06/01/2017-680 KHK/35.md)                                                                      

12 – Motorlu araç tescil belgesi                                                                            148,50

13 – İş makinesi tescil belgesi                                                                               124,00

14 – Banka çekleri (Her bir çek yaprağı)                                                                8,00

15 – Mavi Kart (Ek: 9/5/2012-6304/9 md.)                                                           12,50

16 – Yabancı çalışma izni belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.)                          89,00

17 – Çalışma izni muafiyeti belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.)                       89,00

(2) 14/1/2016 tarihli ve 6661 sayılı Askerlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 4 üncü maddesi ile 210 sayılı Kanuna eklenen geçici 3 üncü madde kapsamında Nüfus Cüzdanlarının bedeli 13,00 TL  olarak belirlenmiştir.

(3) Birinci fıkrada yer alan tabloda belirtilen değerli kağıtlar ile ikinci fıkrada yer alan “Nüfus Cüzdanları”, muhasebe birimleri, yetkili memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar ile bankalar tarafından yeni bedelleri üzerinden satılır.

(4) Muhasebe birimleri ve yetkili memurlarda mevcut değerli kağıtların yeniden değerlendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi işlemleri 27/12/2014 tarihli ve 29218 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

(5) Yurtdışı temsilcilikler tarafından satılan değerli kağıtların bedellerinin yabancı para cinsinden tahsilinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 2018 yılının son iş günü saat 15.30’da belirlenen gösterge niteliğindeki efektif alış kurları esas alınır ve bu hesaplamada ortaya çıkan ondalık küsuratlar tama iblağ edilir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 4 – (1) 30/12/2017 tarihli ve 30286 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:56) Değerli Kağıtlar yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

 

2) 2018 yılı Değerli Kağıt Bedelleri

Maliye Bakanlığı 210 sayılı Değerli Kâğıtlar Kanununa bağlı tabloda yer alan değerli kâğıtların 2018 yılında uygulanacak satış bedellerini belirledi. 2018 Yılı Değerli Kâğıt Bedellerini belirleyen Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

210 sayılı Kanuna ekli Değerli Kâğıtlar Tablosunda yer alan değerli kâğıtların bedelleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

Numara Değerli Kağıdın Cinsi Bedel(TL)
1 Noter Kağıtları:
a)Noter Kağıdı 11,00
b)Beyanname 11,00
c)Protesto,vekaletname,re’sen senet 22,00
2 Pasaportlar 108,00
3 İkamet İzni 72,00
4 a)Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 18,50
b)Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 18,50
c)Kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 37,00
5 Aile Cüzdanları 98,50
6 Sürücü belgeleri 134,00
7 Sürücü çalışmaları belgeleri(Karneleri) 134,00
8 Motorlu araç tescil belgesi 120,00
9 iş makinesi tescil belgesi 100,00
10 Banka çekleri (Her bir çek yaprağı) 6,50
11 Mavi Kart 10,00
12 Yabancı çalışma izin belgesi 72,00
13 Çalışma izni muafiyet belgesi 72,00

 

3) 2017 Yılı Değerli Kağıt Bedelleri

 

21 Aralık 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29925
TEBLİĞ
Maliye Bakanlığından:

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 52)

DEĞERLİ KAĞITLAR

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 21/2/1963 tarihli ve 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununa ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların 2017 yılında uygulanacak satış bedellerini tespit etmektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 210 sayılı Kanunun 1 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Değerli kağıt bedelleri

MADDE 3 – (1) 210 sayılı Kanuna ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

Değerli Kağıdın Cinsi Bedel (TL)
1 – Noter kağıtları :  
     a) Noter kağıdı 9,50
     b) Beyanname 9,50
     c) Protesto, vekaletname, re’sen senet 19,00
2 – (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)
3 – Pasaportlar 94,00
4-İkamet İzni (değişik:28/7/2016- 6735/27 md.) 63,00
5 – (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)
6 –  
(Değişik:14/1/2016-6661/3.md.)  
a) Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen  
Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 16,00
b) Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti  
kimlik kartı 16,00
c) Kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 32,00
7 – Aile cüzdanları 86,00
8 – (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)
9 – Sürücü belgeleri 117,00
10 – Sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 117,00
11 – Motorlu araç trafik belgesi 117,00
12 – Motorlu araç tescil belgesi 88,00
13 – İş makinesi tescil belgesi 85,00
14 – Banka çekleri (Her bir çek yaprağı) 5,60
15 – Mavi Kart (Ek: 9/5/2012-6304/9 md.) 8,50
16 – Yabancı çalışma izni belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.) 63,00
17 – Yabancı çalışma izni belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.) 63,00

(2) 14/1/2016 tarihli ve 6661 sayılı Askerlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 4 üncü maddesi ile 210 sayılı Kanununa eklenen geçici 3 üncü madde kapsamında Nüfus Cüzdanlarının bedeli 9,00 TL olarak belirlenmiştir.

(3) Birinci fıkrada yer alan tabloda belirtilen değerli kağıtlar ile ikinci fıkrada yer alan “Nüfus Cüzdanları”, muhasebe birimleri, yetkili memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar ile bankalar tarafından yeni bedelleri üzerinden satılır.

(4) Muhasebe birimleri ve yetkili memurlarda mevcut değerli kağıtların yeniden değerlendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi işlemleri 27/12/2014 tarihli ve 29218 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 4 – (1) 25/12/2015 tarihli ve 29573 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 50) Değerli Kağıtlar yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.