2019 KDV Tevkifat Oranları

2019 Yılı KDV Tevkifat Oranları

2019 Yılı KDV Tevkifat Oranları aşağıda gösterilmiştir….oranlarda değişiklik olmamıştır…..

2018 Yılı KDV Tevkifat Oranları

Güncel KDV tevkifat oranlarını sizler için derledik…..

KDV Tevkifat Oranları | 1 Mart 2013 Tarihi İtibariyle Geçerli Olan KDV Tevkifat Oranları

1 Mart 2013 Tarihi İtibariyle Geçerli Olan KDV Tevkifat Oranları -122 Seri No.lu KDV Genel Tebliği

Katma Değer Vergisinde Sorumluluk ve Tevkifata Tabi Mal veya HizmetlerTevkifat OranıTevkifat Yapacak Olanlar
KDV mükellefi olanların, KDV mükellefi olmayanlardan, ticari işletmeye dahil olmayan (Gayrimenkuller hariç) ve Gelir Vergisi Kanunu’nun 70’nci maddesinde sayılan mal ve hakların kiralama işlemleriİşlem üzerinden hesaplanan Katma Değer Vergisinin tamamıKiraya verenin başka faaliyetleri nedeniyle KDV mükellefiyetinin bulunmaması (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dâhildir), Kiracının KDV mükellefi olması (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dâhil değildir),
şartlarının birlikte var olması halinde, kiracı tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilecektir.
İkametgâhı, İşyeri, Kanuni Merkezi ve İş Merkezi Türkiyede Bulunmayanlar Tarafından Yapılan İşlemler,İşlem üzerinden hesaplanan Katma Değer Vergisinin tamamıİkametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayanların Türkiye’de yaptığı hizmetler ile bunların yurt dışında yaptığı ancak Türkiye’de faydalanılan hizmetler KDV’ye tabi olacaktır. Ancak, hizmetin vergiden müstesna olması ve hizmetin yurt dışında yapılıp hizmetten yurt dışında faydalanılması halinde, mükellef veya sorumlu sıfatıyla KDV beyan edilmeyecektir. KDV’nin sorumlu sıfatıyla beyan edilmesi için hizmetten Türkiye’de faydalanan muhatabın KDV mükellefi olması şart değildir.
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 18 inci maddesi kapsamına giren teslim ve hizmetler;İşlem üzerinden hesaplanan Katma Değer Vergisinin tamamıGVK’nın 94 üncü maddesinde belirtilen kişi, kurum ve kuruluşlara yapanların hesaplayacağı KDV’nin bu kişi veya kuruluşlar tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilmesi mümkün bulunmaktadır.
KDV mükellefi olan gerçek veya tüzel kişiler (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dahil değildir), KDV mükellefiyeti olmayan; Amatör spor kulüplerine, oyuncularının formalarında gösterilmek, Şahıslara veya kuruluşlara ait bina, arsa, arazi gibi yerlerde duvarlara yazılmak, pano olarak yerleştirilmek, gerçek veya tüzel kişiler tarafından yayımlanan dergi, kitap gibi yazılı eserlerde yayınlanmak
ve benzeri şekillerde reklâm vermeleri,
İşlem üzerinden hesaplanan katma değer vergisinin TamamıReklâm hizmeti verenlerin KDV mükellefi olmaması halinde, reklâm hizmeti alanlar tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilecektir.
İşgücü Temin Hizmeti9/10Hizmet Alan tüm KDV mükellefleri ve Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın)(*)
Özel güvenlik hizmetleri9/10Hizmet Alan tüm KDV mükellefleri ve Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın)(*) Yalnızca özel güvenlik sistemlerinin kurulması bu kapsamda tevkifata tabi değildir. Ancak bu kurulumun Tebliğin (3.2.1.) bölümünde açıklanan yapım işlerinin özelliklerini taşıması halinde, bu kapsamda tevkifat uygulanacaktır.
Pamuk, tiftik, yün ve yapağı ile ham post ve deri teslimleri9/10Hizmet Alan tüm KDV mükellefleri ve Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın)(*)
Yemek Servisi ve Organizasyon Hizmetleri5/10Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın) (*)
Fason Olarak Yaptırılan Tekstil Ve Konfeksiyon İşleri, Çanta ve Ayakkabı Dikim İşleri ve Bu İşlere Aracılık Hizmetleri5/10Aşağıda belirtilen aracılık hizmetlerinde, alıcılar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.

Fason işlerle ilgili aracılık hizmetleri aşağıdaki açıklamalar çerçevesinde tevkifata tabidir.
Bazı KDV mükellefleri;
– Fason iş yaptıracak olanlara, fason iş yapacak işletmeleri,
– Fason iş yapacak işletmelere, fason iş yaptıracak olanları,
temin etmek suretiyle aracılık hizmeti vermektedir. Bu hizmetlerde aracı firmanın fason işle ilgili bir sorumluluğu bulunmamakta, sadece tarafları bir araya getirmektedir. Bu aracılık hizmetleri bu bölüm kapsamında tevkifata tabidir.
Fason yapılmak üzere alınan işin tamamen başka firmalara fason olarak yaptırılması halinde de her iki aşamada tevkifat uygulanacaktır.

Yapı denetim hizmetleri9/10Hizmet Alan tüm KDV mükellefleri ve Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın)(*)
Turistik Mağazalara Verilen Müşteri Bulma/Götürme Hizmeti9/10Tüm KDV mükellefleri (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dahil değildir)
Temizlik, Çevre ve Bahçe Bakım Hizmetleri7/10Hizmet Alan tüm KDV mükellefleri ve Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın)(*)
Yapım işleri ile bu işlere ilişkin mühendislik mimarlık ve etüt-proje hizmetleri,2/10Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın)(*)
Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetleri,5/10Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın)(*)
Etüt, Plan-Proje, Danışmanlık, Denetim ve Benzeri Hizmetler9/10Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın)(*)
Profesyonel Spor Kulüplerinin Yayın, Reklam ve İsim Hakkı Gelirlerine Konu İşlemleri9/10Hizmet Alan tüm KDV mükellefleri ve Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın)(*)
Servis Taşımacılığı Hizmeti5/10Hizmet Alan tüm KDV mükellefleri ve Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın)(*)
Her Türlü Baskı ve Basım Hizmetleri5/10Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın) (*)
Külçe Metal7/10Hizmet Alan tüm KDV mükellefleri ve Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın)(*) Hurda metallerden elde edilenler dışındaki bakır, çinko ve alüminyum külçelerinin ithalatçılar ve ilk üreticiler (cevherden üretim yapanlar) tarafından yapılan teslimlerinde tevkifat uygulanmayacak, bu safhalardan sonraki el değiştirmelerde ise tevkifat uygulanacaktır. Hurda metalden elde edilen külçelerin ithalatçıları ve üreticileri tarafından tesliminde de tevkifat uygulanacaktır.
Bakır, çinko, alüminyum ve kurşun,5/10(**)Hizmet Alan tüm KDV mükellefleri ve Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın)(*) Bunların, ilk üreticileri (cevherden üretim yapanlar) ile ithalatçıları tarafından tesliminde tevkifat uygulanmayacak, sonraki safhaların teslimleri ise tevkifata tabi olacaktır.
Metal, Plastik, Lastik, Kauçuk, Kağıt ve Cam Hurda ve Atıklardan Elde Edilen Hammadde Teslimi9/10Hizmet Alan tüm KDV mükellefleri ve Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın)(*)
Ağaç ve Orman Ürünleri Teslimi5/10 (**)Hizmet Alan tüm KDV mükellefleri ve Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın)(*) Söz konusu malların ithalatçıları tarafından tesliminde tevkifat uygulanmayacaktır. İthalatçılar tarafından yapılacak teslimlerde, satıcı (ithalatçı) tarafından düzenlenecek faturada “Teslim edilen mal doğrudan ithalat yoluyla temin edildiğinden tevkifat uygulanmamıştır.” açıklamasına ve ithalata ilişkin fatura ve gümrük beyannamesi bilgilerine yer verilecektir.

Diğer taraftan, kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir işlemin KDV dahil bedeli 1.000 TL’yi aşmadığı takdirde, hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulmayacaktır. Sınırın aşılması halinde ise tutarın tamamı üzerinden tevkifat yapılacaktır.

(** 122 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ile  01/03/2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere değiştirilmiştir. Bu Tebliğ ile katma değer vergisi tevkifatına ilişkin 117 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde bazı değişiklikler yapılmıştır.)

122 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği

117 Seri No.lu Genel Tebliğ (Güncel 26 Şubat 2013 tarihi)

(*)Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın):

5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri,

· Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları,
· Döner sermayeli kuruluşlar,
· Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,
· Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları,
· Bankalar,
· Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri),
· Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar,
· Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar,
· Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler,
· Payları İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören şirketler,
1 Mayıs 2012 Tarihinden Önce Geçerli Olan KDV Tevkifat Oranları

Katma Değer Vergisinde Sorumluluk ve Tevkifata Tabi Mal veya HizmetlerTevkifat OranıTevkifat Yapacak OlanlarDüzenlemelerin Yapıldığı Katma Değer Vergisi Genel Tebliğleri
KDV mükellefi olanların,KDV mükellefi olmayanlardan, ticari işletmeye dahil olmayan (Gayrimenkuller hariç) ve Gelir Vergisi Kanunu’nun 70’nci maddesinde sayılan mal ve hakların kiralama işlemleriİşlem üzerinden hesaplanan Katma Değer Vergisinin tamamıKiraya verenin başka faaliyetleri nedeniyle gerçek usulde KDV mükellefiyetinin bulunmaması, Kiralayanın gerçek usulde KDV mükellefi olması, şartlarının birlikte varolması halinde, kiralayan tarafından30 , 31
Gerçek usulde KDV mükellefi olanların profesyonel veya amatör spor kulüplerine oyuncularının formalarında gösterilmek, şahıslara veya kuruluşlara ait bina, arsa, arazi gibi yerlerde duvarlara yazılmak, pano olarak yerleştirilmek, dergi, kitap gibi yazılı eserlerde yayınlanmak ve benzeri şekillerde reklam vermeleriİşlem üzerinden hesaplanan katma değer vergisinin TamamıReklamı alanların gerçek usulde Katma Değer Vergisi mükellefi olmamaları halinde, reklamı verenler tarafından.30
Hurda metal alımlarında(Hurda metal teslimleri Katma Değer Vergisi Kanununun 17/4-g maddesi uyarınca katma değer vergisinden istisnadır. Ancak, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 18’ nci maddesi uyarınca hurda mal tesliminde bulunan mükellefin istisnadan vazgeçmesi halinde tevkifat yapılacaktır. )İşlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV’nin %90’ ıAlım yapanlar53, 58, 70, 85, 86, 87, 89, 91, 97
Akaryakıt işi ile devamlı olarak uğraşmayanlardan (mutad depo kapsamında yurt dışından akaryakıt getirip satanlardan) akaryakıt alınması işlemiİşlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV’nin % 90’ıAlım Yapanlar68, 85
Atık kağıt, hurda, plastik, lastik, kauçuk ve hurda cam alımları (kağıt , plastik, lastik, kauçuk ve cam hurda ve atıklarının teslimleri Katma Değer Vergisi Kanununun 17/4-9 maddesi uyarınca katma değer vergisinden istisnadır. Ancak, Katma Değer Vergisi Kanunu’ nun 18’ nci maddesi uyarınca hurda mal tesliminde bulunan mükellefin istisnadan vazgeçmesi halinde tevkifat yapılacaktır.İşlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV’nin %90’ ıAlım Yapanlar81, 86, 91, 97
İş gücü hizmet alımlarında%90KDV Mükellefleri ve KDV Mükellefi olmasalar dahi sorumlu tayin edilen kuruluşlar* (Sorumlu tayin edilen kuruluşlardan alınan iş gücü hizmetleri için tevkifat yapılmayacaktır.)96-97
*Bakır ve alaşımlarından, çinko ve alaşımlarından, alüminyum ve alaşımlarından mamul anot, katot, her çeşit takoz (biyet), slab, platina, kütük, granül, filmaşin, levha, boru, pirinç çubuk, lama, her türlü tel ve benzerlerinin tesliminde. (KDV Kanununun 17/1 maddesinde sayılan kurum ve kuruluşların (tarımsal amaçlı kooperatifler hariç), sermayelerinin % 51 veya daha fazlası kamuya ait işletmelerin ve özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar ile bu ürünlerin ilk üreticilerinin (cevherden üretim yapanlar) bu kapsamdaki teslimlerinde tevkifat uygulanmayacaktır.)%90Alım Yapanlar96-97-104
*Hurdadan elde edilenler dışındaki Bakır, Alüminyum ve Çinko külçe teslimleri (Bakır ve bakır alaşımlarından mamul; anot, katot, her çeşit takoz (biyet), slab, platina, kütük, granül, filmaşin, levha, boru, prinç çubuk, lama, her türlü tel ve benzerlerinin teslimi bu kapsamda tevkifata tabidir.) (KDV Kanununun 17/1 maddesinde sayılan kurum ve kuruluşlar (tarımsal amaçlı kooperatifler hariç), sermayelerinin % 51 veya daha fazlası kamuya ait işletmeler ve özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar ile bu ürünlerin ilk üretici veya ithalatçılarının bu kapsamdaki teslimlerinde tevkifat uygulanmayacaktır%90Alım yapanlar, (Alüminyum profil ve alüminyum levha teslimlerinde KDV tevkifatı; – Bunları doğrudan slab, billet, külçe gibi ham maddelerden imal edenler tarafından yapılacak ilk teslimleri ile – Bunları ithal edenler tarafından yapılacak ilk teslimlerinde, uygulanacak, profil ve levhanın ilk üreticileri ve ithalatçılarından sonraki safhalardaki teslimleri KDV tevkifatı yapılmayacaktır.)95-97-104-105
*Pamuk, tiftik, yün ve yapağı ile ham post ve deri teslimleri** (KDV Kanununun 17/1 maddesinde sayılan kurum ve kuruluşların (tarımsal amaçlı kooperatifler hariç), sermayelerinin % 51 veya daha fazlası kamuya ait işletmelerin ve özelleştirme kapsamındaki kuruluşların teslimlerinde tevkifat uygulanmayacaktır.)%90Alım yapanlar108
*Yemek Servisi, Bahçe ve Çevre Bakım, Danışmanlık ve Denetim ile Uluslararası Gözetim Şirketleri tarafından ifa edilen gözetim hizmetleri1/2Sorumlu Tayin Edilen Kuruluşlar (**)91-92-95
Fason tekstil ve konfeksiyon işlerinde1/2Alım yapanlar51-53-58-107
*Büyük ve küçükbaş hayvan etlerinin (sakatat ve bağırsak dahil) teslimleri (KDV Kanununun 17/1 maddesinde sayılan kurum ve kuruluşların (tarımsal amaçlı kooperatifler hariç), sermayelerinin % 51 veya daha fazlası kamuya ait işletmelerin ve özelleştirme kapsamındaki kuruluşların teslimlerinde tevkifat uygulanmayacaktır.)1/2Alım yapan gerçek usulde KDV mükellefleri ve sorumlu tayin edilen kuruluşlar(**)108-110
*Yapı denetim hizmetleri1/2Hizmet Alan tüm KDV mükellefleri ve sorumlu tayin edilen kuruluşlar(**)93-99
Turizm acente, rehber vb. lerinin turist kafilelerini alışveriş etmeleri için belirli dükkânlara/mağazalara götürmeleri2/3Hizmeti alan işletmeler110
*Temizlik hizmetleri2/3Sorumlu Tayin Edilen Kuruluşlar(**)91-92-95
*Yapım işleri ile bu işlere ilişkin mühendislik mimarlık ve etüt-proje hizmetleri,1/6Sorumlu Tayin Edilen Kuruluşlar(**)91-92-95-99
*Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetleri,1/3Sorumlu Tayin Edilen Kuruluşlar(**)91-92-95
*Özel güvenlik hizmetleri4/5Tüm KDV mükellefleri91-92-95-104
 • Tevkifat kapsamına giren her bir işlemin bedeli Vergi Usul Kanunu’na göre o yıl için geçerli fatura düzenleme sınırını aşmadığı takdirde hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulmayacaktır. Fatura düzenleme sınırı 2011 yılı için KDV dahil 700 TL olduğundan, bu yılın sonuna kadar katma değer vergisi ile birlikte 700 TL’yi geçmeyen işlemler için tevkifat uygulanması yapılmayacaktır.

** 91 Numaralı KDV Genel Tebliği ile Sorumlu Tayin Edilen ve Tevkifat Yapacak Kuruluşlar:

 • Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler ve bunların teşkil ettikleri birlikler,
 • Döner sermayeli kuruluşlar,
 • Kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları,
 • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,
 • Üniversiteler (vakıf üniversiteleri hariç),
 • Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları,
 • Bankalar ve özel finans kurumları,
 • Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri),
 • Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar
 • Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar,
 • Hisse senetleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsasına kote edilmiş şirketler (bunlar yalnızca “yapım işleri”, “temizlik, çevre ve bahçe bakım hizmetleri”, “özel güvenlik hizmetleri” ile “yemek servis Hizmetleri’ne ait katma değer vergisini tevkifata tabi tutacaklardır.) (95 numaralı KDV Genel Tebliği),
 • Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler,

birbirlerine karşı ifa ettikleri hariç olmak üzere, söz konusu hizmetlerde katma değer vergisi tevkifatı yapmakla zorunludur.

İlgili Tebliğler