2019 Belediye Encümenince Verilecek Cezalar…2019 Belediye Cezaları

 

2019 Belediye Encümenince Verilecek Cezalar…2019 Belediye Cezaları

2019 Belediye Encümenince Verilecek Cezalar…2019 Belediye Cezaları henüz yayınlanmamıştır…

2019 Belediye Encümenince Verilecek Cezalar…2019 Belediye Cezaları yayınlandığında sitemizde yer alacaktır…..

 

2018 Belediye Encümenince Verilecek Cezalar…2019 Belediye Cezaları

BELEDİYE ENCÜMENİNCE VERİLECEK PARA CEZALARI (01.01.2018 – 31.12.2018)

(5252 s. Kanunun 2 ve 7. mad., 5326s. Kanunun 3 ve 17/7. mad., 484 Sıra Nolu VUKGenel Tebliği)

Cezanın Türü

Kanuni Dayanağı

Tutarı

En Az

En Çok

Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Yeni Hal Kanunu

(Belediye Encümeni)

5957 s. K. md: 13/1-e; 14/1-a

151

151

5957 s. K. md: 13/1-l; 14/1-a

151

151

5957 s. K. md: 13/1-ğ; 14/1-b

771

771

5957 s. K. md: 13/1-i; 14/1-b;

14/2

771

771

Pazarcıya

77

77

5957 s. K. md: 13/1-j; 14/1-b;

14/2

771

771

Pazarcıya

77

77

5957 s. K. md: 13/1-k; 14/1-b;

14/2

771

771

Pazarcıya

77

77

5957 s. K. md: 5/5, 6, 7, 10; 14/1-c

3.092

3.092

5957 s. K. md: 13/1-ç; 14/1-c

3.092

3.092

5957 s. K. md: 13/1-g; 14/1-c

3.092

3.092

5957 s. K. md: 13/1-h; 14/1-c;

14/2

3.092

3.092

Pazarcıya

309

309

5957 s. K. md:13/1-ı; 14/1-c;

14/2

3.092

3.092

Pazarcıya

309

309

5957 s. K. md: 5/13; 14/1-ç

3.092

3.092

5957 s. K. md: 13/1-d; 14/1-d

4.641

4.641

5957 s. K. md: 13/1-f; 14/1-d

4.641

4.641

5957 s. K. md: 5/11; 14/1-e

7.738

7.738

5957 s. K. md: 13/1-c; 14/1-e

7.738

7.738

5957 s. K. md: 6/2; 14/1-f

15.477

15.477

5957 s. K. md: 13/1-a; 11/6-e; 14/1-f

15.477

15.477

Belediye Cezaları1608 s. K. (5728 s. K. değ.) mad. 1

259

259

Yolcu nakil araçlarına ilişkin ücret tarifelerine uymama1608 s. K. (5728 s. K. değ.) mad. 2

521

10.515

Sular Kanununa göre ceza831 s. K. (2659 s. K. Değ.) Ek mad. 7,8

259

259

Hafta Tatili Hakkında K. Göre ceza394 s. K. (5728 s.K. değ.) 10. mad.

204

204

Öğle Dinlenmesi Hakkında K.Göre ceza6301 s. K. (5728 s. K. değ.) 7. mad.

204

204

Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerlerine Uygulanacak Ceza2559 s. K (5259 s. K. değ.) 6. mad.

1.473

2.960

Umumi Hıfzıssıhha Kanunu1593 s.K. (5728 s. K. değ.) mad. 283, 266

259

259

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme

Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri

Hakkında KHK’ ye göre

Bağlama Kütüğü Ruhsatnamesi olmayan veya zamanında vize işlemi yapılmayan İç Su Aracının Boyuna Göre

5 metreden 9 metreye kadar olanlar655 s. KHK 43. mad.Geçici 8. Mad.

492 s. K. 8 sayılı tarife-XIII

Bağlama Kütüğü Uygulama Yön. 28. mad.

80 nolu Harçlar Kanunu Genel Tebliği

93,10

9 metreden 12 metreye kadar olanlar

186,28

12 metreden 20 metreye kadar olanlar

372,62

20 metreden 30 metreye kadar olanlar

745,32

30 metreden büyük olanlar

1.490,76

– Bağlama Kütüğü cezaları ilave olarak ruhsatnamenin düzenlenmesi veya vizenin yapılması gereken tarihten itibaren geç kalınan her ayiçin % 5 eklenerek hesaplanır.Harca tabi olmayan gemi, deniz ve iç su araçlarına düzenlenen ruhsatnameler için en düşük harç oranının ¼’ ü oranında ücret alınır. Geçirilen süre 1 aydan az olması halinde aya tamamlanır.
Not:– 5326 s.K. 17/7.mad. uyarınca, idarî para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz. Bu fıkra hükmü, nispi nitelikteki idari para cezaları açısından uygulanmaz.

– Çevre Kanununa göre Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünün yetki devri yaptığı belediyeler tarafından yetki devri yapılan konularla ilgili Belediye Encümeni kararıyla ceza verilebilecektir.

 

Hangi kanun hükümleri gereğince kesilirse kesilsin belediyenin ceza vermeye yetkili olduğu tüm para cezaları belediye encümeni tarafından kesilir.

Zira, 5393 sayılı Kanunun “Encümenin görev ve yetkileri” başlıklı 34’üncü maddesinin (e) bendinde, kanunlarda öngörülen cezaları vermek encümenin görev ve yetkileri arasında sayılmıştır.

Her ne kadar para cezası verilmesini gerektiren fiil ve haller belediye zabıtası tarafından tespit edilip bildirilse dahi kesilen cezalar belediye encümeninin onayı ile hüküm ifade eder.

Belediyelere bir çok kanun metninde para cezası verme yetkisi tanınmış olmakla birlikte uygulamada verilen para cezaları daha çok 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu ve 2872 sayılı Çevre Kanunu Hükümlerine göre verilen para cezalarından oluşmaktadır.

  1. 5393 Sayılı Belediye Kanunu Hükümleri Gereğince Kesilen Para Cezaları

5393 sayılı Kanunda belediyelere, görev ve yetki alanları içerisinde yasak koymak ve söz konusu yasaklara uymayanlara ceza vermek yetkisi verilmiştir.

Söz konusu yasaklar ise belediye meclisi tarafından onaylanan yönetmelikler ile düzenlenmektedir. Zabıta yönetmeliği, otopark yönetmeliği bunlara örnek olarak verilebilir.

Dolayısıyla, bu gibi yönetmeliklere aykırı eylem ve işlemlerde bulunanlara belediyenin idari para cezası verme yetkisi bulunmaktadır.

  1. 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu Hükümleri Gereğince Kesilen Para Cezaları

5326 sayılı Kanuna göre, belediyeler tarafından idari para cezasını uygulanmasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:
1- Emre aykırı davranış
2- Dilencilik
3- Gürültü
4- Rahatsız etme
5- İşgal
6- Çevreyi kirletme
7- Afiş Asma

  1. 2872 sayılı Çevre Kanunu Hükümleri Gereğince Verilecek İdari Para Cezaları

2872 sayılı Çevre Kanununa göre para cezası verilmesini gerektiren fiil ve haller Kanunun 20’inci maddesinde belirtilmiştir.

Söz konusu cezaları verme yetkisi esas itibariyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ait olmakla birlikte denetleme yetkisinin çevre denetim birimlerini kuran belediyelere devredilmesi halinde bu belediyelerin para cezalarını verme yetkisi olacaktır.

Kanunda para cezası verilmesi gerektiren haller tek tek sayılmakla birlikte uygulamada para cezası verilmesi gerektiren fiil ve haller genellikle Çevreyi Kirletme, Gürültü ve Kaçak Hafriyat, İnşaat ve Yıkıntı Artığına ilişkin bulunmaktadır.

  1. Cezalara İtiraz

Yukarıda belirtilen çeşitli mevzuat metinlerinde belediyelere idari para cezası verme yetkisi tanınmış olmakla birlikte bazı mevzuat metinlerinde kesilen para cezalarına karşı itiraz mekanizmasına ilişkin hüküm bulunmamaktadır.

Bununla birlikte, cezanın düzenlendiği mevzuat metninde itiraz mekanizması düzenlenmemişse bu durumda kendisine ceza kesilen kişi söz konusu cezaya karşı 5326 sayılı Kabahatler Kanununda öngörülen usulde itiraz edebilecektir.

5326 sayılı Kanuna göre;

İdarî para cezası kararına karşı, kararın tebliği veya tefhimi tarihinden itibaren en geç onbeş gün içinde, sulh ceza mahkemesine başvurulabilir. Bu süre içinde başvurunun yapılmamış olması halinde idarî yaptırım kararı kesinleşir.

Mücbir sebebin varlığı dolayısıyla bu sürenin geçirilmiş olması halinde bu sebebin ortadan kalktığı tarihten itibaren en geç yedi gün içinde karara karşı başvuruda bulunulabilir. Bu başvuru, kararın kesinleşmesini engellemez; ancak, mahkeme yerine getirmeyi durdurabilir.

Başvuru, bizzat kanunî temsilci veya avukat tarafından sulh ceza mahkemesine verilecek bir dilekçe ile yapılır.

Başvuru dilekçesi, iki nüsha olarak verilir.

Başvuru dilekçesinde, idarî yaptırım kararına ilişkin bilgiler, bu karara karşı ileri sürülen deliller açık bir şekilde gösterilir. Dilekçede ayrıca, başvurunun süresinde yapılmasını engelleyen mücbir sebep dayanaklarıyla gösterilir.

BELEDİYE ENCÜMENİNCE VERİLECEK PARA CEZALARI (01.01.2017 – 31.12.2017)

(5252 s. Kanunun 2 ve 7. mad., 5326s. Kanunun 3 ve 17/7. mad., 474 Sıra Nolu VUKGenel Tebliği)

Cezanın Türü

Kanuni Dayanağı

Tutarı

En Az

En Çok

Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Yeni Hal Kanunu

(Belediye Encümeni)

5957 s. K. md: 13/1-e; 14/1-a

132

132

5957 s. K. md: 13/1-l; 14/1-a

132

132

5957 s. K. md: 13/1-ğ; 14/1-b

674

674

5957 s. K. md: 13/1-i; 14/1-b;

14/2

674

674

Pazarcıya

67

67

5957 s. K. md: 13/1-j; 14/1-b;

14/2

674

674

Pazarcıya

67

67

5957 s. K. md: 13/1-k; 14/1-b;

14/2

674

674

Pazarcıya

67

67

5957 s. K. md: 5/5, 6, 7, 10; 14/1-c

2.702

2.702

5957 s. K. md: 13/1-ç; 14/1-c

2.702

2.702

5957 s. K. md: 13/1-g; 14/1-c

2.702

2.702

5957 s. K. md: 13/1-h; 14/1-c;

14/2

2.702

2.702

Pazarcıya

270

270

5957 s. K. md:13/1-ı; 14/1-c;

14/2

2.702

2.702

Pazarcıya

270

270

5957 s. K. md: 5/13; 14/1-ç

2.702

2.702

5957 s. K. md: 13/1-d; 14/1-d

4.055

4.055

5957 s. K. md: 13/1-f; 14/1-d

4.055

4.055

5957 s. K. md: 5/11; 14/1-e

6.760

6.760

5957 s. K. md: 13/1-c; 14/1-e

6.760

6.760

5957 s. K. md: 6/2; 14/1-f

13.521

13.521

5957 s. K. md: 13/1-a; 11/6-e; 14/1-f

13.521

13.521

Belediye Cezaları1608 s. K. (5728 s. K. değ.) mad. 1

227

227

Yolcu nakil araçlarına ilişkin ücret tarifelerine uymama1608 s. K. (5728 s. K. değ.) mad. 2

456

9.186

Sular Kanununa göre ceza831 s. K. (2659 s. K. Değ.) Ek mad. 7,8

227

227

Hafta Tatili Hakkında K. Göre ceza394 s. K. (5728 s.K. değ.) 10. mad.

179

179

Öğle Dinlenmesi Hakkında K.Göre ceza6301 s. K. (5728 s. K. değ.) 7. mad.

179

179

Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerlerine Uygulanacak Ceza2559 s. K (5259 s. K. değ.) 6. mad.

1.287

2.586

Umumi Hıfzıssıhha Kanunu1593 s.K. (5728 s. K. değ.) mad. 283, 266

227

227

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme

Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri

Hakkında KHK’ ye göre

Bağlama Kütüğü Ruhsatnamesi olmayan veya zamanında vize işlemi yapılmayan İç Su Aracının Boyuna Göre

5 metreden 9 metreye kadar olanlar655 s. KHK 43. mad.Geçici 8. Mad.

492 s. K. 8 sayılı tarife-XIII

Bağlama Kütüğü Uygulama Yön. 28. mad.

78 nolu Harçlar Kanunu Genel Tebliği

81,34

9 metreden 12 metreye kadar olanlar

162,74

12 metreden 20 metreye kadar olanlar

325,53

20 metreden 30 metreye kadar olanlar

651,12

30 metreden büyük olanlar

1.302,32

– Bağlama Kütüğü cezaları ilave olarak ruhsatnamenin düzenlenmesi veya vizenin yapılması gereken tarihten itibaren geç kalınan her ayiçin % 5 eklenerek hesaplanır.Harca tabi olmayan gemi, deniz ve iç su araçlarına düzenlenen ruhsatnameler için en düşük harç oranının ¼’ ü oranında ücret alınır. Geçirilen süre 1 aydan az olması halinde aya tamamlanır.
Not:– 5326 s.K. 17/7.mad. uyarınca, idarî para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz. Bu fıkra hükmü, nispi nitelikteki idari para cezaları açısından uygulanmaz.

– Çevre Kanununa göre Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünün yetki devri yaptığı belediyeler tarafından yetki devri yapılan konularla ilgili Belediye Encümeni kararıyla ceza verilebilecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.