2017-2019 Yılları Özelleştirme Programı

özelleştirme

e. Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Özelleştirme
168.KİT’lerin kârlılık, verimlilik ve kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak işletilmesi
esastır.
169.Fiyatlandırma başta olmaküzere KİT’lerin tüm işletmecilik politikaları, stratejik
planlar ile genel yatırım ve finansman kararnamelerinde öngörülen hedeflere ulaşacak
şekilde belirlenecek ve etkin bir şekilde uygulanacaktır. KİT faaliyetleri, piyasamekanizmasını bozucu etkiye neden olmayacak şekilde yürütülecektir.
170.KİT’lerde; yetkilendirmeyi, hesap verebilirliği, şeffaflığı, karar alma süreçlerinde
etkinliği ve performansa dayalı yönetimi esas alan stratejik yönetim anlayışı
yaygınlaştırılacaktır.
171.KİT’ler faaliyetlerini stratejikplanlar ve performans programlarına uygun olarak
yürütecektir.
172.KİT’lerdeiç kontrol sistemlerinin etkin bir şekilde işletilmesi için gerekli tedbirler
alınacaktır.
173.KİT’ler,sosyal amaçlı ve kamu yararına yönelik faaliyetler için mümkün
olduğunca görevlendirilmeyecektir. Görevlendirmenin zorunlu olması durumunda
oluşacak maliyet zamanında karşılanacaktır.
174.KİT’ler, teknolojik altyapılarını ve Ar-Ge faaliyetlerini geliştirerek katma değeri
yüksek ürünlere odaklanacak, öncelikli olarak yerli enerji kaynaklarından faydalanacak
ve ihracata yönelik yeni fırsatları değerlendirecektir
.
175.KİT’lerde etkin istihdam politikası uygulamasına devam edilecektir.
176.Yurt içi ve yurt dışında petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerine fayda-maliyet
dengesi gözetilerek devam edilecek, linyit kömürü ve jeotermal gibi yerli kaynakların
arama ve üretim faaliyetleri azami seviyeye çıkarılacaktır. Fayda-maliyet dengesi
gözetilerek kaya gazı ve diğer yeni teknolojilere yönelik araştırma faaliyetleri
yürütülecektir.
177.Özelleştirme uygulamaları, makroekonomik politikalar ve uzun vadeli sektörel
öncelikler çerçevesinde belirlenmiş bir programa dayalı olarak sürdürülecektir.
Özelleştirme uygulamalarında halka arz yönteminin kullanılmasına ağırlık verilecektir

 

 

 

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.