Yayınlandı: Sal, Eyl 18th, 2018

Yurt dışı denklik belgesinin diploma ile birlikte sunulması gerekli midir?

 

 

Karar Özeti
Kararda, Yüksek Öğretim Kurulunun yazısından anlaşılacağı üzere başvuru sahibi ….’in Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunan Doğu Akdeniz Üniversitesinden alınan mühendislik diplomasının denklik belgesi ile birlikte kullanılması gerektiği, ancak başvuru sahibi tarafından ise denklik belgesinin sunulmadığı, yeterlik kriterlerine ilişkin olan söz konusu eksik belgenin bilgi eksikliği kapsamında tamamlatılamayacağı, geçerli olmayan bir teklifin bu yolla geçerli hale getirilemeyeceği anlaşılmış olup, idarece bu gerekçe ile teklifin değerlendirme dışı bırakılması işleminin yerinde olduğu sonucuna varıldığı, belirtilmektedir.

 

 

Karar
 

Toplantı No : 2015/039
Gündem No : 46
Karar Tarihi : 24.06.2015
Karar No :2015/UY.II-1768

 

Şikayetçi: 
Sercan Sevik

İhaleyi Yapan Daire: 

Karayolları Genel Müdürlüğü 3.Bölge Müdürlüğü

Başvuru Tarih ve Sayısı: 

15.04.2015 / 34496

Başvuruya Konu İhale: 

2015/16518 İhale Kayıt Numaralı “Bozkır-Hadim-Adiller Devlet Yolu Taşkent Geçişinde İksa Kazıkları Ve Prefabrik Beton Yapı Elemanları İle Yol Kaplaması, Tretuvar Yapımı” İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme: 

Karar: 

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:    

Başkan V. II. Başkan: Kazım ÖZKAN

Üyeler: Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ

 

BAŞVURU SAHİBİ:

Sercan Sevik,

Yenişehir Mah. Aziz Mahmutoğulları Cad. No: 11/6 DİYARBAKIR

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Karayolları Genel Müdürlüğü 3.Bölge Müdürlüğü,

Horozluhan Mahallesı Ankara Caddesı No: 151 42300 Selçuklu/KONYA

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2015/16518İhale Kayıt Numaralı “Bozkır-Hadim-Adiller Devlet Yolu Taşkent Geçişinde İksa Kazıkları Ve Prefabrik Beton Yapı Elemanları İle Yol Kaplaması, Tretuvar Yapımı” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

 

Karayolları Genel Müdürlüğü 3.Bölge Müdürlüğü tarafından 16.03.2015 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Bozkır-Hadim-Adiller Devlet Yolu Taşkent Geçişinde İksa Kazıkları Ve Prefabrik Beton Yapı Elemanları İle Yol Kaplaması, Tretuvar Yapımı” ihalesine ilişkin olarak Sercan Sevik nin 06.04.2015tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 14.04.2015 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 15.04.2015 tarih ve 34496 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 15.04.2015 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2015/1028 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, iş deneyim belgesi olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Doğu Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği dalındaki lisans diplomasını sunduğu, İngilizce olarak düzenlenmiş bu belge ile birlikte Türkçe çevirisinin de birlikte sunulduğu, çeviri üzerinde yer alan “mühendislik dalında” ibaresinin benzer iş olarak sunulabilecek belgelerde aranan “İnşaat Mühendisliği” ibaresini karşılamadığı gerekçesiyle idarece tekliflerin değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak mühendislik dalı diye bir bölümün var olmadığı, şahsına ait Adıyaman Valiliği tarafından  “İnşaat Mühendisi” sıfatı ile düzenlenen iş denetleme belgesinden kendisinin inşaat mühendisi olduğunun anlaşılabileceği,  bununla birlikte belgelere ilişkin tereddüdün ortadan kaldırılması amacıyla bilgi eksikliğinin tamamlatılması yolunun izlenebileceği, fakat idarece böyle bir yolun da izlenmemiş olduğu, söz konusu eksikliğin bilgi eksikliği kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, değerlendirme dışı bırakılmalarının haksız olduğu ve düzeltici işlem tesis edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

İhale konusu işin “Bozkır-Hadim-Adiller Devlet Yolu Taşkent Geçişinde İksa Kazıkları ve Prefabrik Beton Yapı Elemanları İle Yol Kaplaması, Tretuvar Yapımı” işi olduğu, ihalenin birim fiyat teklif ve açık ihale usulü ile gerçekleştirildiği, ihaleye 8 isteklinin katıldığı, 1 isteklinin birim fiyat teklif cetvelinde aritmetik hata bulunduğu gerekçesiyle, başvuru sahibi isteklinin ise iş deneyim belgesi olarak sunulan mezuniyet belgesinin çevirisinde hata yapıldığı ve denklik belgesi ile birlikte sunulmadığı gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ihalenin Sadettin Kaan Pekmez  üzerinde bırakıldığı görülmüştür.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İdarelerce uyulması gereken diğer kurallar” başlıklı 62’nci maddesinde “…h) İş deneyimi bulunmayan mühendis veya mimarların, aldıkları lisans eğitimine uygun yapım işi ihalelerine başvurularında, toplam süresi onbeş yılı geçmemek kaydıyla mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl, yüzyirmiikibinüçyüzseksenyedi Yeni Türk Lirası (Yüz yetmiş beş bin iki yüz doksan yedi Türk Lirası) olarak hesaplanmak üzere 10 uncu madde kapsamındaki benzer iş deneyimi olarak dikkate alınır. Bu süre iş deneyimi bulunan mimar ve mühendisler için uygulanmaz. Bu bent kapsamında elde edilen deneyim mühendis ve mimarın beş yıldır en az % 51 hissesine sahip olduğu  tüzel kişiler tarafından da kullanılabilir.” hükmü,

 

Anılan Kanun’un “Tekliflerin alınması ve açılması” başlıklı 36’ncı maddesinde “İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları ve yaklaşık maliyet tutarı açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.” hükmü,

 

Anılan Kanun’un “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 37’nci maddesinde “İhale komisyonunun talebi üzerine idare tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve  değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden yazılı olarak tekliflerini açıklamalarını isteyebilir. Ancak bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilmez ve yapılmaz.

 

Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36’ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü,

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “İdarelerce belgelerdeki eksik bilgilerin tamamlatılması” başlıklı 16.6’ıncı maddesinde “16.6.1 İhale dokümanında başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin, aday veya isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler ve ekleri idarelerce tamamlatılmayacaktır. Ancak,

a) Geçici teminat ve teklif mektuplarının Kanunen taşıması zorunlu hususlar hariç olmak üzere, sunulan belgelerde ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması halinde, bu tür bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

b) Aday ve isteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin taşıması zorunlu asli unsurlar dışında, belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

İdarelerce tamamlatılacaktır. Bu çerçevede, bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler, idarece ilgili kurum veya kuruluştan re’sen istenebilir. Söz konusu belgelerin aday veya istekliler tarafından tamamlatılmasının istenilmesi halinde ise bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin niteliği dikkate alınarak idarelerce aday veya isteklilere iki iş gününden az olmamak üzere makul bir tamamlama süresi verilecektir.

16.6.2. İdarelerce bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak verilen süre içinde aday veya isteklilerce sunulan belgelerin, başvuru veya ihale tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde, bu belgeler, aday veya isteklinin başvuru veya ihale tarihi itibarıyla ihaleye katılım şartlarını sağladığını tevsik etmesi halinde kabul edilecektir.

16.6.3. Bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin belgelerin yazılı olarak istenilmesi ve aday ve isteklilerce bir dilekçe ekinde sunulması gerekmektedir. İdarece belirlenen sürede eksik bilgileri tamamlamayan aday ve isteklilerin başvuruları veya teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve isteklilerin geçici teminatları gelir kaydedilir.

16.6.4. İlgili mevzuatına göre ihaleye katılma şartı olarak istenmesi gereken belge veya bilgilerin idarece istenmediği ve bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edildiği hallerde, idarelerce bu tür belge veya bilgiler başvuruların ya da tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında aday veya isteklilerden talep edilemeyecek ve tamamlatılamayacaktır.” açıklaması,

 

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “… 7.6. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

11.06.2011 gün ve 27961 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğdeki A- V GRUP: KARAYOLU İŞLERİ (Altyapı+Üstyapı) ‘dir.

7.6.1. Mezuniyet belgeleri/diplomalar: İnşaat Mühendisliği” düzenlemesi,

 

Anılan Şartname’nin ihaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterlerinin yer aldığı 7’nci maddesinin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 7.7’nci alt maddesinde “İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Yapılan incelemede, başvuru sahibi tarafından teklif dosyası kapsamında iş deneyim belgesi olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunan Doğu Akdeniz Üniversitesi’nden alınmış ve İngilizce olarak düzenlenen diploma ve Türkçe çevirisinin birlikte sunulmuş olduğu, ancak diploma ile birlikte YÖK tarafından düzenlenen denklik belgesi sunulmadığı, ayrıca diplomanın çevirisinde “İnşaat Mühendisliği” ibaresi bulunmadığı gerekçeleriyle başvuru sahibinin teklifinin idarece değerlendirme dışı bırakıldığı belirlenmiştir.

 

Başvuru sahibi tarafından ise diplomasının denkliğinin YÖK tarafından yapıldığı ve buna ilişkin denklik belgesi bulunduğu, idarece bu hususun bilgi eksikliği kapsamında tamamlatılabileceği iddia edilmektedir.

 

Söz konusu diplomanın çevirisi incelendiğinde, Doğu Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi başlığı altında “Sercan Sevik Yüksek Öğrenimini bitirerek mühendislik dalında bu diplomayı tüm yetki ve haklarıyla Doğu Akdeniz Üniversitesi Öğrenci İşleri tarafından kendisine verilmiştir.” ve “İş bu tercüme İngilizce’den Türkçe’ye tarafımdan hatasız ve bila ücret karşılığı çevrilmiştir.” ibareleri bulunarak yeminli tercüman Şeyhmus Büyükbaş tarafından imzalanıp kaşelendiği görülmüştür.

 

İş deneyim belgesi olarak sunulan söz konusu diplomanın denklik belgesi olmadan da kullanılabilip kullanılamayacağına ilişkin bilgi almak amacıyla 14.05.2015 tarihli Kurum yazısı ile Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığından görüş sorulmuş olup, YÖK tarafından gönderilen 03.06.2015 tarihli cevap yazısında “Bakanlar Kurulunun 28.09.2011 tarih ve 2011/2293 sayılı kararı ile 16.01.2009 tarihinde imzalanan Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hukukuna Göre Kurulmuş Olan Üniversitelerin Karşılıklı Tanınmasına Dair Milletlerarası Anlaşmanın yürürlük tarihi 24 Ağustos 2011 olarak tespit edilerek 18 Ekim 2011 tarih ve 28088 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Söz konusu Anlaşmanın uygulanması ile ilgili olarak Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 15.02.2012 tarihli toplantısında:

1- 2011/2012 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren mezuniyete hak kazanan öğrencilerden; K.K.T.C.’de bulunan yükseköğretim kurumlarının ön lisans ve lisans programlarına ÖSYM tarafından yerleştirilerek öğrenimlerini tamamlayanların Kurulumuza denklik başvurusunda bulunmamalarına,

2- Özel yetenek sınavı sonuçlarına göre öğrenci alan ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarında öğrenim görenlerin denklik başvurusunda bulunmalarına,

3- 2011/2012 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılından önce mezun olanların, almış oldukları diplomaların anlaşma hükümlerine uygunluğunun tespitinin Kurulumuzca yapılmasına karar verilmiştir.

Sercan SEVIK’in mezun olduğu lisans programına ÖSYM tarafından yerleştirilmeden ÖSS taban puanı ile kaydını yaptırmış olması nedeniyle; almış olduğu lisans eğitimi Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği çerçevesinde denklik değerlendirmesine tabidir.

Yapılan inceleme neticesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki “Doğu Akdeniz Üniversitesinden 10.09.2004 tarihinde almış olduğu diplomasının denklik işlemi için Kurulumuza başvuran Sercan SEVİK’e Yükseköğretim Genel Kurulunun 14.01.2005 tarihli kararıyla “inşaat Mühendisliği” alanında 24502 seri numaralı Lisans Diploma Denklik Belgesi düzenlendiği anlaşılmıştır.” denilerek yazı ekinde denklik belgesi pelurunun bir  suretinin gönderildiği görülmüştür.

 

            YÖK tarafından Kuruma gönderilen yazıdan Sercan Sevik’in Doğu Akdeniz Üniversitesi “İnşaat Mühendisliği” bölümünden mezun olduğu ve 14.01.2005 tarih ve 24502 seri numaralı diploma denklik belgesi bulunduğu ancak 18 Ekim 2011 tarih ve 28088 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hukukuna Göre Kurulmuş Olan Üniversitelerin Karşılıklı Tanınmasına Dair Milletlerarası Anlaşma” gereği 2011/2012 eğitim-öğretim yılından önceki bir tarihte ÖSYM tarafından yerleştirilmeden ÖSS taban puanı ile kaydını yaptırmış olması nedeniyle almış olduğu lisans eğitiminin Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği çerçevesinde denklik değerlendirmesine tabi olduğu açıklanmış olup, söz konusu yazıdan lisans belgesini ancak denklik belgesi birlikte kullanabileceği, dolayısıyla ihale teklif dosyası içinde diplomasını sunmasının yeterli olmadığı, denklik belgesini de beraber sunmasının gerektiği tespit edilmiştir.

 

Öte yandan YÖK tarafından Kuruma gönderilen yazıda Sercan Sevik’in “İnşaat Mühendisiği” bölümünden mezun olduğu açıklanmış olup, idarece bu hususun Türkçe çeviri belgesinde “İnşaat Mühendisliği” ifadesinin yer almadığı sebebiyle değerlendirme dışı bırakılma gerekçesi olarak gösterilmesi işleminin yerinde olmadığı, bu hususun Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliği’nin 57’nci maddesinin beşinci fıkrası ve Kamu İhale Genel Tebliği’nin 16.6’ıncı maddeleri gereği bilgi eksikliği kapsamında tamamlatılabilecek bir husus olduğu anlaşılmıştır.

 

            Sonuç olarak, Yüksek Öğretim Kurulunun yazısından anlaşılacağı üzere başvuru sahibi Sercan Sevik’in Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunan Doğu Akdeniz Üniversitesinden alınan mühendislik diplomasının denklik belgesi ile birlikte kullanılması gerektiği, ancak başvuru sahibi tarafından ise denklik belgesinin sunulmadığı, yeterlik kriterlerine ilişkin olan söz konusu eksik belgenin bilgi eksikliği kapsamında tamamlatılamayacağı, geçerli olmayan bir teklifin bu yolla geçerli hale getirilemeyeceği anlaşılmış olup, idarece bu gerekçe ile teklifin değerlendirme dışı bırakılması işleminin yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 

Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Yazın

XHTML: HTML Etiketi Kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>