Yayınlandı: Çar, Nis 5th, 2017

Yabancı bir ülke vatandaşının Türk gemisini satın alması

yat-1

Sayı: B.07.0.GEL.0.54/5403-52/23070
Tarih:04/06/1997
T.C.
MALiYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü

TARİH : 04.06.1997
SAYI : B.07.0.GEL.0.54/5403-52/23070
KONU :DIŞiŞLERi BAKANLIĞI
(Konsolosluk, Hukuk ve Emlak Genel Müdürlüğüne)

iLGi : 23.1.1997 tarih ve KOGY-I-M-100 (24)-561-54 sayılı yazınız
Yazınızda, İsviçre vatandaşı …..’in Türk Kara Sularında bulunan ….. bandıralı bir yatı satın almak istediği belirtilerek, yatın satışında herhangi bir vergi, resim ve harç ödeyip ödemiyeceği hususunun bildirilmesi istenmektedir.

HARÇLAR KANUNU:

492 sayılı Harçlar Kanununun 95 inci maddesinde, gemi ve liman işlemlerinden bu Kanuna bağlı (7) sayılı tarifede yazılı olanlarının gemi ve liman harçlarına tabi olacağı hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, Türk Ticaret Kanunu ile Denizde Can ve Mal Koruma Hakkındaki Kanun hükümlerine göre, gemi olarak mütalaa olunan yatlarla ilgili olarak yapılan ve mezkur tarife kapsamında yer alan işlemler de harca tabi bulunmaktadır.

Buna göre, yazıda bahsi geçen İsviçre vatandaşının satın alacağı ve Türkiye’de bulunan ….. bandıralı yat ile ilgili olarak, gemi sicili ve liman idarelerinde (7) sayılı tarife kapsamında bulunan işlemlerin yapılması veya bir belge düzenlenmesi halinde, işlemin veya belgenin nevi veya miktarlarda harç tahsil edilmesi gerekmektedir.

TAŞIT ALIM VERGİSİ :

1318 sayılı Finansman Kanununun 2346 sayılı Kanunla değişik 1 inci maddesinde, “Bu Kanunun 4, 5 ve 6 ıncı maddelerinde yazılı taşıtların;

a) Her ne şekilde olursa olsun iktisap edilmesi, (… anabayi bayi, bölge bayii, yetkili satıcı ve acentelerle, Maliye Bakanlığınca bu nitelikte oldukları tespit edilenlerin yalnızca satmak üzere iktisap ettikleri plakasız taşıtlarla veraset yoluyla intikaller hariç)…

Taşıt Alım Vergisine Tabidir.

Taşıt Alım Vergisinin mükellefi, bu Kanunun 4, 5 ve 6 ıncı maddelerine yazılı taşıtları, yukarıda belirtilen şekilde iktisap eden, yurt dışında iktisap ederek Türkiye’ye ithal eden veya bunların tasarruf hakkını devralan gerçek veya tüzel kişilerdir.” denilmiştir.

Bu hükme göre, taşıt alım vergisi kullanılmaya yönelik taşıt iktisaplarından perakende safhada alınan bir tüketim vergisi olduğundan, nihai tüketiciler dışındakilere gönderilen ve kullanma imkanı bulunmayan ticari emtia niteliğindeki plakasız taşıtlar verginin konusu dışında tutulmuştur.

Öte yandan, özel amaçla kullanılan yat, kotra ve her türlü motorlu tekneler, 1318 sayılı Finansman Kanununun 3089 sayılı Kanunla değişik 6 ıncı maddesine bağlı (IV) sayılı tarife gereğince taşıt alım vergisine tabi tutulmaktadır.

Bu nedenle, taşıt alım vergisini doğuran olay, taşıtın iktisabı, ithali ve tasarruf hakkının devri ile meydana geldiğinden, Türk karasularında bulunan ….. bandıralı yatın yabancı pasaportlu ve yabancı uyruklu kişi tarafından yurdumuzda iktisap edilerek teslim alınması durumunda adı geçenin sözkonusu Kanunun 1 inci maddesinin (a) fıkrası gereğince taşıt alım vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

KATMA DEĞER VERGİSİ :

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13/a maddesi hükmü ile ilgili olarak yayımlanan 48 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin A/2-a bölümünde, faaliyetleri kısmen veya tamamen deniz taşıma araçları, yüzer tesisler ve yüzer araçların kiralanması veya çeşitli şekilde işletilmesi olan mükelleflere bu amaçla yapılan teslim ve hizmetlerin katma değer vergisinden istisna olduğu, ancak özel mülk olarak iktisap edilmesi ve kullanılması halinde araçların teslimi ile tadil, bakım ve onarım hizmetlerin katma değer vergisine tabi olduğu açıklanmıştır.

Buna göre, adı geçenin özel mülk kapsamında satın alacağı yat katma değer vergisine tabi bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini arz ederim.

Yorum Yazın

XHTML: HTML Etiketi Kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>