Yayınlandı: Pts, Mar 12th, 2018

Memurun Yıl Sonunda Alacağı Rapor Süresi Hangi Yıla Sayılır?

Hastalık memurların da başlarına gelebilecek, gelen bir olay. Doğal olarak devam zorunluluğunun bulunduğu memuriyette hastalık nedeniyle işe devam edememe hallerinde uygulanacak işlemler bir disipline bağlanmış bulunuyor. Kurumlarca bu konularda hem memurun haklarını korumak ve hem de bu konularda suiistimali önleyerek kamu hizmetini teminat altına almak gerekiyor.

Memurların hastalık raporlarının; kendilerini tedavi eden kurum tabipliği, aile hekimliği veya SGK ile sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları (resmi/özel) tarafından düzenlenmesi gerekiyor.

Yıllık İzinde Hastalanma

Yıllık iznini kullanmakta iken hastalık raporu verilen memurun hastalık izin süresinin, yıllık izninin bittiği tarihten önce sona ermesi hâlinde, memur kalan yıllık iznini kullanmaya devam edebilir.

Yıllık iznini kullanmakta iken hastalık raporu verilen memurun hastalık izin süresinin yıllık izninin kalan kısmından daha fazla olması hâlinde ise, hastalık izninin bitimini izleyen tarihten itibaren memurun göreve başlaması zorunlu bulunuyor.

Yıllık iznini kullanmakta iken hastalık raporu verilen memurun hastalık izni ile yıllık izninin aynı tarihte bitmesi hâlinde, memurun izinlerin bittiği tarihte görevine başlaması gerekiyor.

Bir Defada En Çok On Gün

Memurlara tek hekim raporu ile bir defada en çok on gün rapor verilebiliyor. Raporda kontrol muayenesi öngörülmüş ise kontrol muayenesi sonrasında tek hekim tarafından en çok on gün daha rapor verilmesi mümkün olabiliyor.

Kontrol muayenesi sonrası hastalığın devam etmesi nedeniyle verilecek hastalık raporlarının on günü aşması durumunda bu raporun sağlık kurulunca verilmesi zorunlu bulunuyor. Ancak o yerde sağlık kurulu bulunan SGK ile sözleşmeli bir sağlık hizmet sunucusu bulunmaması ve hastanın tıbbî sebeplerle sağlık kurulu bulunan SGK ile sözleşmeli sağlık hizmet sunucusuna nakline imkân bulunmaması hâlinde tek hekimler en çok on gün daha hastalık raporu düzenlemesi mümkün bulunuyor.

“1 Takvim Yılı” Ne Demek?

Memurlara bir takvim yılı (1 Ocak -31 Aralık) içinde tek hekim tarafından verilecek raporların toplamı kırk günü geçemiyor. Bu süreyi geçen hastalık raporlarının sağlık kurulunca verilmesi gerekiyor.

Burada geçen “bir takvim yılı” ifadesinden ne anlaşılması gerektiği konusunda kamu kurumlarının personel birimleri ile memurlar arasında istifham oluşabilmektedir.

657 sayılı Kanun konusundaki tereddütleri gidermekle yükümlü olan Devlet Personel Başkanlığı da bu konu hakkındaki 06.04.2016 tarihli görüş yazısında;

“-Mezkur Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “Memurlara bir takvim yılı içinde tek hekim tarafından verilecek raporların toplamı kırk günü geçemez.” hükmünde geçen “bir takvim yılı” ibaresinden 1 Ocak ve 31 Aralık tarihleri de dâhil olmak üzere bu tarihler arasında geçen sürenin anlaşılması gerektiği,

  • Devlet memurunun yılın sonunu ve izleyen yılın başını kapsayan tek hekim raporu alınması durumunda 31 Aralık tarihi ve bu tarihten önceki rapor sürelerinin içinde bulunulan yıla ait olduğu, 1 Ocak ve bu tarihten sonraki rapor sürelerinin ise takip eden yıla ait olduğu,

mütalaa edilmektedir.”

Deniliyor.

Dolayısıyla 27.12.2017 tarihinde hakkında 10 günlük bir istirahat raporu düzenlenen memurun bu rapor süresinden beş gününün 2017 yılına, ikinci beş gününün ise 2018 yılına ait olduğu saptanacaktır. Şevket Tezel

https://alitezel.com.tr/index.php?sid=yazi&id=9047

Yorum Yazın

XHTML: HTML Etiketi Kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>