Yayınlandı: Sal, Nis 11th, 2017

Kadrolar Nasıl İhdas Edilir

GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

Kadroların ihdası:

Madde 6 – Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin (a) ve (b) bendlerinde sayılan kamu kurum ve kuruluşlarının kadroları kanunla ihdas edilir.

Bakanlıklarca merkez ve taşra kuruluşları itibariyle ayrı ayrı hazırlanan kadro teklifleri incelenmek üzere, Devlet Personel Dairesi ile Maliye ve Gümrük Bakanlığına gönderilir. İlgili Bakanlıkça bu kuruluşların görüşleri aynen eklenerek hazırlanacak kanun taslağı Başbakanlığa sunulur.

Kadro ihdasını öngören kanun taslaklarına eklenecek kadro cetvellerinin hazırlanmasında ve tutulan kadroların serbest bırakılma işlemlerinde kalkınma planları ve yıllık programlara dayanılarak yapılacak iş analizleri ve Devlet Personel Dairesince hazırlanarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulacak yönetmelik esas alınır.


 

KADRO İHDASI, SERBEST BIRAKMA VE KADRO DEĞİŞİKLİĞİ İLE KADROLARIN KULLANIM USUL VE   ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Kurum ve Kuruluşlara Kadro İhdası

Madde 5 – Kapsama dahil kurum ve kuruluşlardan mahalli idareler hariç;

a) Genel ve Katma Bütçeli kuruluşlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlarla kurulan fonlar ve kefalet sandıklarının,

b) Özel kanunla kurulan kuruluş ve teşekküller ve hizmetlerini genel veya katma bütçelerin transfer tertiplerinden aldıkları ödeneklerle yürüten kamu kurum ve kuruluşlarının, kadroları kanunla ihdas edilir.

Kadro İhdasını Gerektiren Haller

Madde 6 – Kalkınma planı ve yıllık programlar ile iş programlarına dayanılarak yapılan iş analizleri sonucunda kadro değişikliği ve tutulan kadrolardan serbest bırakma yoluyla kadro sağlanamaması halinde;

a) Kanunla veya Uluslararası anlaşmalarla veya bunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan veya kurulacak birimler,

b) Kalkınma planı ve yıllık programlarda kurulması veya genişletilmesi öngörülen hizmet birimleri,

c) Yatırım veya iş programlarında yer alan projeler için ihtiyaç duyulan gerekli insangücünün sağlanabilmesi amacıyla kadro ihdas edilebilir.

Verilecek Bilgiler ve Belgeler

Madde 7 – Kurum ve kuruluşlar, merkez ve taşra itibarıyla ayrı ayrı düzenleyecekleri yeniden kadro ihdası ile ilgili cetvellerle birlikte;

a) Yeni kadro ihdasını gerektiren hukuki belge ve sebebleri,

b) Yeni hizmet birimlerinin kurulması veya hizmet genişlemesi dolayısıyla ihtiyaç duyulan kadrolarla ilgili olarak birimler itibarıyla yapılacak iş analizi ve değerlendirme sonuçlarını,

c) Teşkilat yapısında değişiklik sözkonusu ise bununla ilgili belge ve Teşkilat şemalarını, göndermekle yükümlüdürler.

Tekliflerin Gönderilmesi

Madde 8 – Bu Yönetmelikte belirtilen esaslara uygun olarak hazırlanan kadro ihdasına ilişkin teklifler;

a) Bakanlıklara ve bağlı veya ilgili Kuruluşlarına ait olanlar ilgili Bakanlıkça,

b) Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay Başkanlıklarına ait olanlar ilgili Başkanlıkça,

c) Mahalli İdarelere ait olanlar İçişleri Bakanlığınca,

d) Yüksek Öğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim kurumlarına ait olanlar Milli Eğitim Bakanlığınca, incelenmek üzere Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Devlet Personel Dairesine gönderilir.

İnceleme ve Araştırma

Madde 9 – Bu Yönetmelikteki usul ve esaslara uygun bulunan teklifler Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları, ilgili kurum veya kuruluşun Teşkilat ve Görevleri hakkında Kanun veya Kanun Hükmünde Kararname ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede yer alan esaslar doğrultusunda Devlet Personel Dairesi ile Maliye ve Gümrük Bakanlığından ikişer temsilci ile ilgili kurum veya kuruluşun temsilcisinden teşekkül eden Komisyon tarafından incelenir ve belirlenen görüş, tutanak düzenlenerek, ilgili Bakanlığa (Bağımsız yargı organları için ilgili Başkanlığa) ve Başbakanlığa bildirilir. Bu görüşe katılmayan temsilcilerin katılmama sebebleri de tutanağa eklenir.

Komisyon en az üç temsilcinin iştiraki ile toplanır ve gerek gördüğü takdirde Kurum ve Kuruluşlarda (Hakimler ve Savcılar ile bu meslekten sayılan görevlerde bulunanlarla ilgili tekliflar hariç) inceleme ve araştırma yapabilir.

Komisyonun koordinatörlüğü ve sekreterya hizmetleri Devlet Personel Dairesince yürütülür. Toplantı gün ve saatleri Devlet Personel Dairesi tarafından belirlenir.

Usulüne uygun olmayan veya eksik bilgi ihtiva eden teklifler tamamlatılmak üzere iade edilir.

Başbakanlığa Sevk

Madde 10 – İlgili Bakanlıkça (bağımsız yargı organları için ilgili Başkanlıkça) hazırlanacak kadro ihdasını öngören Kanun veya Kararname taslakları Komisyonun görüşü aynen eklenerek Başbakanlığa sunulur.

Yorum Yazın

XHTML: HTML Etiketi Kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>