Yayınlandı: Paz, Nis 15th, 2018

İmar Planı Yapılırken Uyulması Gereken Temel Prensipler Nelerdir?

imar-3

İmar planı yapımına egemen olan prensipler nelerdir?

l- Kanunilik prensibi

İdarelerce imar planları ve bunları uygulamak amacıyla gerçekleştirilen işlemler hukuk devleti olmanın gereği olarak, Anayasa ve kanunlarca belirlenen usullere göre yapılmak zorundadır.

ll-Aleniyet prensibi

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8. maddesinde de açıklandığı üzere imar planları alenidir ve bu aleniyeti sağlamak da ilgili idarelerin görevidir. Aleniyet prensibi uyarınca imar planlarının herkese açık olması da sağlanmaktadır. Nitekim yukarıda ifade edilen kanun maddesine göre idareler imar planlarının tamamını veya bir kısmını kopyalayarak çoğaltabilmekte veya kitapçıklar halinde bastırarak isteyenlere ücret karşılığında verebilmektedir.

lll-Hiyerarşi prensibi

İmar planları eğer varsa üst ölçekli planlarına mutlak surette uymak zorundadır. Nazım imar planları çevre düzeni planına, uygulama imar planları da nazım imar planına uygun hazırlanmak zorundadır.

Nitekim İmar Kanunu’nun 5. maddesinde nazım imar planının varsa bölge ve çevre düzeni planına, uygulama imar planının da nazım imar planı esaslarına göre hazırlanacağı hüküm altına alınmıştır.

lV-Kamu yararı prensibi

İmar planlarının hazırlanmasında ve uygulanmasında gözetilmesi gereken en önemli prensiplerden biri kamu yararıdır. Planlamanın esasında kişisel yarardan ziyade kamu yararı ön planda yer almaktadır. Bu durum 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 6. maddesiyle de benimsenmiştir. Söz konusu maddede onaylı imar planına göre yapılacak kamulaştırmalarda kamu yararı kararı alınmasına gerek bulunmadığı ifade edilmektedir.

V-Zorunluluk prensibi

İmar planları herkesi bağlayıcıdır. Planları hazırlayanlar olsun taşınmaz mal sahipleri olsun diğer kamu idareleri olsun herkesin imar planlarına/imar mevzuatına uygun davranması bir zorunluluktur.

Vl-Kalıcılık prensibi

İmar planları çok zorunlu sebepler olmadıkça değiştirilememektedir. Uzun süreli olarak yapılması imar planını ve bu plana uygun yapılacak işlemleri de kalıcı hale getirmektedir.

Vll-Standartlara uygunluk prensibi

İmar planları hazırlanırken Plan Yapım Yönetmeliğinde yer alan standartlara uygun olarak hazırlanmak zorundadır. Bu yönetmelikle, kentsel, sosyal ve teknik alt yapı alanlarının belirli nüfus limitleri dahilinde asgari büyüklüğüne göre limitler belirlenmiştir.

Yorum Yazın

XHTML: HTML Etiketi Kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>