Yayınlandı: Sal, Nis 4th, 2017

İhale Tekliflerinin Değerlendirmesi Nasıl Yapılır?

Muhasebe-7

İhale tekliflerinin değerlendirilmesi
Kamu kurum ve kuruluşuna inşaat işletmeleri tarafından verilen ihale teklifleri bu kuruluşlar tarafından incelenir. İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Bu işlemden sonra ihale teklifleri ihale komisyonunca hemen değerlendirmeye alınır.
İhale Komisyonu tekliflerin değerlendirilmesinde, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı inceler, uygun olmadığı belirlenen teklifleri değerlendirme dışı bırakır.
Son aşamada ise, İhale Komisyonu teklif mektubu eki cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı kontrol ettikten sonra ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerende bırakılır.
İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar. İhale sonucu, ihale kararlarının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakınla istekli dahil ihaleye teklif veren bütün isteklilere imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın isteklilere tebliğ tarihi sayılır.

Yorum Yazın

XHTML: HTML Etiketi Kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>