Stratejik Planlama Nedir?

STRATEJİK PLANLAMA Stratejik planlama, kuruluşun bulunduğu nokta ile ulaşmayı arzu ettiği durum arasındaki yolu tarif eder. Kuruluşun amaçlarını, hedeflerini ve bunlara ulaşmayı mümkün kılacak yöntemleri belirlemesini gerektirir. Uzun vadeli ve geleceğe dönük bir bakış açısı taşır. Kuruluş bütçesinin stratejik planda ortaya More...

by admin | Yayınlanmış 4 gün Önce
Yazar admin Aç Cumartesi, Ocak 21st, 2017
0 Comments

İç Kontrol Nedir? Ön Mali Kontrol Nedir? Mali Kontrol Ne İşe Yarar?

İç Kontrol Nedir? Ön Mali Kontrol Nedir? Mali Kontrol Ne İşe Yarar? Yönetmelik Maliye Bakanlığından: İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak More...

Yazar admin Aç Cumartesi, Ocak 21st, 2017
0 Comments

BÜTÇENİN UYGULAMAYA GEÇİRİLMESİ

BÜTÇENİN UYGULAMAYA GEÇİRİLMESİ SÜRECİ                   I-GİRİŞ             Kamu idarelerinin ihtiyaçları için yapacakları harcamaların miktarı, bütçe ödenekleri ile More...

Yazar admin Aç Çarşamba, Ocak 18th, 2017
0 Comments

Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunun Kapsam ve Amacı

KAMU MALİ YÖNETİM VE KONTROL KANUNUNUN KAPSAM VE AMACI BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ  I-GİRİŞ 1050 sayılı kanunun yürürlükte olduğu dönemde, bazı kamu kurumları bu kanunun kapsamında yer almaktayken, More...

Yazar admin Aç Çarşamba, Ocak 18th, 2017
0 Comments

Bütçe Ödeneklerinin Kullanılması

      BÜTÇE ÖDENEKLERİNİN KULLANILMASIYLA İLGİLİ TEMEL İLKELER I-GİRİŞ 5018 sayılı kanunda Bütçe; “belirli bir dönemdeki gelir ve gider tahminleri ile bunların uygulanmasına More...

Yazar admin Aç Pazar, Ocak 15th, 2017
0 Comments

Kamu Zararları Nasıl Takip ve Tahsil Edilir?

Kamu Zararları Nasıl Takip Edilir? Kamu Zararları Nasıl Tahsil Edilir? 19 Ekim 2006 tarihli ve 26324 sayılı Resmî Gazete YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2006/11058 Ekli “Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin More...

Yazar admin Aç Pazar, Ocak 15th, 2017
0 Comments

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim Kanununda Yer Alan Yetki ve Sorumluluklar Nelerdir?

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim Kanununda Yer Alan Yetki ve Sorumluluklar Nelerdir? I. Giris Yeni Türk kamu mali yönetim ve kontrol sisteminin yasal çerçevesi 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu More...

Yazar admin Aç Pazar, Ocak 15th, 2017
0 Comments

Mahalli İdarelerde (Belediyelerde) Kamu Zararının Tespiti

Mevzuatımızda Kamu Zararının Tespiti Ve Bildirilmesi Kamu zararları müfettiş, kontrolör ya da denetim elemanları tarafından yapılan kontrol, denetim veya inceleme sırasında tespit edilebileceği gibi, More...

Yazar admin Aç Pazar, Ocak 15th, 2017
0 Comments

Kamu Zararlarının Tahsili Hakkında Yönetmelik Taslağı

KAMU ZARARLARININ TAHSİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK  BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kontrol, denetim, inceleme, kesin hükme bağlama veya yargılama More...

Yazar admin Aç Pazar, Ocak 15th, 2017
0 Comments

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNA GÖRE SORUMLULUKLAR

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU İLE KAMU MALİ YÖNETİMİNDE YER ALANLARIN GÖREV,YETKİ VE SORUMLULUKLARININ AÇIKLANMASI:               GİRİŞ  : 5018 Sayılı Kamu Mali More...